Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2005 ]

Ο.Κ.Χ.Ε. Αριθ. 287/22.3.2005 Πρόβλεψη δυνατότητας έκδοσης κτηματογραφικού αποσπάσματος άρθρου 5 & 1 Ν. 2308/1995 για μελέτες κτηματογράφησης Α Πιλοτικού, Β' Πιλοτικού και 1ου Κύριου Προγράμματος με διαφορετικό περιεχόμενο από το ισχύον σήμερα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και συναφή θέματα "

(Πρόβλεψη δυνατότητας έκδοσης κτηματογραφικού αποσπάσματος άρθρου 5 & 1 Ν. 2308/1995 για μελέτες κτηματογράφησης Α Πιλοτικού, Β' Πιλοτικού και 1ου Κύριου Προγράμματος με διαφορετικό περιεχόμενο από το ισχύον σήμερα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και συναφή θέματα ")

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθ. 287

Πρόβλεψη δυνατότητας έκδοσης κτηματογραφικού αποσπάσματος άρθρου 5 & 1 Ν. 2308/1995 για μελέτες κτηματογράφησης Α Πιλοτικού, Β' Πιλοτικού και 1ου Κύριου Προγράμματος με διαφορετικό περιεχόμενο από το ισχύον σήμερα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και συναφή θέματα ".

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 13α του Νόμου 2308/1995 "Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 114/Α'/15.6.1995, ΦΕΚ 275/Α'/3.12.1998 και ΦΕΚ 67/Α'/19.3.2003) όπως ισχύουν για τις τρέχουσες μελέτες κτηματογράφησης.

2. Την πρόταση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που περιέχεται στο υπ' αριθμ. 186/7/15.3.2005 πρακτικό του Δ.Σ. της, με την οποία εισηγείται στον Ο.Κ.Χ.Ε., την έκδοση σχετικής απόφασης.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε.,

αποφασίζει:

1. Εγκρίνουμε την έκδοση κτηματογραφικού αποσπάσματος και με το ακόλουθο περιεχόμενο και μορφή για τις περιπτώσεις προσωρινών και εκτάκτων αναγκών, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη έκδοση του ήδη εγκεκριμένου για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών.

α) Διατηρείται η εμπρόσθια σελίδα του διαβιβαστικού εγγράφου χορήγησης κτηματογραφικού αποσπάσματος άρθρου 5 Ν. 2308/1995. Στο πεδίο της σημείωσης το υπάρχον κείμενο αντικαθίσταται ως εξής: "Το περιεχόμενο τον κτηματογραφικού αποσπάσματος τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 187/3/22.3.2004 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. Η έκδοση και χορήγηση του κτηματογραφικού αποσπάσματος εξυπηρετεί τις έννομες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 και αφορούν τα ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής. Δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας, δεν είναι δημιουργικό δικαιώματος, δεν πιστοποιεί την ακρίβεια του περιεχομένου της δήλωσης του αιτούντος και αποτελεί απλώς προαπαιτούμενο για την σύνταξη συμβολαίων και τη διεξαγωγή δικών ως προς το ακίνητο το οποίο αφορά", σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

β) Ακολουθεί θεωρημένη και σφραγισμένη από την υπηρεσία δήλωση που έχει υποβάλει ο αιτούμενος το κτηματογραφικό απόσπασμα, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του προσώπου του και η οποία έχει το εξής περιεχόμενο:

"Δηλώνω ότι το ακίνητο για το οποίο συντρέχει υποχρέωση έκδοσης κτηματογραφικού αποσπάσματος σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995, και το οποίο έχει
ΚΑΕΚ......., βρίσκεται στην οδό......., αριθμός .......,
θέση...... του Δήμου / Δημοτικού Διαμερίσματος /
Κοινότητας......που τελεί υπό κτηματογράφηση.".

2. Η υποβολή των: α) εκπρόθεσμων δηλώσεων, β) αιτήσεων για έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικών αποσπασμάτων και βεβαιώσεων υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων και γ) λοιπών στοιχείων κατά το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 σε περιπτώσεις προσωρινών και εκτάκτων αναγκών θα διενεργείται ταχυδρομικά προς την "Κτηματολόγιο Α.Ε.", στην οδό Μεσογείων 288, Χολαργός - Αθήνα, και θα ακολουθεί η επεξεργασία τους.

3. Ο τροποποιημένος αυτός τύπος αποσπάσματος και το τροποποιηθέν περιεχόμενο του κτηματογραφικού αποσπάσματος δεν αναιρούν τη δυνατότητα έκδοσης και χρήσης του μέχρι σήμερα ισχύοντος αποσπάσματος, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 144/2/5.4.1999 πράξη του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε., εφόσον αυτό είναι κατά περίπτωση δυνατόν, το οποίο και συνεχίζει να ισχύει παραλλήλως. Η συνδρομή των περιστατικών που συγκροτούν την έννοια της έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια της παρούσης, κρίνεται από την υπηρεσία με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συναλλακτικού κοινού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Γραμματέας Ο Αντιπρόεδρος Ο Προεδρος Τα Μέλη
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2005 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χ. ΓΟΥΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο