Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2007 ]

Κ.Υ.Α. Aριθμ. 53256/19.12.2007 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

(Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Aριθμ. 53256

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έxoντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων» (Δ΄ 308) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3841/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

α) Η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης, υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε., που προβλέπεται από την παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνεται είτε σε λογαριασμό της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα και αναφέρεται στην απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. με την οποία καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στην υπό κτηματογράφηση περιοχή να υποβάλλουν δήλωση, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο.

β) Η παραλαβή της δήλωσης του εγγραπτέου δικαιώματος οριστικοποιείται με την κατάθεση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης της απόδειξης καταβολής του οφειλόμενου ποσού.

γ) Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αποδίδει στον Ο.Κ.Χ.Ε., στο τέλος κάθε διμήνου τα σχετικά ποσά με καταβολή στον υπ’αρ. 76763/3 λογαριασμό του, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2

α) Κατά την υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με την παράγραφο 6 εδ. δ΄΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταβάλλεται από τον δηλούντα το προβλεπόμενο στην υποπερίπτωση αα΄ της περ. α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 πάγιο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης. Η καταβολή στην περίπτωση αυτή γίνεται προς τον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση καταχώρησης της πράξης στα τηρούμενα στο Υποθηκοφυλακείο βιβλία.

β) Στη διαβιβαζόμενη από τον Υποθηκοφύλακα δήλωση προς το Γραφείο Κτηματογράφησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 εδ. γ΄ του ν. 2308/1995, βεβαιώνεται εκ μέρους του η είσπραξη του ως άνω τέλους κτηματογράφησης.

γ) Ο υποθηκοφύλακας αποδίδει στο τέλος κάθε μήνα τα σχετικά ποσά στον Ο.Κ.Χ.Ε. με καταβολή στον υπ’αρ. 76763/3 λογαριασμό του που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το συνολικό ανά μήνα αποδοθέν ποσό γνωστοποιείται από τον Υποθηκοφύλακα στο «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός με την αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης των καταχωρισθεισών πράξεων, για τις οποίες υπεβλήθη δήλωση κατά το άρθρο 2 παράγραφος 6 εδ. δ’ του ν. 2308/1995, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφο των σχετικών τραπεζικών παραστατικών. Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ελέγχει τις καταστάσεις αυτές για λογαριασμό του Ο.Κ.Χ.Ε. και ενημερώνει τον Ο.Κ.Χ.Ε.

Άρθρο 3

α) Το προβλεπόμενο στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 πάγιο ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Το Γραφείο Κτηματογράφησης αποδίδει στο τέλος κάθε μήνα τα σχετικά ποσά στον Ο.Κ.Χ.Ε. με καταβολή στον υπ’ αριθμ. 76763/3 λογαριασμό του που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το συνολικό ανά μήνα αποδοθέν ποσό γνωστοποιείται από το Γραφείο Κτηματογράφησης στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μηνός με την αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης των υποβληθεισών αιτήσεων, για τις οποίες καταβλήθηκε το εν λόγω τέλος, στην οποία επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των σχετικών τραπεζικών παραστατικών. Η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ελέγχει τις καταστάσεις αυτές για λογαριασμό του Ο.Κ.Χ.Ε. και ενημερώνει τον Ο.Κ.Χ.Ε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο