Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2007 ]

Α.Π.: Οικ. 0719974/6.7.2007 Διευκρινίσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης

(Διευκρινίσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Αθήνα 06.07.2007
Α.Π.: Οικ. 0719974

Πληροφορίες: Δικηγόρος κα E. Κουκούτση, (210 6505 620)

Προς
κ.κ. Προϊστάμενους Κτηματολογικών Γραφείων
(Πίνακας Αποδεκτών)

Θέμα: «Διευκρινίσεις επί του εντύπου της Περίληψης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης»

Σχετ. α) το υπ΄αρ. πρωτ. Α.Π. Οικ. 0711634/18.04.2007 έγγραφό μας
β) το υπ΄αρ. πρωτ. Α.Π. Οικ. 0717471/13.06.2007 έγγραφό μας

1. Η περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης που προβλέπεται στο άρθρο 14§4 του ν. 2664/1998, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ορίστηκε με την υπ΄αρ. 411/02/3-4-2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1077Β΄/2-7-2007) συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για την καταχώριση εγγραπτέας κατά το άρθρο 12 του ιδίου νόμου πράξης, η οποία περιέχεται σε δικαιοπραξία, διοικητική πράξη, δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικαστική πράξη και αφορά στη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση επιβάρυνση, κατάργηση ή δέσμευση της εξουσίας διάθεσης εγγραπτέου κατά νόμο δικαιώματος, χωρίς να γίνεται άλλη ειδικότερη διάκριση ή εξαίρεση είτε στο νόμο, είτε στην εκδοθείσα απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.

2. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης δεν συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, απευθυνόμενο προς τον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, όπως π.χ. αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του άρθρου 19§2 ή αίτηση διόρθωσης στοιχείων κατά το άρθρο 19§4 του ν. 2664/1998, αφού δεν πρόκειται για εγγραπτέες πράξεις καταχωριζόμενες με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. Όταν πρόκειται για καταχώριση εγγραπτέας πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 6§4 του εν λόγω νόμου, συνυποβάλλεται συμπληρωμένο και το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, αφού για την καταχώριση των εν λόγω πράξεων τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 14 κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη και παραπομπή στη διάταξη αυτή.

3. Η υποχρέωση συμπλήρωσης του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης και όχι στο χρόνο σύνταξης ή έκδοσης της εγγραπτέας πράξης, για την οποία ζητείται η καταχώριση.

4. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα, είτε ψηφιακά, εάν αυτό είναι εφικτό από το συντάκτη του. Η περίληψη καταχώρισης εγγραπτέας πράξης είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε www.ktimatologio.gr, (ενότητα: «ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΜΟΥ», υποενότητα: «ΕΝΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»), ώστε οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση να αξιοποιήσουν κατάλληλα το έντυπο αυτό για τις ανάγκες της εργασίας τους. Αναπαραγωγή του εντύπου σε φωτοτυπικά αντίτυπα, ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα δεν απαγορεύεται, ούτε αντίκειται σε διάταξη νόμου.

5. Τα πεδία του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης συμπληρώνονται ανάλογα με το περιεχόμενο και τις ανάγκες καταχώρισης της εγγραπτέας πράξης που αφορά.

6. Στην ενότητα “ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ” του εντύπου της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης αναγράφονται τα στοιχεία εκείνα που κατά το ισχύον κτηματοκεντρικό σύστημα του Κτηματολογίου είναι απαραίτητα για την απόδοση της ταυτότητας και περιγραφής του ακινήτου.

7. Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάζουν προσεκτικά το συνολικό κείμενο της υπ΄ αρ. 411/02/3.4.2007 απόφασης του Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1077Β΄/2-7-2007), που περιέχει τις ειδικότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο συμπλήρωσής του εντύπου.

8. Στην υπ΄αρ. 411/02/3.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1077Β΄/2-7-2007), με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης δεν γίνεται διάκριση ή περιορισμός για την ιδιότητα του συντάκτη του εντύπου. Το ίδιο ισχύει και για την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14§4, στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της εν λόγω περίληψης.

9. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης, που δημοσιεύτηκε με την προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απεικονίζει τη διάταξη των προβλεπόμενων αναγκαίων στοιχείων, όπως αυτά ορίστηκαν με τη σχετική διοικητική πράξη. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου είναι δυνατή η επεξεργασία του και η διενέργεια προσθηκών για την εξυπηρέτηση των αναγκών καταγραφής του περιεχομένου της εγγραπτέας πράξης, για την οποία συντάσσεται η περίληψη. Για παράδειγμα, η περίληψη συντάσσεται για εγγραπτέα πράξη μεταβίβασης λόγω δωρεάς τριών ακινήτων του ιδίου κυρίου σε έναν δωρεοδόχο. Στην περίπτωση αυτή, εάν το έντυπο της περίληψης συμπληρώνεται χειρόγραφα είναι εφικτή η επισύναψη περισσοτέρων σελίδων, ώστε σε καθεμία από αυτές να συμπληρωθούν τα στοιχεία ενός εκάστου ακινήτου, ενώ, εάν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και επεξεργασίας του εν λόγω εντύπου, είναι δυνατή η προσθήκη και αναπαραγωγή των σχετικών πεδίων της περιγραφής του ακινήτου σε τόσες φορές όσες τα περιγραφόμενα στην πράξη ακίνητα.

Οι κ.κ. Πρόεδροι των Συλλόγων στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα μας, παρακαλούμε να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους σχετικά με το περιεχόμενό της με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.

Με εκτίμηση,

Για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Ρένα Κουκούτση
Συντονίστρια Νομικής Δ/νσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο