Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 4709.111/14.12.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. μετά την ισχύ του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …» (ΦΕΚ Α’209) και μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

(Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. μετά την ισχύ του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …» (ΦΕΚ Α’209) και μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011
Α.Π.: οικ. 4709.111

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. μετά την ισχύ του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …» (ΦΕΚ Α’209) και μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

Με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν.4014/2011 ορίστηκε ότι, με τη δημοσίευση του νόμου, η έγκριση επέμβασης, κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α’ 279), για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β, καταργείται αντικαθιστάμενη από την Α.Ε.Π.Ο. στην οποία ενσωματώνονται οι διοικητικές πράξεις ή οι πράξεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση των ίδιων δικαιολογητικών με αυτά της διαδικασίας έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο..

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας (υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.07 «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 1153/10.7.2007)) για την έκδοση αδειών εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενόψει της νεοεισαχθείσας διάταξης περί κατάργησης της Έγκρισης Επέμβασης και μέχρι την έκδοση της Υ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού, με την οποία θα εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 και θα καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες προς ενσωμάτωση στην Α.Ε.Π.Ο. των συναφών διοικητικών πράξεων.

Η έκδοση της παρούσας εγκυκλίου καθίσταται απαραίτητη για την ομαλή συνέχιση της ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ, δηλαδή για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να μην απειληθεί παραβίαση των χρονικών προθεσμιών για την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης, που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.2 του ν.3851/2010.

1. Όπου για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης απαιτείται, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η προηγούμενη χορήγηση έγκρισης επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν.998/1979, όπως ισχύει, η σχετική απαίτηση νοείται ότι εκπληρώνεται εάν έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

2. Οι αρμόδιες για την έκδοση άδειας εγκατάστασης αρχές εξακολουθούν να ελέγχουν το στοιχείο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.07, που αφορά το δικαίωμα χρήσης της έκτασης.

Συγκεκριμένα, ελέγχεται έγγραφο της δασικής αρχής από το οποίο θα προκύπτει ο χαρακτήρας της έκτασης. Ως τέτοιο νοείται:

- είτε η πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α’ 279), η οποία, σύμφωνα με παράγραφο Α.2.β του άρθρου 24 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), δεν χρειάζεται να έχει τελεσιδικήσει,

- είτε κυρωμένος δασικός χάρτης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση που με βάση κατά το σημείο 2 ανωτέρω, η έκταση ή μέρος αυτής είναι δάσος, δασική ή αναδασωτέα ή γενικότερα έκταση για την οποία μέχρι την δημοσίευση του νόμου 4014/2011 απαιτείτο η χορήγηση έγκρισης επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν.998/1979, τότε απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας δασικής Αρχής (αρμόδιο Δασαρχείο ή αρμόδια Διεύθυνση Δασών οικείου Νομού ή Διεύθυνση Δασών οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που θα αναπτυχθούν τα έργα ΑΠΕ.

Αναλόγως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

3.1. Σε περίπτωση που η έκταση είναι κατά τεκμήριο δημόσια (με την έννοια ότι τη διαχειρίζεται ως δημόσια η δασική αρχή), η έκδοση της άδειας εγκατάστασης χωρεί με βάση την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό για τη διασφάλιση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.

3.2. Σε περίπτωση που η έκταση ή μέρος αυτής δεν είναι δημόσια και υφίστανται αναγνωρισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας άλλων προσώπων, περιλαμβανομένων ιδιωτών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή γενικότερα δεν τη διαχειρίζεται ως δημόσια η δασική αρχή, τότε για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης εξακολουθεί να απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο φορέας του έργου έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου, είτε δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας, είτε δυνάμει νόμιμης κατοχής βάσει ενοχικής σχέσης, (π.χ. μίσθωσης, κατά παραχώρηση χρήσης λόγω χρησιδανείου κ.λπ.).

4. Οι προϋποθέσεις και μελέτες που μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 4014/2011 αποτελούσαν στοιχεία του φακέλου της Έγκρισης Επέμβασης (όπως ενδεικτικά η οριστική μελέτη δασικής οδοποιίας, μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης, υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης κλπ), εξακολουθούν να απαιτούνται, αλλά θα υποβάλλονται και εγκρίνονται αρμοδίως από τις δασικές αρχές μετά την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και θα αποτελούν, μαζί με την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης και της έναρξης των εργασιών.

Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση τήρησης των όρων και περιορισμών που τίθενται, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία από τις αρμόδιες δασικές αρχές για την ορθή εκτέλεση του έργου, όπως συμβαίνει και με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο