Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2011 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α12/902/11/2011 Χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία

(Χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, /11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α12/902
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση:Αγ. Κω ν/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παπαθανασίου
Β. Ήντουνα
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 15 240
210 52 15 193
FAX: 210 52 23 228
Ε - mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α') και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην παρ. 3 των ανωτέρω διατάξεων αναφέρεται ότι η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς:

• του Δημοσίου
• των Ν.Π.Δ.Δ.
• των Ο.Τ.Α. α και β' βαθμού και των επιχειρήσεων τους
• των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή εποπτείας ή διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους
• των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 1α του Ν. 3899/2010 (Α' 212) λύεται αυτοδίκαια, όταν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι την 31/12/2013. 

Στην παρ. 4 δε του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου τίθενται αυτοδίκαια, με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε εργασιακή εφεδρεία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιους από τους υπαλλήλους τους συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε 35 χρόνια ασφάλισης την 31/12/2013, ζητούν από τους εργαζόμενους να τους γνωρίσουν τον ακριβή χρόνο ασφάλισής τους.

Ήδη αρκετοί εργαζόμενοι της συγκεκριμένης κατηγορίας απευθύνονται στις Υπηρεσίες μας και ζητούν βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης.

Ενόψει του επείγοντος αλλά και της σοβαρότητας του θέματος, η Υπηρεσία μας αποφάσισε οι βεβαιώσεις αυτές να χορηγούνται από τα Περ/κά και Τοπικά Υποκ/τα Απονομής Συντάξεων του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, καθώς και τα Τοπικά Υποκαταστήματα των εντασσομένων στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμείων και Κλάδων Σύνταξης με συνολική ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, όπως ακριβώς γίνεται στις περιπτώσεις διεκπεραίωσης αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική υποβολή αιτήσεων χορήγησης τέτοιων βεβαιώσεων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν από τις Υπηρεσίες τους προσωπική ειδοποίηση, με την οποία θα τους ζητείται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης.

Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα και οι χορηγούμενες βεβαιώσεις θα προσκομίζονται στη συνέχεια στα Τμήματα Απονομής Συντάξεων τα οποία και θα αποφαίνονται εάν με τον υπάρχοντα πραγματικό χρόνο καθώς και με πλασματικούς χρόνους, εφόσον αυτοί έχουν αναγνωριστεί ή έχει υποβληθεί σχετική έκθεση αναγνώρισης μέχρι και 25/11/2011, πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) μέχρι 31/12/2013.

Ο τύπος της σχετικής βεβαίωσης προϋποθέσεων συνταξιοδότησης θα σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) των Δ/ντών των Υποκαταστημάτων.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο