Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2011 ]

Αριθμ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2873/2000 (Α΄285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3522/2006(Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο

(Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2873/2000 (Α΄285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3522/2006(Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα , 31 Οκτωβρίου 2011
Αρ.Πρωτ.:Δ6Α1148325ΕΞ2011

(ΦΕΚ Β' 2570/07-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα : Α’

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Νικ.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax : 210-3230829

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: << Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2873/2000 (Α΄285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3522/2006(Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο>>.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 14,15 και 16 του άρθρου 9 του ν.2386/1996, όπως ισχύει με τις διατάξεις της παραγ. 3 του άρθρου 11 του ν.2873/2000 (Α΄285), και όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του ν.3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο συστήθηκε Επιτροπή εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορίσθηκαν τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία αυτής.

β) Της παρ. 4, εδάφιο β, περιπτ. β΄, του άρθρου 23 του ν.2648/1998 (Α΄238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις».

γ) Των παρ.11,1,2 και 4 του άρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου−Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση−Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

δ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας..΄΄» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2.− Την αριθμ. Δ6Α 1131269 ΕΞ 20.9.2011 (Β΄2111) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών « Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών».

3.− Το αριθμ. 1137230/ΕΞ/2011/26−9−2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Δ/νσης Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

4.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Α.− Ανασυγκροτούμε, από 26−9−2011, την Επιτροπή της παρ.14 του άρθρου 9 του ν.2386/1996 (Α΄43), όπως αυτή ισχύει με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.2873/2000 (Α΄285) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3522/2006 (Α΄276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και χορήγησης έκπτωσης λόγω εφάπαξ πληρωμής της οφειλής του β΄ εδ. της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 2648/1998 (Α΄238), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του αρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις β, γ και ε του εδαφίου α΄, τις οποίες αναριθμούμε σε γ,δ και στ και τα εδάφια β΄και γ΄της παρ.14 του άρθ. 9 του ν.2386/1996, ως κατωτέρω:
«γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων».
«στ. Τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων».

Εδάφιο β΄: «Εισηγητές ορίζονται μέχρι τέσσερις (4) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.»

Εδάφιο γ΄:« Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων».

2. Αναριθμούμε την περίπτωση δ του εδαφίου α΄ της ίδιας παραγράφου σε περίπτωση ε.

Β.−Ύστερα από τα παραπάνω, οι περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε και στ του εδαφίου α΄ και τα εδάφια β΄και γ΄της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του ν.2386/1996, αντικαθίστανται, ως εξής:

«α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έναν(1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β. Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος.
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ε. Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
στ. Τον Προϊστάμενο ενός Τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητές ορίζονται μέχρι τέσσερις (4) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων».

Γ.− Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο