Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1130476 ΕΞ 2014/24.9.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3296/2004 – Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.3522/2006 – Α΄ 276)

(Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3296/2004 – Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.3522/2006 – Α΄ 276))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 02 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Δ6Α1149837ΕΞ2011

(ΦΕΚ Β' 2501/04-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

Ε Ξ. ΕΠΕΙΓΟN

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3296/2004 – Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.3522/2006 – Α΄ 276).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.- Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 14 του Ν.2648/1998 (Α΄ 238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε : α) με τις περ. δ μέχρι και ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2002 (Α’ 285), β) με την παρ.5 του άρθρου 29 του ν.3296/2004 (Α’253) «Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» και γ) με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν.3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις».

β) Των παρ. 11, 1, 2 και 4 του άρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..΄΄» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2.- Την αριθμ. Δ6Α 1131269 ΕΞ 20.9.2011 (Β΄ 2111) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών».

3.- Το αριθμ. 1137230/ΕΞ/2011/26-9-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Δ/νσης Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α.- Ανασυγκροτούμε, από 26/9/2011, τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2648/1998 - Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 - Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του ν.3296/2004 - Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν.3522/2006 - Α΄ 276), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του αρθρου 55 του ν. 4002/2011( Α΄180), ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τις περ. β,γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.2648/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως κατωτέρω:
« β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.ΦΚ. ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή του, το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση».

2. Αντικαθιστούμε το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.2648/1998, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν.3522/2066, ως κατωτέρω:
« Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του».

Β.- Ύστερα από τα παραπάνω, η παρ.1 του άρθρου 15 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από:
α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από το Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.
στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος.
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από την κεντρική διοίκηση αυτού.
Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄,γ΄,ε΄, και στ΄ συμμετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία , αντίστοιχα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του.
Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθμός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των Εισηγητών και του γραμματέα αυτής, εφόσον προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.3833/2010 (Α.Υ.Ο.).»

Γ. – Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο