Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2011 ]

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ.90380/26464/4315/2.11.2011 Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

(Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 02-11-2011
Αρ. Πρωτ.:Φ.90380/26464/4315

(ΦΕΚ Β' 2456/03-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Π.Φ.Κ.Α
TELEFAX :210.33.68.180
Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:10110 Αθήνα
Πληροφορίες :M. Γιαννοπούλου
Τηλέφωνο :210.33.68.061

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του ΕΟΠΥΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ.3 και 30 παρ. 1 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄).

3. Τον Ενιαίο Κανονισμό Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και ιδίως το άρθρο 23 αυτού.

4. Τις υπ’ αριθμ. 7/συν.2/31−8−2011, 28/συν.5/11−10−2011 και 37/συν.6/25−10−2011 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανέρχεται στο ποσό των 252.000.000,00 € περίπου ετησίως για την αμοιβή 15.000 γιατρών και 43.360.000,00 € ευρώ περίπου για την εργοδοτική εισφορά και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2012 (KAE 0671.00 και 0552.00).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ.350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη»,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη μηνιαία αμοιβή των συμβαλλομένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με μίσθωση έργου θεραπευτών γιατρών ειδικοτήτων παθολόγου – γενικού ιατρού, παιδιάτρου, καρδιολόγου, οφθαλμιάτρου, γυναικολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, δερματολόγου − αφροδισιολόγου, ορθοπεδικού, πνευμονολόγου, ουρολόγου, γαστρεντερολόγου, ρευματολόγου, νευρολόγου γενικού χειρουργού, ψυχιάτρου, ενδοκρινολόγου, αλλεργιολόγου, νεφρολόγου, νευροχειρουργού, παιδοψυχιάτρου, πλαστικού χειρουργού, χειρουργού θώρακος, χειρουργού παίδων, αγγειοχειρουργού, αιματολόγου, ογκολόγου, φυσιάτρου, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1. Βάσει του αριθμού των ασφαλισμένων που περιθάλπονται από τον καθένα εξ’ αυτών:

Α΄ ΟΜΑΔΑ: 4.000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
800 – 1.200 ασφαλισμένοι 1.000 €
1.201 – 1.500 ασφαλισμένοι 1.200 €
1.501 – 1.800 ασφαλισμένοι 1.400 €
1.801 – 2.100 ασφαλισμένοι 1.600 €
2.101 – 2.500 ασφαλισμένοι 1.800 €
Από 2.501 ασφαλισμένους και άνω 2.000 €

B΄ ΟΜΑΔΑ: 1.000 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
700 – 900 ασφαλισμένοι 1.000 €
901 – 1.200 ασφαλισμένοι 1.100 €
1.201 – 1.500 ασφαλισμένοι 1.300 €
1.501 – 1.800 ασφαλισμένοι 1.500 €
1.801 – 2.100 ασφαλισμένοι 1.700 €
2.101 – 2.300 ασφαλισμένοι 1.900 €
2.301 ασφαλισμένους και άνω 2.100 €

Γ΄ ΟΜΑΔΑ: 9.000 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ, ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ
500 – 1.000 ασφαλισμένοι 1.000 €
1.001 – 2.500 ασφαλισμένοι 1.300 €
2.501 – 4.000 ασφαλισμένοι 1.600 €
4.001 – 5.000 ασφαλισμένοι 1.800 €
5.001 ασφαλισμένους και άνω 2.000 €

2. Βάσει του αριθμού των επισκέψεων, ως εξής:

Δ΄ ΟΜΑΔΑ: 1.000 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΩΝ, ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ
151 – 300 επισκέψεις 1.500 €
301 – 400 επισκέψεις 2.000 €
401 – 500 επισκέψεις 2.500 €
501 – 600 επισκέψεις 2.800 €

Ένας ιατρός των ως άνω ειδικοτήτων της Δ΄Ομάδας μπορεί να αμειφθεί για 600 επισκέψεις μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο.

Οι θεραπευτές γιατροί υποχρεούνται, πέραν της εξέτασης του ασθενούς, να εκτελούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ιατρικές πράξεις, χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου ή του Οργανισμού.

Παθολόγοι – Παιδίατροι: Εμβολιασμούς πάσης φύσεως
Καρδιολόγοι: Ηλεκτροκαρδιογραφήματα και Ταλαντώσεις
Γυναικολόγοι: Διάφορες μικροθεραπείες
Οφθαλμίατροι: Τονομέτρηση, μέτρηση οπτικού πεδίου, εξέταση με σχισμοειδή λυχνία και βυθοσκόπηση
Ωτορινολαρυγγολόγοι: Αφαίρεση βυσμάτων ώτων, προσθία και οπισθία ρινοσκόπηση, έμμεση λαρυγγοσκόπηση


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο