Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2011 ]

Αριθμ. οικ. 2/91675/0025/12.12.2011 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55608/0025/17−08−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για το προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55608/0025/17−08−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για το προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. οικ. 2/91675/0025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ : Δ’

Ταχ. Δ/νση: Παν/μίου 37
10165 Αθήνα
Πληροφορίες:Zωή Ιωαννάτου
Ευδοξία Καψαλάκη
Τηλέφωνο:210-33.38.989
210-33.38.902
Fax:210-33.38.959
210-33.38.991
E-mail: [email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για το προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 «Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση δανείων− πιστώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 143/12.07.1995) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 2 και 3.

2. Την αριθμ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18.8.2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Υ25/06−12−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792/08−12−2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011).

5. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155/2008).

6. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244/2004).

7. Την απόφαση της 26−07−2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης SA.33204 για την παράταση του ελληνικού προσωρινού πλαισίου εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση (Ν. 308/2009),

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

Στο Άρθρο 3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την παράγραφο: « Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 30.06.2012 μεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 2 παρ. 2α και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της και αφορούν τη χορήγηση: α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς, β) σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.».

Στο Άρθρο 4 η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από την παράγραφο: «Η παράταση της εγγύησης θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 30.06.2012».

Στο Άρθρο 6 στην παράγραφο 3 το εδάφιο: «Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα» αντικαθίσταται και συμπληρώνεται από το εδάφιο: «Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.12.2011.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/55608/0025/17.8.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1837/18−08−2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο