Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-1997 ]

Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ7/Α/Φ1/12901/580/26.6.1997 Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις

(Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αριθ. Δ7/Α/Φ1/12901/580

(ΦΕΚ Β' 574/14-07-1997)

Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 47 παρ, 1 περ. α' και β', 64 παρ. 1, του ΝΔ 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 277/A'/5.10.73), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 274/1979 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ 50/1976), με τις οποίες επιβάλλονται ορισμένες χρηματικές υποχρεώσεις, ανταποδοτικού χαρακτήρα, στους αποκτώντες μεταλλευτικά δικαιώματα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 188α του Ν. Δ/τος 210/1973, με τις οποίες τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα 47, 106, 108. 110, 166 και 167, δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανά τριετία, με αποφάσεις του Υπουργού βιομηχανίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 1 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιώνν (Απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων II- 5/Φ17/17402/12.12.1984 - ΦΕΚ 931/1984) που αναφέρονται στην καταβολή παραβόλου Δημοσίου Ταμείου προς απόκτηση αδείας διαφόρων ειδικοτήτων εργατοτεχνιτών Μεταλλείων και Λατομείων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'75/1994), που παρέχουν την ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεργασία με τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, να αναπροσαρμόζει τα παράβολα τέλη ή δικαιώματα, που εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 και του Π. Δ/τος 27/1996, από τις οποίες προκύπτει η μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων σε Υπουργείο Ανάπτυξης.

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/10.6.1989).

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/7.10.96) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

8. Την ανάγκη αναπροσαρμογής τους ύψους των ποσών που προβλέπονται από τα προαναφερθέντα άρθρα, ανάλογα με τις επελθούσες τιμαριθμικές διαφοροποιήσεις, κατά τρόπον που να εξασφαλίζεται και η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις επίμαχες διατάξεις και η κάλυψη του κόστους των παρεχομένων, για κάθε συγκεκριμένη αιτία, υπηρεσιών.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε τα χρηματικά ποσά, που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 23, 47 παρ. 1, περ. α' και β', 64 παρ. 1 του Ν.Δ. 210/1973 καθώς και του άρθρου 106 παρ. 1 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, που αφορούν στην καταβολή ορισμένων χρηματικών ποσών, ως δικαιωμάτων εν γένει του Δημοσίου, ως εξής:

α. του άρθρου 23, από 50.000 δρχ. σε 65.000 δρχ.

β. του άρθρου 47 παρ. 1 περ. α', από 50.000 δρχ. σε 65.000 δρχ.

γ. του άρθρου 47 παρ. 1 περ. β' από 650.000 ή 975.000 δρχ. σε 900.000 δρχ. ή 1.300.000 δρχ. αντίστοιχα.

δ. του άρθρου 64 παρ. 1 από 260.000 δρχ. σε 350.000 δρχ.

ε. του άρθρου 106 παρ. 1 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, από 1.000 δρχ. σε 1.500 δρχ.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
NIK. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο