Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 68/21.11.2011 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή τα αρμόδια όργανα των φορέων

(Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή τα αρμόδια όργανα των φορέων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝA  21/11/2011
Αριθ  Πρωτ ΔΙ.ΠΑΣΘ/Φ 85/140/91068 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ             
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών              
Ο.Α.Ε.Ε                           
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΡΟΧΩΝ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                               
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣ & ΕΞΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ              

ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ : ΑΓ.  ΚΩΝ/ΝΟΥ   05                              
ΠΛΗΡ: ΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – Μ.ΡΗΓΑ                                                                                                                                                      
ΤΗΛ: 210 5274419 – 423                                                               
FAX: 210 5234435                                                                             

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68
          
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή τα αρμόδια όργανα των φορέων.
 
ΣΧΕΤ: Η αρ. εγκύκλιος ΟΑΕΕ.72/10

1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο, σας γνωστοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 σχετικά με τον έλεγχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
    
2. Με την παρούσα  εγκύκλιο σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/τεύχος Α΄και ισχύει από 5-8-2011 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή τα αρμόδια όργανα των φορέων.
     
Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται τα κάτωθι:

ΠΑΡ. 1 & 2

1) Με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 80, συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2676/1999 και 18 του Ν.3846/2010 και ορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλους τους παρόχους υγείας, ήτοι φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ. και μπορεί να γίνεται και από μικτά κλιμάκια υπαλλήλων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και των ασφαλιστικών οργανισμών.
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από παροχή σχετικών εξηγήσεων οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3846/2010, ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης .

ΠΑΡ. 3 & 4

2) Με τις παρ.3 και 4 του ιδίου άρθρου, αντικαθίστανται η παρ.3 και το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 2 του Π.Δ/γματος 121/2008 και ρυθμίζονται θέματα επιβολής κυρώσεων στους θεράποντες και ελεγκτές ιατρούς.

Με τη ρύθμιση αυτή, εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων, διοικητικών και χρηματικών, προβλέπεται και ο προσωρινός αποκλεισμός από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από τέσσερις (4) μέχρι δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης.
     
Σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Γεν.Επιθεωρητή ή του αρμοδίου οργάνου του φορέα,ανάλογα με το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΠΑΡ. 5

3) Με την παρ.5 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ.15 του άρθρου 4 του Π.Δ/γματος  121/2008 που αναφέρεται στις κυρώσεις που επιβάλλονται στους φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους και ορίζεται ότι για κάθε παράβαση ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα αυτής, επιβάλλονται:
   
α) Πρόστιμο κυμαινόμενο από 1% αντί του 10% και μέχρι 50%, υπολογιζόμενο επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν τον τελευταίο πριν τον έλεγχο μήνα.
   
β) Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών ασφαλιστικών φορέων για διάστημα από τέσσερις (4) έως και δώδεκα (12) μήνες.
   
γ) Οριστική καταγγελία της σύμβασης αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας.
   
Καταργείται το πρόστιμο του 5πλασίου της αξίας των ταινιών γνησιότητας καθώς και το επιπλέον πρόστιμο των 3000€ έως 15000€ για τις επιμέρους αναφερόμενες παραβάσεις.
    
Η απόφαση για καταγγελία της σύμβασης με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό ή και με οποιοδήποτε άλλο, τον αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας καθώς και τον προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών των φορέων, εκδίδεται κατά περίπτωση ανάλογα με το όργανο που διαπίστωσε τις παραβάσεις.Ήτοι, για ελέγχους που διενεργήθηκαν με εντολή του Γενικού Επιθεωρητού της ΥΠΕΔΥΦΚΑ την παραπάνω απόφαση εκδίδει ο Γεν.Επιθεωρητής, εφαρμοζομένων αναλόγως των αναφερομένων στις επιμέρους διατάξεις. Η προθεσμία υποβολής των γραπτών εξηγήσεων ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες αντί των 10 που ίσχυαν και η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεσή της.
   
Επίσης προβλέπεται ότι εάν κατά τον έλεγχο που διενεργείται στο φαρμακείο,διαπιστωθούν οι παρακάτω παραβάσεις:
 
ι)εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ταινιών γνησιότητας, ή επαναχρησιμοποιημένων ή πλαστών ή παραποιημένων κ.λπ.
 
ιι) εύρεση μονάδων ιδιοσκευασμάτων χωρίς ταινίες γνησιότητας
 
ιιι) εύρεση βιβλιαρίων ή συνταγολογίων ασφ/νων ή παράνομη χρήση αυτών, συντάσσεται ΑΜΕΣΑ δελτίο ελέγχου στο οποίο περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση. Το δελτίο ελέγχου παραδίδεται στο φαρμακοποιό και με το οποίο καλείται, εντός 5 εργασίμων ημερών σε παροχή γραπτών εξηγήσεων.
    
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών ,ανάλογα με το όργανο που πραγματοποίησε τον έλεγχο και ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, επιβάλλουν προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση συνταγών των ασφαλιστικών φορέων για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως έξι (6) μήνες. Κατά των παραπάνω αποφάσεων δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ,σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

ΠΑΡ. 6

4) Με την παρ.6 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται η παρ.18 του άρθρου 4 του Π.Δ/γματος 121/2008 και ορίζεται ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις, πλην αυτών που επιβάλλονται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανά της ,επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΠΑΔ ή κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, μετά από παροχή εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.Κατά των παραπάνω αποφάσεων δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
     
Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

ΠΑΡ. 7

5) Με την παρ.7 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται η περ.Ε της παρ.1 του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 και προβλέπονται και για τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές, κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, ως κατωτέρω:

α) προσωρινό αποκλεισμό από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μήνες από την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους των φορέων

β) οριστική καταγγελία της σύμβασης ή αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας καθώς και

γ) χρηματικό πρόστιμο που ορίζεται για τα διαγνωστικά κέντρα από 1% έως 50% επί της αξίας των παραπεμπτικών των φορέων που εκτελέστηκαν τον τελευταίο μήνα πριν από τον έλεγχο και για τις ιδιωτικές κλινικές πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000€ έως 50.000€ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.
    
Κατά των παραπάνω αποφάσεων δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή,σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης αυτής .

ΠΑΡ.8  & 9

6) Με την παρ.8 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοιν.Ασφαλίσεων ,δύναται να διενεργείται έλεγχος υπηρεσιών υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας  από υπαλλήλους της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

7) Με την παρ.9 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται ότι η καταστροφή των ταινιών γνησιότητας καθώς και η καταστροφή ή η διάθεση ιδιοσκευασμάτων που κατάσχονται από τα ελεγκτικά όργανα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή των ασφαλιστικών οργανισμών ,ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ και δεν απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.
    
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
    
Κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζεται, ως προς το αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων, χρηματικών και διοικητικών, το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς.
   
Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά τη δημοσίευση του νόμου, οι κυρώσεις επιβάλλονται στο σύνολό τους (χρηματικά πρόστιμα και οριστική ή προσωρινή διακοπή της σύμβασης) ανάλογα με το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο είτε από το Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ είτε από τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών.
   
Όσον αφορά στο νομοθετικό καθεστώς  που θα ληφθεί υπόψη για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, για εκκρεμείς υποθέσεις, επειδή κατά το χρόνο επιβολής τους, έχουν μεταβληθεί επί το ευνοϊκότερον οι κυρώσεις, όπως έχει γίνει δεκτό κατά πάγια νομολογία των δικαστηρίων και των αναφερομένων στην αρ.150/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Κ.Α., θα εφαρμοσθούν στις περιπτώσεις αυτές οι νεότερες και ευνοϊκότερες διατάξεις.
    
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Περ/κών Δ/νσεων και Περ/κών Τμημάτων ΟΑΕΕ να λάβουν γνώση αυτής οι θεραπευτές ιατροί, τα διαγνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και οι Τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της αρμοδιότητάς τους.
   
Επίσης η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ.


Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                            
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                           
                                                                                                             
Ακριβές Αντίγραφο
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ      
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο