Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2012 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 74/4.1.2012 Οδηγίες για την καταβολή συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με το αρθ. 58 του ΕΚ 883/04 & αρθ. 50 Καν. ΕΟΚ 1408/71 – Ελάχιστη Παροχή

(Οδηγίες για την καταβολή συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με το αρθ. 58 του ΕΚ 883/04 & αρθ. 50 Καν. ΕΟΚ 1408/71 – Ελάχιστη Παροχή)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 4/1/2012
Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/14/1127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 – Τ.Κ 10431 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ-Φ.ΦΡΑΓΚΟΣ
ΤΗΛ.:210.52.74.372
FAX :210.52.29.190

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 74

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την καταβολή συμπληρωματικής παροχής σύμφωνα με το αρθ. 58 του ΕΚ 883/04 & αρθ. 50 Καν. ΕΟΚ 1408/71 – Ελάχιστη Παροχή»

ΣΧΕΤ. :1.Το υπ. αριθμ. Φ.60000/31122/3977/30-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
2. Νόμος 3996/2011, άρθρ. 34.
3. Το υπ. αριθμ. Φ.60000/οικ.20548/1510/10.10.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης

ΓΕΝΙΚΑ

Με το ανωτέρω υπ’ αριθ. 1 σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου δίνονται οδηγίες σχετικά με την χορήγηση συμπληρωματικής παροχής που δικαιούνται συνταξιούχοι των ασφαλιστικών Οργανισμών βάσει του αρθ. 58 Ε.Κ. 883/04 και εστιάζεται στον πληρέστερο έλεγχο της προϋπόθεσης της μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου στην Ελλάδα. Προς τούτο για τους αλλοδαπούς πολίτες της Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα και δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια θα ακολουθούνται οι διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004 (Για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και των μελών των οικογενειών τους) η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 106/07 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του αρθ. 11 του Εφαρμοστικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 987/2009.

Επιπροσθέτως με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 καθορίστηκε το ποσό της βασικής σύνταξης ως ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του αρθ. 58 του Ε.Κ. 883/2004.

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεωτικά θα αναζητούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ από τους αλλοδαπούς δικαιούχους συμπληρωμάτων (αρθ. 58 Ε.Κ. 883/04) τόσο κατά την αρχική χορήγηση όσο και κατά την διμηνιαία-ετήσια παρακολούθηση της καταβολής του:

1) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης του αρθ. 16 Π.Δ. 106/2007 (άρθρο 19 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ).

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στους πολίτες της Ε.Ε μετά από πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή στο έδαφος του κράτους υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 2004/38 (απόφαση ΔΕΚ C-162/09 σκέψη 43). (Κανένα συμπλήρωμα δεν θα χορηγείται χωρίς την προσκόμιση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού).

2) Μισθωτήριο στο όνομα του αιτούντος κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στο μισθωτήριο να φαίνονται ευδιάκριτα ο ΑΦΜ εκμισθωτή και μισθωτή (μπορεί να γίνεται με αλληλογραφία προς τη Δ.Ο.Υ.) προκειμένου στη συνέχεια να γίνεται διασταύρωση στοιχείων με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την Φορολογία Εισοδήματος. Σημειώνεται ότι κάθε αλλαγή στο αρχικό μισθωτήριο με ευθύνη του μισθωτή (θα ζητείτε υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης) θα κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ αφού έχει πρώτα θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος είναι ιδιοκτήτης κατοικίας θα προσκομίζεται αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης.

3) Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ότι έχει ενοικιάσει το αναφερόμενο στο μισθωτήριο ακίνητο, το χρονικό διάστημα της ενοικίασης, ότι δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο και ότι έχει δηλώσει στην φορολογική του δήλωση τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο.

4) Λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα αιτούντος
Θα λαμβάνονται υπόψη μόνον λογαριασμοί στους οποίους έχει μηχανογραφηθεί το ονοματεπώνυμο του μισθωτή και δεν αναγράφεται ή σημειώνεται απλά το ονοματεπώνυμο χειρόγραφα.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσημα έγγραφα (επικυρωμένα και μεταφρασμένα) για το που διαμένουν τα μέλη οικογένειας (σύζυγος-παιδιά-γονείς) για το που βρίσκεται ο κοινωνικός ιστός του αιτούντος, γιατί έτσι αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός πολίτη- κράτους διαμονής.

Επίσης σύμφωνα με τα Α.Π.: ΔΟΣ Α 1143073 ΕΞ 2010/01 Νοεμβρίου 2010 και 3111/208/25-11-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων θα προσκομίζονται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:

6) Φορολογικά στοιχεία

6α. Θεωρημένο Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος στην οποία δηλώνετε η διεύθυνση κυρίας κατοικίας, το παγκόσμιο εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης κ.λπ.

6β. Βεβαίωση της φορολογικής αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

6γ. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής από την Αστυνομία, στην οποία θα αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας αυτού (π.χ. διεύθυνση, πόλη, χώρα αριθμός φορολογικού μητρώου της χώρας προέλευσης). Θα αναφέρεται, επιπλέον, αν αποκτά άλλα εισοδήματα (π.χ. συντάξεις, εισόδημα από τόκους καταθέσεων, εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων, μερίσματα κ.λπ.) από τη χώρα προέλευσης, προκειμένου να είναι ευχερής η διακρατική διασταύρωση στοιχείων βάσει των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος, σε συνδυασμό με την οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου, «σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων». (Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υ.Δ.)

Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα εντοπίζεται καταστρατήγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, να διαβιβάζονται, μέσω του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Δ/νση Διακρατικής Κοινωνικής. Ασφάλισης- Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε.), αντίγραφα των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων στην Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

7) Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα και με το άρθρο 18 του ως άνω Π.Δ/τος, το αδιάλειπτο της διαμονής πιστοποιείται με οιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της εθνικής νομοθεσίας και επομένως κάθε στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο κατά περίπτωση και ανάλογα με την ειδική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσκομίζεται.

8) Yπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση α) υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά δίμηνο (λογαριασμός ΔΕΗ και υπεύθυνη δήλωση) για την συνέχιση παρακολούθησης καταβολής του συμπληρώματος. β) να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον ΟΑΕΕ στην περίπτωση που του χορηγηθεί σύνταξη από χώρα του εξωτερικού ή από άλλο Ελληνικό φορέα ασφάλισης. γ) να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον ΟΑΕΕ στην περίπτωση που αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας του ή εγκατασταθεί μόνιμα σε χώρα του εξωτερικού. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υ.Δ.)

Ύστερα από τα παραπάνω:

-Το Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης του αρθ. 16 Π.Δ. 106/2007 είναι το πρώτο βασικό και θεμελιακό στοιχείο το οποίο απαιτείται.

Επισημαίνουμε ότι αν δεν προσκομιστεί το εν λόγω πιστοποιητικό τα αρμόδια όργανα δεν νομιμοποιούνται σε χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης του αρθ. 58 Ε.Κ. 883/04 και του αρθ. 50 Κ.Κ. 1408/71.

-Η παρακολούθηση χορήγησης του συμπληρώματος θα γίνεται σε διμηνιαία βάση.

-Προς διακρίβωση του σκοπού της μονιμότητας της εγκατάστασης και για να αποδεικνύεται και ο ισχυρός δεσμός του δικαιούχου με την Ελλάδα, θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ η οικογενειακή κατάσταση και οι οικογενειακοί δεσμοί του δικαιούχου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 των παραπάνω.

-Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 5 του Π.Δ. 106/2007 σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας για την πλήρωση των όρων σχετικά με το δικαίωμα μόνιμης διαμονής, μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών του τόπου κατοικίας των αιτούντων συμπληρώματος και να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους.

-Όταν διαπιστώνεται αιτιολογημένα ότι χρησιμοποιήθηκαν παραπλανητικές πληροφορίες και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώματος ή απάτη , οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων θα ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής & Θεσσαλονίκης και για την Περιφέρεια οι κατά τόπους Αστυνομικές Δ/νσεις) ή οποία σύμφωνα με το αρθ. 26 του Π.Δ. 106/2007 προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες ανάκλησης ή μη του Εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.

-Οι εν λόγω οδηγίες έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης που εκκρεμούν, καθώς και στην παρακολούθηση συνέχισης καταβολής των συμπληρωμάτων.

Η υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την αρχική χορήγηση του συμπληρώματος με την έκδοση σχετικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η οποία θα κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς των λοιπών κρατών μελών που χορηγούν σύνταξη στον ενδιαφερόμενο.

Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση ζεύγους αλλοδαπών, δεν αποτελεί κώλυμα αν τα δικαιολογητικά 2),3),4) εκδίδονται στο όνομα ενός εκ των συζύγων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για παρακολούθηση του συμπληρώματος θα πρέπει να προσκομίζονται από τον δικαιούχο:

- Σε διμηνιαία βάση, στο Τμήμα Εκκαθάρισης Συντάξεων, ο λογαριασμός κατανάλωσης της ΔΕΗ προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συνέχεια της διαμονής, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα λοιπά δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία (έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, μισθωτήριο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας ). (Επισυνάπτεται υπόδειγμα Υ.Δ.).

- Σε ετήσια βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 6 για επανέλεγχο προϋποθέσεων συνέχισης καταβολής του συμπληρώματος.

Σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω θα ισχύουν και για τις περιπτώσεις αλλοδαπών συνταξιούχων που δικαιούνται συμπληρώματος μόνο στις Πρόσθετες Παροχές (Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Οικονομική Ενίσχυση).

Β. Ν. 3996/2011 -ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ

Με την παρ. 11 του αρθ. 34 Ν. 3996/2011 καθορίστηκε το ποσό της βασικής σύνταξης ως ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του αρθ. 58 του Ε.Κ. 883/04.

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 Ν. 3863/2010 το ποσό της βασικής σύνταξης καθορίστηκε 360,00€ για το έτος 2010 και εξακολουθεί να ισχύει.

Το ανωτέρω πόσο θα λαμβάνεται υπόψη ως ελάχιστη παροχή και για τα τρία είδη συντάξεων που χορηγεί ο ΟΑΕΕ, αναπηρίας-γήρατος -θανάτου.

Όταν χορηγείται συμπλήρωμα σε Πρόσθετες Παροχές το ύψος του Δώρου Χριστουγέννων διαμορφώνεται με βάση τη νέα ελάχιστη παροχή.

Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου το παραπάνω ποσό θα επιμερίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου.

Παρ. 1 Για Χήρα μοναδική δικαιούχο τμηματικής παροχής θανάτου θα ληφθεί υπόψη ολόκληρο το ποσό των 360€ για την εφαρμογή του αρθ. 58 Ε.Κ. 883/04.

Παρ. 2 Για Χήρα και ένα ορφανό τέκνο θα γίνει επιμερισμός ως εξής:
Χήρα 360Χ(70/90)= 280
Ορφανό 360Χ(20/90)= 80
Συνεπώς στο Παρ. 2 η χήρα θα λάβει συμπλήρωμα έως του ποσού των 280€ και το ορφανό έως του ποσού των 80€, αφού συνυπολογιστούν τα τμηματικά ποσά που χορηγεί ο ΟΑΕΕ και η άλλη χώρα.

Στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης σε Νέους ασφαλισμένους , το πόσο της ελάχιστης παροχής θα μειώνεται ανάλογα με το ποσό της μείωσης της σύνταξης.

Π.χ. Χορήγηση μειωμένης σύνταξης Αναπηρίας με ποσοστό ανικανότητας 50%- 66,9%. Το ποσό του συμπληρώματος καταβάλλεται έως του ποσού των 180€ δηλαδή 360 Χ ½ = 180€.

Διευκρινίζουμε ότι η ελάχιστη παροχή που ορίζεται στην παρ. 11 του αρθ. 34 Ν. 3996/2011 θα εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις χορήγησης συμπληρώματος με το αρθ. 50 Καν. ΕΟΚ 1408/71 σε χώρες του Ε.Ο.Χ. (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και την Ελβετία, καθώς και των Διμερών Συμβάσεων που περιλαμβάνουν διατάξεις για ελάχιστη παροχή σύνταξης.

Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερής σύμβαση και υπάρχει πρόβλεψη για ελάχιστη παροχή είναι:
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ –ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΗΠΑ- Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ.

Η έναρξη ισχύος αυτής της διάταξης είναι:

α) από 5·8·2011 για τις περιπτώσεις παρακολούθησης καταβολής συμπληρώματος.

β) αναδρομικά για τις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης συμπληρώματος που κατά την 5·8·2011 ήταν σε εκκρεμότητα.

Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Διευκρινίζουμε ότι για την χορήγηση του συμπληρώματος μαζί με την τμηματική παροχή που καταβάλει ο ΟΑΕΕ θα συναθροίζονται όλες οι παροχές (του Κεφ. 5 Ε.Κ. 883/04 & του Κεφ. 3 Καν. ΕΟΚ 1408/71) γήρατος, αναπηρίας, θανάτου που χορηγούνται από άλλες Κοινοτικές χώρες ή άλλους Ελληνικούς φορείς. Εφόσον το σύνολο της άθροισης υπολείπεται της ελάχιστης παροχής που αναφέρεται στην Ενότητα Β θα καταβάλλεται συμπλήρωμα έως του ποσού της ελάχιστης παροχής. Προς κατανόηση παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

Παρ. 1 Συνταξιούχος τμηματικής σύνταξης γήρατος ΟΑΕΕ και συν/χος γήρατος Γερμανίας που λαμβάνει αυτοτελή σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ.

Παρ. 2 Συνταξιούχος τμηματικής σύνταξης αναπηρίας ΟΑΕΕ και συν/χος γήρατος ή αναπηρίας Γερμανίας που λαμβάνει αυτοτελή σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ.

Και στα δυο προηγούμενα παραδείγματα 1 & 2, ο ΟΑΕΕ μαζί με το τμηματικό ποσό που καταβάλει θα συνυπολογίσει το ποσό της Γερμανικής σύνταξης και το αυτοτελές ποσό του ΙΚΑ.

Παρ. 3 Συνταξιούχος τμηματικής σύνταξης γήρατος ΟΑΕΕ και συν/χος γήρατος Γερμανίας που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου συζύγου από το ΙΚΑ.

Παρ. 4
Συνταξιούχος τμηματικής σύνταξης λόγω θανάτου συζύγου από τον ΟΑΕΕ που συνταξιοδοτείται για την ίδια αιτία από την Γερμανία και λαμβάνει σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ.

Και στις περιπτώσεις των παραδειγμάτων 3 & 4, ο ΟΑΕΕ μαζί με το τμηματικό ποσό που καταβάλει θα συνυπολογίσει το ποσό της Γερμανικής σύνταξης καθώς και το ποσό που καταβάλει το ΙΚΑ.

Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο