Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 205988/14.12.2011 Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

(Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 201
Α.Π.οικ. 205988
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Καϊτατζή Αθανασία
Τηλέφωνο : 210 641 7802
Fax: 210 6430625
E-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘEMΑ: Διευκρινίσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

ΣΧΕΤ.: (α) Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
(β) Η Υγειονομική Διάταξη ΕΙ β 221/22.1.1965 (ΦΕΚ 138/Β/24.2.1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΓΙ/I 7831/7.12.1971 (ΦΕΚ 986 Β'),
(γ) Η ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»,
(δ) Η Εγκύκλιος με α.π. οικ. 145447/23.6.2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4) «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) "Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις"».
(ε) Η Εγκύκλιος με α.π. 1589/3.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜ0-Π8Β) «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ Β' 354/2011) "Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις'' μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011)».


Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες από πολίτες, φορείς και υπηρεσίες, σχετικά με την τήρηση των Υγειονομικών Διατάξεων (σχετ. β') ως προς τη χορήγηση άδειας διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (σχετ. α'), με τη δημοσίευση του Νόμου αυτού, οι άδειες διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 14 της Υ.Δ. ΕΙ β. 221/65, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της ΚΥΑ ΓΙ/17831/71, για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται αντικαθιστάμενες από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) αντίστοιχα.

2. Με το άρθρο 17 της ΚΥΑ 145116/2011 (σχετ. γ') έχουν ήδη καταργηθεί οι σχετικές ρυθμίσεις της (β) σχετικής Υ.Δ. που καλύπτονται από την εφαρμογή της (γ) σχετικής ΚΥΑ, δηλαδή οι άδειες και οι διαδικασίες που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως διευκρινίζεται και στις (δ) και (ε) σχετικές Εγκυκλίους.

Αυτό σημαίνει ότι από την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης (γ) σχετικής ΚΥΑ η προβλεπόμενη από την Υγειονομική Διάταξη διάθεση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων επιφανειακά στο έδαφος, σε καταβόθρες ή υπεδάφια καλύπτεται πλέον από τις διατάξεις που προβλέπει η ιδία ΚΥΑ (μελέτες σχεδιασμού, άδεια επαναχρησιμοποίησης, κλπ.).

Τα υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες που επαναχρησιμοποιούν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (διάθεση στο έδαφος), και δεν καλύπτονται από τους όρους και περιορισμούς που θέτει η (γ) σχετική ΚΥΑ οφείλουν να εναρμονιστούν με τις διατάξεις αυτής εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της (άρθρου 15 της εν λόγω ΚΥΑ).

3. Με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 καταργούνται οι άδειες διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων που είχαν παραμείνει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της (β) σχετικής Υ.Δ., όπως η άδεια διάθεσης σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη και η άδεια διάθεσης λυμάτων η βιομηχανικών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές ή στεγανούς βόθρους (προσωρινή αποθήκευση).

Αυτό σημαίνει ότι:

α) Για τα νέα έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α (υποκατηγορίες ΑΙ και Α2) και Β του άρθρου 1 του Νόμου αυτού, η προβλεπόμενη από τη (β) σχετική Υ.Δ. άδεια διάθεσης λυμάτων ή υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες ή σε στεγανές δεξαμενές - βόθρους, αντικαθίσταται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου Νόμου,

β) Για τα νέα έργα ή δραστηριότητες που δεν κατατάσσονται στις κατηγορίες Α (υποκατηγορίες ΑΙ και Α2) και Β του άρθρου 1 του Νόμου αυτού, η προβλεπόμενη από τη (β) σχετική Υ.Δ. άδεια διάθεσης λυμάτων ή υγρών αποβλήτων ενσωματώνεται στην άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια) του έργου ή της δραστηριότητας ή σε τυχόν άλλη απαιτούμενη άδεια.

γ) Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες, που διαθέτουν τα λύματα ή τα βιομηχανικά τους απόβλητα σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή σε στεγανές δεξαμενές - βόθρους και δεν έχουν οριστική άδεια διάθεσης, τότε οριστική άδεια διάθεσης αποτελεί η νομίμως εκδοθείσα και σε ισχύ ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας ή, εφόσον δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, η άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια) αυτού ή σε τυχόν άλλη απαιτούμενη άδεια.

Σε περίπτωση όμως που διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, τότε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.4014/2011, η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή δύναται να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου Νόμου.

Η παρούσα Εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr).

Παρέχεται εντολή σε όλα τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή της.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο