Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1997 ]

ΠΟΛ.1098/18.3.1997 Κωδικογράφηση εντύπου Ε9

(Κωδικογράφηση εντύπου Ε9 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚωδικογράφηση εντύπου Ε9
1032747/172/Β0013/ΠΟΛ.1098/18.3.1997

Για την κωδικογράφηση του εντύπου Ε9 που συνοδεύει το έντυπο Ε1, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Πρώτη σελίδα του εντύπου Ε9


Στο τετραγωνίδιο (α) θα αναγραφεί ο κωδικός αριθμός της Δ.Ο.Υ. Τα τετραγωνίδια (β), (γ) και τα πλαίσια "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ", "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" και "ΚΕ.Π.Υ.Ο." δεν θα συμπληρωθούν από την Υπηρεσία. Στο τετραγωνίδιο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" θα μεταφερθεί ο αριθμός δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Αν ο αριθμός δήλωσης που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό δεν έχει αναγραφεί σωστά ή έχει παραλειφθεί η αναγραφή του, η δήλωση θα επιστρέφεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Αν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δεν έχει συνυποβληθεί και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα καλείται ο φορολογούμενος με πρόσκληση για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού.
Ο "αριθμός μητρώου" που αναγράφεται στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο θα πρέπει απαραίτητα να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει αναγραφεί στο Ε1.
Τα στοιχεία του υποχρέου θα πρέπει να είναι ταυτόσημα με αυτά του υποχρέου του εντύπου Ε1.
Στη θέση "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ" συμπληρώνεται με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Ειδικότερα:

α) Οταν πρόκειται για έγγαμο χωρίς τέκνα, θα πρέπει να έχει αναγραφεί Χ στο τετραγωνίδιο "έγγαμος".

β) Οταν πρόκειται για έγγαμο με ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, στο τετραγωνίδιο "αριθμός τέκνων" θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ανήλικων άγαμων τέκνων των οποίων έχει τη γονική μέριμνα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν ή δεν έχουν ακίνητη περιουσία και αν υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και
κατ' επέκταση και Ε9 για τα ακίνητα που έχουν αποκτήσει από κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου και τα οποία αποφέρουν εισόδημα. Τα λοιπά ακίνητα των ανηλίκων άγαμων τέκνων, που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ακίνητη περιουσία των γονέων τους, οι οποίοι έχουν και την επιμέλειά τους.

γ) Οταν πρόκειται για άγαμο, εν χηρεία ή διαζευγμένο, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Αν ο άγαμος, ο διαζευγμένος ή ο εν χηρεία έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων, τότε θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το τετραγωνίδιο "αριθμός τέκνων" ως ανωτέρω.

Εσωτερικό εντύπου Ε9

Πίνακας 1

Στη στήλη 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει ακίνητα, για την καταχώρηση των οποίων απαιτείται συμπλήρωση δευτέρου και πλέον εντύπου Ε9, τότε θα πρέπει ο αύξων αριθμός (Α/Α) να είναι συνεχόμενος του πρώτου εντύπου (π.χ. 11, 12, 13 κ.λπ. 21, 22 κ.λπ.).

Στην περίπτωση συμπλήρωσης δευτέρου ή τρίτου εντύπου Ε9, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα αντίτυπα Ε9 ο "ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.", ο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ" και ο "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" του φορολογουμένου.
Στη στήλη 2 θα πρέπει να αναγραφεί ο νομός στον οποίο ανήκει κάθε ακίνητο.
Οι στήλες 2, 3 και 4 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες ευανάγνωστα.
Οι στήλες 5 και 6, εφόσον υπάρχει οδός και αριθμός, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε συμπληρωμένες.
Οι στήλες 10 και 11 πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένες.
Οι στήλες 12, 13, 14 και 15 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ακέραιο αριθμό και όχι δεκαδικό. Ο ακέραιος αυτός αριθμός θα πρέπει να αναφέρεται σε τετραγωνικά μέτρα και όχι σε άλλη μονάδα μέτρησης (π.χ. στρέμματα, πήχεις κ.λπ.).
Στη στήλη 11 η παλαιότητα εκφράζεται με ακέραιο αριθμό, με την επισήμανση ότι χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λαμβάνεται ως ένα έτος.
Το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αναφέρεται στις στήλες 17, 18 και 19 θα πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιο ή δεκαδικό αριθμό και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Η στήλη 20 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη μόνο όταν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες 18 ή 19.
Η ηλικία του επικαρπωτή θα πρέπει να είναι γραμμένη σε ακέραιο αριθμό.
Η στήλη 21 πρέπει να είναι οπωσδήποτε συμπληρωμένη με τους κωδικούς 1, 2 ή 3, όπως αυτοί αναφέρονται στις οδηγίες του εντύπου Ε9.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.
Επισημαίνεται ότι, οι οδηγίες που δίνονται για τη συμπλήρωση των στηλών 1 έως και 21 του πίνακα 1 ισχύουν και για τις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 2.
Μετά την περάτωση της κωδικογράφησης του εντύπου Ε9 σε σχέση με το Ε1 και τον έλεγχο αυτών, θα διαχωρίσετε το ένα από τα έντυπα Ε9. Το άλλο έντυπο Ε9 θα παραμείνει με το αντίγραφο Ε1 της δήλωσης στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
Είναι αυτονόητο ότι η συμπλήρωση των προαναφερομένων κωδικών θα γίνει και στα δύο αντίτυπα Ε9.
Ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του εντύπου Ε9 θα προσδιοριστεί με ιδιαίτερες οδηγίες, που θα σας δοθούν το συντομότερο δυνατό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο