Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-03-1997 ]

ΠΟΛ.1102/20.3.1997 Εγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής άρθρου 42 παρ. 2 v.2238/1994 οικονομικού έτους 1997 (χρήση 1996)

(Εγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής άρθρου 42 παρ. 2 v.2238/1994 οικονομικού έτους 1997 (χρήση 1996) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 20 Μαρτίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1033971/577/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1102

ΘΕΜΑ: Εγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής άρθρου 42 παρ. 2 ν.2238/1994 οικον. έτους 1997 (χρήση 1996).

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 1107147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ Β' 922) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

3. Το από 11.3.1997 πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, που συστήθηκε με τις 1013234/149/Α006/31.1.1997 και 1020279/234/Α006/17.2.1997 αποφάσεις Γ.Γ.Υ.Ο

4. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε:

1. Τους πίνακες του καθαρού γεωργικού εισοδήματος - ενοικίου - μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 1997 (χρήση 1996), που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν :

α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.

β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.

γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.

Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται, για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%), αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.
Με την 1041664/755/Α0012/ΠΟΛ.1098/4.4.1995 διαταγή μας, κοινοποιήθηκαν πίνακες, με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδος σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
Ακολούθως, με την 1044146/787/Α0012/ΠΟΛ.1105/7.4.1995 διαταγή μας, παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας δήμου ή κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά νομαρχία, προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του δήμου ή της
κοινότητας. Σε εκτέλεση της παραπάνω διαταγής μας, συγκροτήθηκαν τέτοιες επιτροπές και εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις επαναχαρακτηρισμού δήμων ή κοινοτήτων. Υστερα από τα παραπάνω, φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 1997 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής, με βάση τέτοια
απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού Διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

2. Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα, για το προϊόν αυτό, θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού, που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

3. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος από το έτος της φύτευσης, λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτεσης.

4. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.

5. Οι κ.κ. Νομάρχες και Περιφεριακοί Διευθυντές, προς τους οποίους αποστέλλονται οι πίνακες, παρακαλούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, να κοινοποιήσουν αυτούς σε όλους τους Ο.Τ.Α., τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο