Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2011 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ 13.10.2011 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α) - Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2012

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α) - Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2012)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.- ΤΜΗΜΑ Δ'
Δ/ΝΣΗ 18η-ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ.Μελανίτου -Κ.Δριτσάκη
Τηλέφωνο:210.69.87.406, 210.69.87.499
FAX:210.69.87.408
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α) - Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2012»

ΣΧΕΤ : α) Το αριθμ.πρωτ. Δ.ΤΕΦ Β 1098863 ΕΞ 2011/13-07-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών
β) Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5044507 ΕΞ 2010/25-10-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-07-2011) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας από τη Δ/νση Τελών & Ειδικών Φορολογιών με το ανωτέρω α) σχετικό, αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων για το έτος 2012, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό των τελών κυκλοφορίας του έτους 2012 εξακολουθεί να ισχύει ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας που ίσχυσε για το έτος 2011. Συγκεκριμένα, για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας έως 31/10/2010, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση το κυλινδρισμό του κινητήρα τους, ενώ για τα επιβατικά οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται κατωτέρω πίνακες υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης των επιβατικών οχημάτων από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΩΣ 31/10/2010

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Α

έως 300

22

Β

301-785

55

Γ

786-1.071

120

Δ

1.072-1.357

135

Ε

1.358-1.548

240

ΣΤ

1.549-1.738

265

Ζ

1.739-1.928

300

Η

1.929-2.357

660

0

2.358-3.000

880

I

3.001-4.000

1.100

Κ

4.001 και άνω

1.320ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 1/11/2010

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΓP.C02 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02

(σε ευρώ)

0-100

0,00

101-120

0,90

121-140

1,10

141-160

1,70

161-180

2,25

181-200

2,55

201-250

2,80

άνω των 251

3,40Α1. ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων (Ι.Χ.Ε.) που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της Δ.247/88 ΑΥΟ «περί προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίησης» και σε όσες περιπτώσεις αυτά προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, υπολογίζονται για το έτος 2012 αποκλειστικά και μόνο με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 (Α'242), όπως ισχύουν.

Οι κάτοχοι - δικαιούχοι των αυτοκινήτων αυτών, για κάθε μήνα κυκλοφορίας πέραν του χρόνου κατά τον οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να καταβάλλουν το 1/12 των οριζομένων ως ανωτέρω, τελών κυκλοφορίας.

Β) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 125 ΤΟΥ Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)

Οι πίνακες με τα ποσά των τελών κυκλοφορίας ανά κατηγορία οχήματος που είχαν παρατεθεί με την ανωτέρω β) σχετική Ε.Δ.Υ.Ο., αναπροσαρμόζονται με βάση τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 35 ως ακολούθως:

1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) ΤΗΣ Δ.Κ. 87.02.

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προσδιορίζονται ανάλογα με τις θέσεις επιβατών και ανάλογα με την ταξινόμησή τους ως Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) ή Δημοσίας Χρήσης (Δ.Χ.).

α. Λεωφορεία

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Ι.Χ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

έως 31/12/2011

από 01/01/2012

Α

έως 33

190 ευρώ

210 ευρώ

Β

34-50

370 ευρώ

410 ευρώ

Γ

51 και άνω

465 ευρώ

510 ευρώ

β. Λεωφορεία

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

έως 31/12/2011

από 01/01/2012

Αστικά

Α

έως 50

190 ευρώ

210 ευρώ

Β

51 και άνω

350 ευρώ

385 ευρώ

Υπεραστικά

Α

έως 50

195 ευρώ

215 ευρώ

Β

51 και άνω

270 ευρώ

300 ευρώ

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

 

Τουριστικά

Α

έως 40

390 ευρώ

430 ευρώ

Β

41 και άνω

540 ευρώ

595 ευρώ
2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. 87.05

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, προσδιορίζονται με βάση το μικτό τους βάρος, ως ακολούθως:
α. Αυτοκίνητα οχήματα Ειδικών Χρήσεων ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(Ι.Χ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

έως 31/12/2011

από 01/01/2012

Α

έως 1.500

70 ευρώ

75 ευρώ

Β

1.501- 3.500

95 ευρώ

105 ευρώ

Γ

3.501- 10.000

270 ευρώ

300 ευρώ

Δ

10.001- 20.000

540 ευρώ

600 ευρώ

Ε

20.001- 30.000

850 ευρώ

940 ευρώ

ΣΤ

30.001- 40.000

1.200 ευρώ

1.320 ευρώ

Ζ

40.001 και άνω

1.350 ευρώ

1.490 ευρώβ. Αυτοκίνητα οχήματα Ειδικών Χρήσεων ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(Δ.Χ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

έως 31/12/2011

από 01/01/2012

Α

έως 3.500

115 ευρώ

125 ευρώ

Β

3.501- 10.000

175 ευρώ

195 ευρώ

Γ

10.001- 19.000

310 ευρώ

340 ευρώ

Δ

19.001- 26.000

450 ευρώ

495 ευρώ

Ε

26.001- 33.000

590 ευρώ

650 ευρώ

ΣΤ

33.001- 40.000

840 ευρώ

925 ευρώ

Ζ

40.001 και άνω

1.320 ευρώ

1.460 ευρώΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ.87.01 ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ-ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ Δ.Κ. 87.16

Οχήματα που ταξινομούνται ως ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ)
Ελκυστήρας : 300 ευρώ

Ρυμουλκούμενο / Ημιρυμουλκούμενο. Στα οχήματα της κατηγορίας αυτής, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση το μικτό τους βάρος ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

έως 31/12/2011

από 01/01/2012

Α

έως 1.500

70 ευρώ

75 ευρώ

Β

1.501- 3.500

95 ευρώ

105 ευρώ

Γ

3.501- 10.000

270 ευρώ

300 ευρώ

Δ

10.001- 20.000

540 ευρώ

600 ευρώ

Ε

20.001- 30.000

850 ευρώ

940 ευρώ

ΣΤ

30.001- 40.000

1.200 ευρώ

1.320 ευρώ

Ζ

40.001 και άνω

1.350 ευρώ

1.490 ευρώβ. Οχήματα που ταξινομούνται ως ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.)

Ελκυστήρας: 300 ευρώ - Ρυμουλκούμενο / Ημιρυμουλκούμενο.

Στα οχήματα της κατηγορίας αυτής, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση το μικτό τους βάρος ως ακολούθως:
Ρυμουλκούμενα / Ημιρυμουλκούμενο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ)    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

έως 31/12/2011

από 01/01/2012

Α

έως 3.500

115 ευρώ

125 ευρώ

Β

3. 501-10.000

175 ευρώ

195 ευρώ

Γ

10.001-19.000

310 ευρώ

340 ευρώ

Δ

19.001-26.000

450 ευρώ

495 ευρώ

Ε

26.001-33.000

590 ευρώ

650 ευρώ

ΣΤ

33.001- 40.000

840 ευρώ

925 ευρώ

Ζ

40.001 και άνω

1.320 ευρώ

1.460 ευρώ
Γ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 125 ΤΟΥ Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)

Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ζ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 (Α' 242) όπως ισχύει, ορίζεται αφενός ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας για τα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. επιβατικά οχήματα, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους και αφετέρου οι σχετικές απαλλαγές.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ.ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο