Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1997 ]

ΠΟΛ.1079/4.3.1997 Φορολογία Εισοδήματος Ιερών Ναών, Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.

(Φορολογία Εισοδήματος Ιερών Ναών, Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 4 Μαρτίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1026536/10164/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-TMHMA B'

ΠΟΛ.: 1079

ΘΕΜΑ: Φορολογία Εισοδήματος Ιερών Ναών, Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λ.π.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. 6 του άρθρου 1 του Ν.2459/1997 "κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις", καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων β', εκτός αυτών που αναφέρονται στην απαλλαγή από το φόρο των εισοδημάτων του Αγίου Ορους και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994 ορίζετο ότι τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών των Ιερών Ναών, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, της Αποστολικής Διακονίας, του Πανάγιου Τάφου, του Αγίου Ορους, της Ιεράς Μονής Σινά και της
Ιεράς Μονής Πάτμου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περιπτ. δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.2238/1994 ορίζετο ότι, τα εισοδήματα από οικοδομές γενικά και από εκμίσθωση γαιών των ημεδαπών νομικών προσώπων, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, απαλλάσσονται της
φορολογίας. Κατ' εξαίρεση, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και για τα εισοδήματα από μερίσματα μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών, καθώς και από τόκους ομολογιών.

4. Επίσης, με την παράγρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.2459/1997 "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις", προστέθηκε στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994 νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο "ειδικά, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, η Ιερά Μονή Σινά και Πάτμου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα.

5. Τέλος, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 1 και της περιπτ. α' του άρθρου 40 του ως άνω νέου νόμου, ορίζεται ότι οι διατάξεις της περιπτ. 6 του άρθρου 1 και της παραγρ. 19 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου ισχύουν για εισοδήματα τα οποία αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, η Αποστολική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, η Ιερά Μονή Σινά και Πάτμου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα κοινωφελή ιδρύματα που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του Α.Ν.2039/1939 ή του προϊσχύσαντος νόμου, φορολογούνται με συντελεστή 10% για τα εισοδήματα τα οποία αποκτούν από την 1η Ιανουαρίου 1996 (οικονομικό έτος 1997) και μετά από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών.
Αντίθετα, το Αγιο Ορος εξακολουθεί να απαλλάσσεται της φορολογίας για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Διευκρινίζεται ότι, ως φορολογούμενο εισόδημα από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών πρέπει να λαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγρ. 12 του άρθρου 105 του Ν.2238/1994, το εισόδημα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20-23 του ίδιου νόμου, δηλαδή μετά την αφαίρεση από τα μισθώματα των οριζόμενων από το άρθρο 23 ποσοστών δαπανών.
Περαιτέρω, στο ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών των προαναφερθέντων (πλην Αγίου Ορους) νομικών προσώπων επιβάλλεται, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994 και συμπληρωματικός φόρος 3%, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του κύριου φόρου.
Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα αθλητικά σωματεία, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.75/1975, "τα αθλητικά σωματεία, λόγω του κοινωφελούς σκοπού τον οποίο επιδιώκουν, απολαμβάνουν απάντων των ευεργετημάτων, προνομίων και απαλλαγών των παρεχομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων εις τα κοινωφελή ιδρύματα".



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο