Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-1997 ]

ΠΟΛ.1089/11.3.1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ.πρωτ.1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασής μας (ΦΕΚ 18 Β/17.1.1997)

(Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ.πρωτ.1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασής μας (ΦΕΚ 18 Β/17.1.1997) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 11 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1018334/670/256/Α0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.-ΤΜΗΜΑΤΑ Α/II & Γ'
- 15η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
- 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε'
- 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1089

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α'), όπως ισχύουν και ειδικότερα:
α) της περίπτωσης κστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18,
β) των περιπτώσεων β', τρίτο εδάφιο και ε' της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20,
γ) των περιπτώσεων α', β', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 23,
δ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27,
ε) του άρθρου 32, σχετικά με τις απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. επιχειρήσεις,λόγω κύκλου εργασιών και
στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α').
3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - ΦΕΚ 84 Α').
4. Την απόφασή μας με αριθ. Σ.3044/135/ΠΟΛ.309/1986 (ΦΕΚ 734 Β').
5. Την αριθμ. 1107147/1239/Α006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β'/9.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
6. Την απόφασή μας με αριθ. 1052999/4190/0014/"Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας".
7. Τις διατάξεις των δευτέρου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων του σημείου 2 του άρθρου 15 της έκτης οδηγίας Φ.Π.Α. (), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 95/7/ΕΚ (L 102/5.5.1995) "Δεύτερη οδηγία απλούστευσης του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.Α.".
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές αγαθών που πραγματοποιούν μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες, που αναχωρούν απευθείας από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ για χώρα εκτός Κοινότητας.

9. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ Α.Υ.Ο.
10. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, διότι αφορά διαδικασία εφαρμογής του Ν.1642/1986.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Η περίπτωση γ' του άρθρου 3 της απόφασής μας
1138050/4885/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.2.1996 (ΦΕΚ 18 Β'/17.1.1997) αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Να προσκομίσει, εφόσον πρόκειται για άμεση απαλλαγή από Φ.Π.Α., ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του, τα πωληθέντα αγαθά στο τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. γ' του άρθρου 6 της παρούσας, συνοδευόμενα με δελτίο αποστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11
του Κ.Β.Σ., στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών".

2. Στην ίδια ως άνω απόφασή μας προστίθεται άρθρο 10, ως εξής:

"Αρθρο 10
1. Τα αναφερόμενα στοιχεία, στο συνημμένο υπόδειγμα της απόδειξης λιανικής πώλησης της περίπτ. β' του άρθρου 3 της παρούσας, αποτελούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται να αναγράφονται από τον πωλητή, για τη διαδικασία επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., κατά περίπτωση. Ο πωλητής δύναται, για οργανωτικούς λόγους, να προσθέτει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

2. Το προαναφερόμενο υπόδειγμα έχει την έννοια της υπόμνησης των απαιτουμένων στοιχείων και δεν είναι περιοριστικό ως προς το μέγεθος, τη γραμμογράφηση και τη δομή του. Για την αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων δεν αποκλείεται η χρήση του χώρου της πίσω πλευράς αυτού.

3. Ο οριζόμενος "χώρος για χρήση από το Τελωνείο", όπου τίθεται η σφραγίδα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή προς επιβεβαίωση της εξαγωγής των αγαθών, φέρεται μόνον επί του πρώτου αντιτύπου της απόδειξης λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, όπως στην περίπτωση έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου σε χημικό χαρτί, ο χώρος αυτός θα διαγράφεται, με ευθύνη του πωλητή - εκδότη του φορολογικού στοιχείου από το δεύτερο αντίτυπο "για τον πελάτη" εντύπως, με σφραγίδα ή χειρόγραφα, με τη λέξη "ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ".

Αρθρο 2
Μεταβατική διάταξη
Προκειμένου για την εφαρμογή, καθώς και την οριστικοποίηση των διαδικασιών,κατά περίπτωση, της επιστροφής ή της άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α., γίνονται δεκτά μέχρι 30.6.1997 και παραστατικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την αριθμ. 1052999/4190/0014/απόφασή μας.

Αρθρο 3
Εναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.3.1997, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο