Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2011 ]

Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

(Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 129), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 5, παρ. 3.

2. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 'Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179).

3. Το ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος  Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 144) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 24.

4. Το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 85).

5. Το ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσο χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 8) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρ. 27 και 27Α.

6. Το ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 182) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 29.

7. Το ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α' 160) και ιδίως το εδάφιο β', της παραγράφου 10 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α' 91) και ισχύει.

8. Το ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 237).

9. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87).

10. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α' 98).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 49828/ 12.11.2008 «Εγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β' 2464).

12. Το π.δ. 381/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 «Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 (Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) (ΦΕΚ Α' 168)» (ΦΕΚ Α' 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 19) και το π.δ. 122/2004 « Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 85).

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221), το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α' 56), και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β' 2234), το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α' 145) και το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α' 147).

14. Την υπ' αριθμ. 35469/09.08.2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β' 1800/09.08.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 41834/29.9.2011 Απόφαση Τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 2212).

15. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης υπ' αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.5707/13.03.2007 «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης» (ΦΕΚ Β' 448).

16. Την υπ' αριθμ. ΑΥ/Φ1/οικ.19598/01.10.2010 «Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β' 1630) του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

17. Την υπ' αριθμ. 21/2011 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για το νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (με α.π. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ 14810/24.06.2011).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και εφαρμόζεται για τη χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) καθώς και για Υβριδικούς Σταθμούς ΑΠΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 3 καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του, έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) «Νόμος», ο ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
β) «ΡΑΕ», η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
γ) «Άδεια παραγωγής», η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικούς Σταθμούς ΑΠΕ.
δ) «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων», η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων για χορήγηση της άδειας παραγωγής με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης και αντικειμενικής αντιμετώπισης όλων των έργων.
ε) «Κύκλος υποβολής αιτήσεων», ο περιοδικός χρόνος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής.
στ) «Ανταποδοτικό τέλος», το τέλος που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση, τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας παραγωγής, για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας.
ζ) «Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της άδειας παραγωγής», βεβαίωση που εκδίδεται από τη Γραμματεία της ΡΑΕ με την οποία διαπιστώνεται η μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης που προβλέπεται στα άρθρα 18 έως 20 της παρούσας.
η) «Περιοχές με κορεσμένο δίκτυο», οι περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ αδυναμία απορρόφησης ισχύος ή περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγού.
θ) «Μορφή ΑΠΕ», η πρωτογενής πηγή ενέργειας η οποία αξιοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδραυλική, η γεωθερμική, η βιομάζα).
ι) «Τεχνολογία ΑΠΕ», η αναφορά σε συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένας σταθμός ΑΠΕ για την αξιοποίηση μίας μορφής ΑΠΕ. Με βάση την τεχνολογία προσδιορίζονται και οι σταθμοί ΑΠΕ, δηλ. αιολικός, φωτοβολταϊκός, ηλιοθερμικός, υβριδικός με χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας, μικρός υδροηλεκτρικός, βιομάζας, γεωθερμικός και κάθε άλλος σταθμός ΑΠΕ, όπως ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ια) «Κατηγορία Παραγωγού», παραγωγοί ΑΠΕ που κατηγοριοποιούνται στην κείμενη νομοθεσία με βάση την τεχνολογία ΑΠΕ, το μέγεθος του σταθμού, καθώς και την ένταξή τους σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που: α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα.

2. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής υποβάλλονται στη ΡΑΕ από την πρώτη έως και την δεκάτη ημέρα των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).

3. Εντός του κύκλου υποβολής αιτήσεων, υποβάλλονται αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας παραγωγής: α) λόγω μεταβολής των ορίων του χώρου εγκατάστασης του σταθμού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 21, β) λόγω αύξησης ισχύος του σταθμού που δεν εμπίπτει στην περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 3 του Νόμου, καθώς και στην περίπτωση του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3 του Νόμου. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, εφόσον υπάρχει σύγκρουση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 14, με προγενέστερες εκκρεμείς αιτήσεις, αξιολογούνται με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας των κύκλων υποβολής, στους οποίους έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα αυτό, καθώς και από:
α. απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.
β. αντίγραφο ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων της αίτησης στη ΡΑΕ (http://www.rae.gr/site/categories. new/renewable.power/licence/applications.csp),
γ. Cd που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά σαρωμένα (scan) όλα τα στοιχεία της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής. Αντίγραφο του CD υποβάλλεται και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν γίνονται δεκτές μεταβολές που αφορούν στη θέση του σταθμού, στην αύξηση ισχύος, στη μορφή και τεχνολογία ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση θα πρέπει να είναι πλήρης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

Άρθρο 4
Παραδεκτό

1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν η αίτηση υποβάλλεται σε περιοχή με κορεσμένα δίκτυα, με την επιφύλαξη των ειδικότερων καθοριζομένων στα άρθρα 8 έως 12.
β) αν η αίτηση που υποβάλλεται αφορά θέση εγκατάστασης έργου για το οποίο, κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής της, έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της.
Στις περιπτώσεις α' και β' το ανταποδοτικό τέλος που τυχόν έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής δεν λαμβάνει αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής και επιστρέφεται στον αιτούντα κατόπιν σχετικού αιτήματός του, άλλως τίθεται στο αρχείο, στην περίπτωση που:
α) υποβάλλεται εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 3 προθεσμιών,
β) δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3. Η εκπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων αυτών δεν θεραπεύει την αρχική έλλειψη της αίτησης.
Στις περιπτώσεις α' και β' το ανταποδοτικό τέλος που τυχόν έχει καταβληθεί, επιστρέφεται.

Άρθρο 5
Πληρότητα αιτήσεων

1. Η αίτηση που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται από στοιχεία, η έλλειψη των οποίων, κρίνεται ότι καθιστά αδύνατη την έναρξη της αξιολόγησής της με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13, απορρίπτεται.
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή εντός τακτής προθεσμίας διευκρινίσεων ή στοιχείων συμπληρωματικών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και απορρίπτεται.

Άρθρο 6
Δημοσίευση Αιτήσεων

Την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται του κύκλου υποβολής αιτήσεων, η ΡΑΕ:
α) Δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της, πίνακα που περιλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής οι οποίες έχουν λάβει ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, καθώς και περίληψη των βασικών στοιχείων των αιτήσεων αυτών. Η περίληψη αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από τον αιτούντα σε εφαρμογή της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 3:
αα) το όνομα του αιτούντος ή την επωνυμία του αιτούντος νομικού προσώπου,
ββ) τη θέση εγκατάστασης του / των σταθμών (με αναφορά στο Δήμο/Δημοτική ενότητα / Δημοτική ή τοπική κοινότητα και στο τοπωνύμιο όπως φαίνεται στους χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 και 1: 50.000),
γγ) την ισχύ του έργου,
δδ) τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΑΠΕ, καθώς και
εε) κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που η Αρχή κρίνει απαραίτητο να δημοσιευθεί.
β) Αποστέλλει ηλεκτρονικά στους Δήμους, τον πίνακα αιτήσεων της περίπτωσης α', με ειδική αναφορά στη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, προκειμένου οι Δήμοι να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των δημοτών τους.

Άρθρο 7
Αντιρρήσεις

1. Από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης των αιτήσεων, που προβλέπεται στην περίπτωση α' του άρθρου 6, και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί, να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της ΡΑΕ σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

2. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμη ρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Η ΡΑΕ οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τάσσεται από τη ΡΑΕ.

Άρθρο 8
Κορεσμός στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο

1. Με αποφάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες εκδίδονται μετά από σχετικές εισηγήσεις του Διαχειριστή, καθορίζονται περιοχές του Συστήματος με κορεσμένα δίκτυα για την απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ. Με τις ανωτέρω αποφάσεις διαπιστώνονται τα όρια ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στις περιοχές αυτές, καθώς και η υπέρβασή τους σε περίπτωση έκδοσης επόμενων δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη χορηγηθείσες. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ για τον καθορισμό του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ για κάθε περιοχή είναι δυνατό να εκδίδονται μετά από εισηγήσεις του Διαχειριστή σε προγενέστερο στάδιο σε σχέση με την διαπίστωση του κορεσμού του δικτύου για τις περιοχές αυτές. Για τη διατύπωση των σχετικών εισηγήσεων από τον Διαχειριστή λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση όλων των έργων ανάπτυξης που αναφέρονται στη ΜΑΣΜ. Οι ανωτέρω εισηγήσεις υποβάλλονται έως την 31η Μαΐου κάθε έτους για όλες τις περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, μπορούν δε να υποβάλλονται και μετά από πρόσκληση της ΡΑΕ. Ο υπολογισμός του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, ανά περιοχή, βασίζεται σε μεθοδολογία και παραδοχές που περιγράφονται λεπτομερώς στις ως άνω εισηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη και το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτό αποτυπώνεται στις υφιστάμενες αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, στις περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.

3. Από τη δημοσίευση των αποφάσεων της ΡΑΕ που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής για σταθμούς ΑΠΕ στις κορεσμένες περιοχές, εκτός αν αυτές αφορούν σε σταθμούς η σύνδεση των οποίων προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων αιτήσεων, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής, ορίζεται φορέας υλοποίησης του έργου της διασύνδεσης και συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του φορέα και των αιτούντων, για την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης.

4. Σε περίπτωση που μετά την απόφαση για τον κορεσμό, προκύπτει αύξηση του περιθωρίου έως την υπέρβαση του ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης για εκκρεμείς αιτήσεις. Αν μετά και την χορήγηση προσφορών κατά το προηγούμενο εδάφιο διαπιστωθεί δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετης ισχύος, ο Διαχειριστής εισηγείται σχετικά και η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση για την άρση του κορεσμού. Ειδικά, για τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγής, η ΡΑΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητα για την υποβολή νέων αιτημάτων, είτε μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 7, είτε μέσω διενέργειας σχετικής πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση διενέργειας πρόσκλησης, με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί για την υποβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων, ο χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, και δεν μπορεί να είναι συντομότερος των τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

5. Ειδικά για την περιοχή της Εύβοιας και των δια συνδεδεμένων με αυτή νησιών, η διαδικασία της παρ. 4, εφαρμόζεται μετά τη χορήγηση δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης στους κατόχους αδειών παραγωγής στις οποίες έχει περιληφθεί o ειδικός όρος «Υφίσταται περιορισμός δικτύου αλλά υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας μετά από σημαντική επέκταση του Συστήματος όπως προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Φ1/οικ.10690/ 12.7.2002, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΑΣΜ)», σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές κείμενες διατάξεις.

6. H αίτηση για τροποποίηση της άδειας παραγωγής που αφορά στην άρση των ειδικών όρων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, με τους οποίους καθορίζεται ότι ο σταθμός αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο διασυνδέεται με ειδικό έργο σύνδεσης, την ευθύνη και το κόστος κατασκευής του οποίου έχουν αναλάβει οι παραγωγοί, αξιολογείται ως νέα αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Άρθρο 9
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για την υποβολή αιτήσεων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 3 έως και 7, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 έως 12, καθώς και των λοιπών ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού που αφορούν στην αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Άρθρο 10
Χαρακτηρισμός περιοχών με κορεσμένα δίκτυα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθορίζονται οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη ιδίως:
α) τις εκτιμήσεις του αρμόδιου Διαχειριστή για τις δυνατότητες των δικτύων και των ηλεκτρικών συστημάτων, βάσει της διαμόρφωσής τους, καθώς και τα αποτελέσματα της σχετικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται,
β) τις άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί, γ) τη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, βάσει των δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί και των αιτήσεων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης,
δ) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής που έχουν υποβληθεί, καθώς και
ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που η ΡΑΕ κρίνει απαραίτητο να συνεκτιμηθεί.

2. Η απόφαση της παρ. 1 μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες κατηγορίες παραγωγού, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς και τους σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδα αφαλάτωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο Νόμο, η ως άνω απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς σε αυτούς, και στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΑΠΕ.

3. Οι δυνατότητες απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ που λαμβάνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του Διαχειριστή μπορεί να υποβάλλεται μετά από πρόσκληση της ΡΑΕ και περιλαμβάνει περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, καθώς και προτάσεις ενίσχυσης του δικτύου ή τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ. 1 και μπορεί να είναι ενιαία, κατά περίπτωση, με την απόφαση για τον καθορισμό των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, ή να εκδίδεται σε άλλο χρόνο που κρίνεται κατάλληλος από τη ΡΑΕ. Μετά τον χαρακτηρισμό της κορεσμένης περιοχής η απόφαση αυτή αναθεωρείται το αργότερο κάθε δύο (2) έτη.

4. Με την απόφαση της παρ. 3 προσδιορίζονται και κατανέμονται ανά περιοχή και κατηγορία παραγωγού, τα περιθώρια ισχύος.

5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, η ΡΑΕ, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, δύναται να καταρτίζει σχετική μεθοδολογία ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή.

Άρθρο 11
Υποβολή αιτήσεων σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 10, δεν υποβάλλονται αιτήσεις για την κατηγορία παραγωγού, στην οποία η ως άνω απόφαση αφορά. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 10, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην υπουργική απόφαση 19598 (ΦΕΚ Β' 1630/11.10.2010).

2. Αν μετά τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ για μια ή περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ, σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10, η ΡΑΕ κρίνει, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, ότι υπάρχει η δυνατότητα για την υποβολή νέων αιτήσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες παραγωγού, επιτρέπει την υποβολή αιτήσεων για την αντίστοιχη κατηγορία. Ειδικά, για τη χορήγηση νέων αδειών παραγωγής, η ΡΑΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητα για την υποβολή νέων αιτημάτων για συγκεκριμένη κατηγορία παραγωγού, είτε μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 7, είτε μέσω διενέργειας σχετικής πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση διενέργειας πρόσκλησης, με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί για την υποβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων, ο χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, και δεν μπορεί να είναι συντομότερος των τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

3. Αν οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υλοποίηση σταθμών ΑΠΕ σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, υπερβαίνουν το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται με την πρόσκληση, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων και στην πρόσκληση, ώστε η συνολικά αδειοδοτούμενη ισχύς να υπερκαλύπτει την αντίστοιχη ισχύ της πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό υλοποίησης των αντίστοιχων έργων στην περιοχή και κάθε άλλο στοιχείο ή παράγοντα που η ΡΑΕ κρίνει αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 12
Σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με Διασύνδεση στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο

1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 11 δεν εφαρμόζονται, αν οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής αφορούν έργα που βρίσκονται σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο, αλλά η σύνδεση των σταθμών προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο με ανεξάρτητη διασύνδεση, η οποία προτείνεται με το επιχειρηματικό σχέδιο των αιτούντων. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων αιτήσεων, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής, ορίζεται φορέας υλοποίησης του έργου της διασύνδεσης και συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του φορέα και των αιτούντων, για την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης.

2. Ειδικά για σταθμούς της παραγράφου 1 που προτείνεται να διασυνδεθούν σε σημείο του ηπειρωτικού Συστήματος, είναι δυνατόν να επιβάλλεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τη ΡΑΕ, η μεταβολή του τρόπου και σημείου σύνδεσης των σταθμών στο Σύστημα, προκειμένου να προσαρμοσθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Διασυνδέσεων Νησιών που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου.

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή με την οποία οριστικοποιείται το έργο της διασύνδεσης των έργων της παραγράφου 1, η απόφαση της ΡΑΕ για τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος, λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αδειών παραγωγής που έχουν χορηγηθεί και περιλαμβάνονται στο ενιαίο έργο ΑΠΕ με κοινά έργα σύνδεσης.

4. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής στην οποία περιλαμβάνεται ειδικός όρος με τον οποίο καθορίζεται ότι ο σταθμός αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο διασυνδέεται με ειδικό έργο σύνδεσης, την ευθύνη και το κόστος κατασκευής του οποίου έχουν αναλάβει οι παραγωγοί, δεν μπορεί να αξιοποιεί με την άδεια αυτή, τις δυνατότητες απορρόφησης που δημιουργούνται από τα έργα που κατασκευάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ή Κύριο του Συστήματος και του Δικτύου με μέριμνα και δαπάνες του. Για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής σε θέση σταθμού για την οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ως άνω ειδικό όρο, είναι αναγκαία η προηγούμενη υποβολή αίτησης ανάκλησης της άδειας παραγωγής από τον αδειούχο, εντός μηνός από την ανακοίνωση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 13
Αξιολόγηση Αιτήσεων

1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, η ΡΑΕ επεξεργάζεται την αίτηση για χορήγηση της άδειας παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα και όλα τα στοιχεία που υποβάλλει ο αιτών, β) τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και τις απόψεις του αιτούντος επί των αντιρρήσεων αυτών και γ) κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.

2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 3 του Νόμου, όπως κάτωθι εξειδικεύονται:
α) Την εθνική ασφάλεια, αν έχει περιέλθει σε γνώση της από τις αρμόδιες αρχές ότι, από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων επηρεάζονται θέματα εθνικής ασφάλειας.
β) Την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, αν έχει περιέλθει σε γνώση της από τις αρμόδιες αρχές ότι, από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων επηρεάζονται θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
γ) Την εν γένει ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
δ) Την ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, όπως αυτή προκύπτει από τις ενεργειακές μελέτες που υποβάλλονται, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Οι ενεργειακές μελέτες πρέπει να τεκμηριώνονται, για τα έργα ΑΠΕ από μετρήσεις του δυναμικού ΑΠΕ και για τα έργα ΣΗΘΥΑ από τα ενεργειακά ισο ζύγιά τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο Παράρτημα 1. Ειδικά, για το αιολικό δυναμικό οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεσθεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DINEN IS0/IEC17025/2000, όπως κάθε φορά ισχύει και να πληρούν τις προϋποθέσεις αντιπροσωπευτικότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 1.
ε) Την ωριμότητα του έργου σε σχέση με τη δυνατότητα υλοποίησής του, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται στο Νόμο, όπως αυτή προκύπτει ιδίως:
αα) Από υφιστάμενες γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών,
ββ) Από μελέτες ή άλλα συναφή στοιχεία από τα οποία συνάγεται η δυνατότητα υλοποίησης και σύνδεσης του έργου με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
στ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο με βάση την οικονομική, επιστημονική και τεχνική επάρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Για την αξιολόγηση της αίτησης ο αιτών οφείλει να υποβάλει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1  Μέρη 7 και 8. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της διαφάνειας.
ζ) Τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των Πελατών, εφόσον υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη.
η) Τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και ειδικότερα:
αα) με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση αρμόδιας αρχής, κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, και έχουν περιέλθει σε γνώση της Αρχής με σχετικό έγγραφο ή άλλο τρόπο, καθώς και
ββ) με τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις περιοχές που επιτρέπονται ΑΠΕ. Α. Εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3 Ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3, διενεργείται με κριτήριο τη μη υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας των αιολικών εγκαταστάσεων από την αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Αποφάσεις Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Στην περίπτωση αυτή η ΡΑΕ χορηγεί άδειες παραγωγής με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης, της ανά οικείο πρωτοβάθμιο ΟΤΑ μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, από την αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Αποφάσεις'Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Για το σκοπό αυτό οι Αποφάσεις Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων συμπεριλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον, στοιχεία όπως η διάμετρος του δρομέα, η ονομαστική ισχύς, οι συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των εγκεκριμένων θέσεων εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και το ύψος του πύργου, και κοινοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Β. Λοιπές περιοχές της χώρας, εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας Ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας διενεργείται με κριτήριο τη μη υπέρβαση, της ανά οικείο πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, από την αθροιστική πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στις χορηγηθείσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της, σε μηνιαία βάση, τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στον ως άνω έλεγχο.
θ) Τη συμβατότητα του έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου.

3. Αν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια δεν πληρούται η αίτηση απορρίπτεται και τα υπόλοιπα κριτήρια δεν εξετάζονται.

4. Στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Νόμου, ορίζεται κάθε λεπτομέρεια και ειδικότερο τεχνικό θέμα που αφορά τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε ειδικότερο στοιχείο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

5. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την αδειοδότηση, τηρείται η σειρά χρονικής προτεραιότητας που καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 9 και 12 του άρθρου 3 του Νόμου.

Άρθρο 14
Σύγκρουση έργων  Διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης

1. Σύγκρουση έργων διαπιστώνεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, αν:
α) Υφίσταται εδαφική επικάλυψη, ήτοι συνολική ή μερική επικάλυψη των θέσεων των προτεινόμενων έργων.
β) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αξιοποίηση του ίδιου ενεργειακού πόρου, ιδίως λόγω περιορισμού στη χωρητικότητα του δικτύου.
γ) Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθμών λόγω υπέρβασης στη φέρουσα ικανότητα.

2. Αν διαπιστώνεται σύγκρουση μεταξύ έργων που προτείνονται με αιτήσεις που υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων ή κατόπιν προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια α' έως θ' του άρθρου 13, σύμφωνα και με τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, η ΡΑΕ διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των αιτήσεων και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής κατάταξης.

3. Αν, κατά τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Αξιολόγησης, μετά τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης, προκύπτει ότι τα συγκρουόμενα έργα είναι ισοδύναμα, η ΡΑΕ μπορεί για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των έργων, να προτείνει στους ενδιαφερόμενους τη μεταβολή:
α) της θέσης των έργων, αν απαιτούνται μικρές μεταβολές στο χώρο εγκατάστασης, ιδίως αν απαιτείται περιορισμός της εγκατάστασης των έργων σε τμήμα του χώρου της αρχικά προτεινόμενης θέσης,
β) της ισχύος των έργων, αν απαιτείται μείωση ως προς την αιτούμενη ισχύ,
γ) του φορέα υλοποίησης των έργων, αν απαιτείται, η από κοινού υλοποίηση ενός έργου.
Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ', οι αιτούντες προβαίνουν στις αναγκαίες μεταβολές των στοιχείων της αίτησης τους εντός τακτής προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

4. Αν συντρέχει περίπτωση μερικής εδαφικής επικάλυψης και, κατά την κρίση της ΡΑΕ, είναι δυνατή και η υλοποίηση του έργου που έπεται στην αξιολογική κατάταξη ως προς το μέρος που δεν επικαλύπτεται, η ΡΑΕ, καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει αναθεωρημένα τα στοιχεία της αίτησης που μεταβάλλονται.

Άρθρο 15
Όροι και περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια παραγωγής

Οι γενικοί όροι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 αποτελούν τους ελάχιστους όρους της άδειας παραγωγής.

Άρθρο 16
Απόφαση χορήγησης άδειας παραγωγής - Δημοσιότητα

1. Η απόφαση για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή την απόρριψη αιτήματος για χορήγησή της, εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης ή από την συμπλήρωση αυτού.

2. Η απόφαση για χορήγηση της άδειας παραγωγής αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με επιμέλεια της ΡΑΕ και δημοσιεύεται αμελητί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας με μέριμνα του δικαιούχου.

3. Η άδεια παραγωγής ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 17
Ανανέωση άδειας παραγωγής

1. Η άδεια παραγωγής ανανεώνεται, με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας παραγωγής,
β) βρίσκεται σε ισχύ η άδεια παραγωγής του σταθμού,
γ) ο σταθμός έχει νομίμως λειτουργήσει.

2. Το αίτημα ανανέωσης της άδειας παραγωγής, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3, αξιολογείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 13 τα οποία σχετίζονται με τις προτεινόμενες μεταβολές που περιλαμβάνονται στο αίτημα αυτό.

3. Για την ανανέωση της άδειας παραγωγής υφιστάμενου αιολικού πάρκου, κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 3 του Νόμου, εκδίδεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η αίτηση θα πρέπει να αφορά στην αποξήλωση και αντικατάσταση υφιστάμενου αιολικού πάρκου για το οποίο η άδεια παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης.
β. Τα όρια του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού, δεν επεκτείνονται. Ως τέτοιο νοείται το πολύγωνο που έχει προσδιορισθεί με την άδεια παραγωγής. H μετατόπιση των ανεμογεννητριών είναι δυνατή μόνο εντός του πολυγώνου αυτού.
γ. Η αύξηση ισχύος του σταθμού, έως 10%, όταν αυτός εγκαθίσταται σε περιοχή με κορεσμένα δίκτυα, θα πρέπει να αφορά στην εγκατεστημένη ισχύ και όχι στην αποδιδόμενη ισχύ του σταθμού. Για τις περιοχές που τα δίκτυα δεν είναι κορεσμένα, η αύξηση ισχύος είναι δυνατόν να αναφέρεται και στην αποδιδόμενη ισχύ του σταθμού, σύμφωνα και με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου.

4. Για την έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παρ. 3, δεν εξετάζονται τα κριτήρια του άρθρου 13. Η άδεια παραγωγής ανανεώνεται για 25 έτη που εκκινούν από την έκδοση της σχετικής πράξης της Γραμματείας της ΡΑΕ, εκτός αν ο αιτών αιτείται την ανανέωση για λιγότερα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 18
Τροποποίηση άδειας παραγωγής

1. Η άδεια παραγωγής τροποποιείται μετά από αίτηση του Αδειούχου, αν μεταβάλλονται:
α) το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που ορίζονται στην άδεια παραγωγής, ως έχοντα την δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου,
β) η εταιρική σύνθεση του Αδειούχου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21, εφόσον το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο του Αδειούχου είναι ίδια με αυτά που ορίζονται στην άδεια παραγωγής ως έχοντα τη δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου,
γ) ο τόπος εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε όμορο πολύγωνο του εγκεκριμένου στην άδεια παραγωγής πολυγώνου. Ειδικά για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, στην περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβλήθηκε πριν τη θέση σε ισχύ του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού, και διαπιστωθεί αδυναμία υλοποίησης του έργου στη συγκεκριμένη θέση επειδή εμπίπτει σε ζώνη αποκλεισμού κατά το ως άνω Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο κριτήριο η' του άρθρου 13, είναι δυνατή η μεταβολή της θέσης εγκατάστασης σε παρακείμενο ακίνητο και σε κάθε περίπτωση εκτός της ζώνης αποκλεισμού. Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι η υφιστάμενη θέση βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού,
δ) η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 21 καθώς και της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 3 του Νόμου.
ε) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ΑΠΕ του σταθμού που αναγράφονται στην άδεια παραγωγής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 21, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 22.

2. Η άδεια παραγωγής που χορηγείται σε Υβριδικούς Σταθμούς και σε σταθμούς που συνδυάζονται με εγκατάσταση μονάδας παραγωγής νερού μέσω αφαλάτωσης, τροποποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, αν μεταβάλλονται τα στοιχεία της άδειας:
α) που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' β' γ 'και ε' της παρ. 1,
β) που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παρ. 1 με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 21,
γ) που καθορίζονται στο άρθρα 26, 32 και 36.

Άρθρο 19
Διαδικασία τροποποίησης της άδειας παραγωγής

1. Για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής, ο κάτοχος υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την αιτούμενη μεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του, καθώς και απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

2. Η ΡΑΕ μπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

3. Η ΡΑΕ, δημοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόμενης αίτησης τροποποίησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις.

4. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμη ρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τροποποίησης, σύμφωνα με το κριτήριο του άρθρου 13, του οποίου η αξιολόγηση επηρεάζεται από την προτεινόμενη μεταβολή, όπως αυτό εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υποβαλλόμενες αντιρρήσεις και αποφασίζει για την τροποποίηση ή μη της άδειας παραγωγής.

Άρθρο 20
Διαδικασία τροποποίησης της άδειας παραγωγής για μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή στα πρόσωπα που ορίστηκαν στην άδεια ως έχοντα την δυνατότητα εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου.

1. Αν ο Αδειούχος προτίθεται να τροποποιήσει τα στοιχεία της άδειας παραγωγής που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 18, μπορεί:
α) είτε, να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη πρόθεσή του υποβάλλοντας αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής που προτίθεται να πραγματοποιήσει,
β) είτε, να πραγματοποιήσει τη μεταβολή, χωρίς προηγούμενη προκαταρκτική εξέταση, υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της Άδειας.

2. Ο Αδειούχος στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1, υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από την απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

3. Η ΡΑΕ και στις δύο περιπτώσεις δημοσιοποιεί την υποβαλλόμενη αίτηση στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Η ΡΑΕ μπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

5. Η ΡΑΕ εξετάζει την υποβαλλόμενη αίτηση σύμφωνα με το κριτήριο της περίπτωσης στ' του άρθρου 13, όπως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις.

6. Αν ο Αδειούχος έχει υποβάλλει αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής που προτίθεται να πραγματοποιήσει, η ΡΑΕ αποφασίζει επί του αιτήματος. Αν, ο αδειούχος, μετά την έκδοση θετικής απόφασης πραγματοποιήσει τη μεταβολή, υποβάλει αμελλητί αίτηση τροποποίησης της άδειας, που συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. Η αίτηση τροποποίησης στην περίπτωση αυτή δεν αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Εφόσον η μεταβολή που πραγματοποιήθηκε είναι σύμφωνη με την μεταβολή που εξετάσθηκε κατά το προκαταρκτικό στάδιο, η ΡΑΕ αποφασίζει για την τροποποίηση της άδειας.
Κάθε μεταβολή που δεν είναι σύμφωνη με τη μεταβολή που εξετάσθηκε κατά το προκαταρκτικό στάδιο, συνιστά νέα αίτηση τροποποίησης και ο αιτών υποβάλει το αίτημα σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 1 και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως και 5.

8. Η απόφαση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής αναρτάται με επιμέλεια της ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της και κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση επί της προκαταρκτικής εξέτασης του αιτήματος δεν δημοσιοποιείται.

9. Η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια παραγωγής σε περίπτωση που πραγματοποιείται μεταβολή η οποία δεν πληροί το κριτήριο στ' του άρθρου 13.

Άρθρο 21
Μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής με βεβαίωση

1. Η Γραμματεία της ΡΑΕ εκδίδει βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της άδειας παραγωγής στις περιπτώσεις α' β' και γ' της παρ. 5 του άρθρου 3 του Νόμου, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν ο αδειούχος μεταβάλλει την εταιρική σύνθεση έως ποσοστό 20% και για μια μόνον φορά, σε σχέση με την εταιρική ή μετοχική σύνθεση που αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια παραγωγής, εφόσον τα πρόσωπα που μετέχουν στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο είναι αυτά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου,
β) αν ο αδειούχος μεταβάλλει την εταιρική σύνθεση ανεξαρτήτως ποσοστού, εφόσον το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που μετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο είναι διαφορετικά από εκείνα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου,
γ) αν ο Αδειούχος νομικό πρόσωπο, μεταβάλει την επωνυμία του, χωρίς να μεταβάλλεται η εταιρική ή η μετοχική του σύνθεση, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α' και β',
δ) αν ο Αδειούχος νομικό πρόσωπο, μεταβάλει την εταιρική του μορφή, χωρίς να μεταβάλλεται η εταιρική ή η μετοχική του σύνθεση, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων α' και β',
ε) αν μειώνεται η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής χωρίς να επέρχεται μεταβολή των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού, άλλη από τον περιορισμό του.
Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για υδροηλεκτρικούς σταθμούς,
στ) αν μεταβάλλεται ο τύπος των ανεμογεννητριών με μεταβολή της διαμέτρου πτερωτής ή αν μεταβάλλεται ο αριθμός τους, χωρίς υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας.
Στις περιπτώσεις (α) και (β) ο Αδειούχος, οφείλει με την αίτησή του, να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο τρόπος εξασφάλισης χρηματοδότησης του έργου δεν έχει μεταβληθεί.

2. Για τους Υβριδικούς Σταθμούς σε περίπτωση:
α) μεταβολής των στοιχείων της άδειας παραγωγής που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' της παρ. 1,
β) μεταβολής της Εγκατεστημένης ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 3 του Νόμου, αν η μεταβολή που πραγματοποιείται δεν αντίκειται στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 26 του άρθρου 2 του Νόμου και στους περιορισμούς και απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα αυτή,
γ) αύξησης του μεγέθους των συστημάτων αποθήκευσης και
δ) αύξησης της δυναμικότητας των μονάδων πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης.

3. Για τη μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Αδειούχος υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τη μεταβολή που πραγματοποιεί, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα. Η Γραμματεία της ΡΑΕ εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ και αναρτά στην ιστοσελίδα της. Η ανωτέρω βεβαίωση προσαρτάται στην Άδεια.

4. Η ΡΑΕ μπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 22
Υποχρέωση γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της άδεια παραγωγής

1. Ο Αδειούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ και στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα, αλλαγές που αφορούν στην εταιρική του σύνθεση, ανεξαρτήτως ποσοστού, εφόσον το έργο για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια παραγωγής βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας ή σε λειτουργία.

2. Ο Αδειούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη ΡΑΕ, οποιαδήποτε μεταβολή των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, όταν αυτά αναγράφονται στην άδεια παραγωγής. Ειδικότερα: α) Για αιολικούς σταθμούς σε περίπτωση μεταβολής: αα) του τύπου, των τεχνικών χαρακτηριστικών των ανεμογεννητριών συμπεριλαμβανομένου του πύργου και του συνοδευτικού εξοπλισμού, πλην της διαμέτρου της πτερωτής, χωρίς μεταβολή της συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής,
ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθμού.
β) Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς σε περίπτωση τροποποίησης:
αα) του τύπου, των τεχνικών χαρακτηριστικών των στροβίλων και του συνοδευτικού εξοπλισμού του σταθμού, όπως του αγωγού προσαγωγής, των γεννητριών, των μετασχηματιστών, χωρίς μεταβολή της συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, ββ) των χαρακτηριστικών του κτιρίου ελέγχου του σταθμού
γ) Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε περίπτωση μεταβολής:
αα) του τύπου, του αριθμού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών στοιχείων, χωρίς μεταβολή της συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθμού,
ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθμού.
δ) Για σταθμούς βιομάζας σε περίπτωση μεταβολής: αα) του τύπου, του αριθμού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς μεταβολή της συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθμού, ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου του σταθμού.

Άρθρο 23
Μετάβαση από το καθεστώς της εξαίρεσης/απαλλαγής στο καθεστώς της άδειας παραγωγής

1. Αίτημα αύξησης ισχύος το οποίο συνεπάγεται την μετάβαση του έργου από το καθεστώς της εξαίρεσης/απαλλαγής στο καθεστώς της άδειας παραγωγής, αξιολογείται ως νέα αίτηση, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 13 για το σύνολο της ισχύος με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

2. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 έως 12. Το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται για το σύνολο της ισχύος.

3. Στην περίπτωση που έχει υλοποιηθεί το έργο, η ΡΑΕ αξιολογεί την αίτηση σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 13, μόνο ως προς το τμήμα του προτεινόμενου έργου που δεν έχει υλοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 24
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό που συνδέεται στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 και το Μέρος 1 του Παραρτήματος 3.

2. Ειδικά για την κατάρτιση της ενεργειακής μελέτης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 1, λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά με την απορρόφηση και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το Σύστημα από αναστρέψιμους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος ανώτερης των 15 MW. Η ενεργειακή μελέτη περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της λειτουργίας όλων των μονάδων του Υβριδικού Σταθμού σε ετήσια βάση και για κάθε ώρα κατανομής. Στα αποτελέσματα της μελέτης αυτής περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες και ευκρινή διαγράμματα της παραγόμενης ή απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε μονάδα του σταθμού, τα οποία αποτυπώνουν την ωριαία λειτουργία του σταθμού σε ετήσια βάση.

3. Για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Μέρος 6 του Παραρτήματος 1, λαμβάνεται υπόψη ότι η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται απευθείας στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Νόμου. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, καθώς και αυτής που εγχέεται στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του σταθμού, γίνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αιτούντος για την Οριακή Τιμή Συστήματος για κάθε ώρα κατανομής του έτους υπολογισμού, με βάση τις αντίστοιχες τιμές του πρόσφατου ολοκληρωμένου ημερολογιακού έτους λειτουργίας του Συστήματος, τις οποίες δημοσιοποιεί ο Διαχειριστής του Συστήματος.

Άρθρο 25
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό που συνδέεται απευθείας στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα:
α. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό του Σταθμού, καθώς και τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης που υποβάλλεται σύμφωνα με το Μέρος 3 του Παραρτήματος 1, ικανοποιούνται οι περιορισμοί που τίθενται από το Νόμο και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Για την πλήρωση του όρου σχετικά με τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ του σταθμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 26 του άρθρου 2 του Νόμου, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι μονάδες ΑΠΕ που συνδέονται στο Σύστημα, απ' ευθείας ή μέσω του Δικτύου. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού, που δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουργούν παράλληλα με αυτό και τροφοδοτούν απευθείας τις αποθηκευτικές μονάδες του Υβριδικού Σταθμού, δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό.
Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθμός από το δίκτυο για την πλήρωση
των συστημάτων αποθήκευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 26 του άρθρου 2 του Νόμου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες κατανομής, κατά τις οποίες ο σταθμός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος για τη διασφάλιση της επάρκειας δυναμικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθμών ΑΠΕ.
β. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης που υποβάλλεται, επιτυγχάνεται αύξηση της διείσδυσης ενέργειας ΑΠΕ στο Σύστημα. Η εξέταση βασίζεται:
α) Στην ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται ανά έτος απ' ευθείας στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού,
β) Στην ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται ανά έτος στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και παράγεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του σταθμού και
γ) Στην ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού.
Η συνολικά εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση, πρέπει να υπερβαίνει το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ετήσια βάση από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σε ετήσια βάση, υπολογίζεται με αφαίρεση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθμός από αυτήν που συνολικά παρέδωσε στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.

3. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόμενων έργων, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών του Συστήματος.

4. Αν ένας από τους ανωτέρω περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν ικανοποιείται, η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 26
Στοιχεία άδειας παραγωγής

Πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Νόμου, η άδεια παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό που συνδέεται απευθείας στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο περιλαμβάνει επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Το είδος και το μέγεθος όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των μονάδων πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού,
β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας,
γ) Το ποσοστό της ισχύος λειτουργίας των αποθηκευτικών μονάδων του σταθμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Άρθρο 27
Γνωστοποίηση στοιχείων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

1. Με την απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Νόμου, καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό, σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, χορηγεί τα στοιχεία αυτά εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί κάποια από τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συγκροτείται Επιτροπή φιλικών διαπραγματεύσεων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε μέρους και έναν εκπρόσωπο της ΡΑΕ. Η απόφαση της ΡΑΕ είναι δεσμευτική για τα μέρη.

Άρθρο 28
Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό

1. Για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό στα Μη Διασυνδεδε μένα Νησιά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 3.

2. Με την αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό υποβάλλεται και πρόταση τιμολόγησης για την διαθεσιμότητα ισχύος του σταθμού, την ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από τις ελεγχόμενες μονάδες του σταθμού και την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού. Ο ενδιαφερόμενος καταρτίζει τις προτάσεις αυτές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με το άρθρο 27 και τα αποτελέσματα της τεχνικοοικονομικής μελέτης που υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 3.

3. Η πρόταση τιμολόγησης καταρτίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 29, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί, και σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) Για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέει ο Υβριδικός Σταθμός στο δίκτυο του Μη Δια συνδεδεμένου Νησιού που παράγεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του (€/MWh), υπολογίζεται το μέσο οριακό κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται ότι θα υποκαταστήσει η παραγωγή του Υβριδικού Σταθμού. Ως βάση για τον υπολογισμό της τιμής λαμβάνεται το μέσο ετήσιο μεταβλητό κόστος των συμβατικών μονάδων αιχμής που λειτούργησαν το έτος αναφοράς. Ως συμβατικές μονάδες αιχμής αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος νοούνται οι συμβατικές μονάδες παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο του 30% του έτους αναφοράς. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν περιλαμβάνονται οι περίοδοι συντήρησης ή βλάβης των μονάδων. Το κόστος αυτό υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη των εξής στοιχείων μεταβλητού κόστους:
αα) καυσίμου,
ββ) λειτουργίας και συντήρησης και
γγ) αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων που αντιστοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια που υποκαθίσταται
από τις μονάδες του Υβριδικού Σταθμού κατά τις ώρες παροχής εγγυημένης ισχύος. Ως τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, λαμβάνεται μια εκτιμώμενη τιμή με βάση τις μέσες τιμές αγοράς στις διεθνείς αγορές δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση που στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί προβλέπεται, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ειδικός τρόπος υπολογισμού του πλήρους μεταβλητού κόστους λειτουργίας των μονάδων αιχμής, το οποίο ενσωματώνει τα ως άνω διακριτά στοιχεία μεταβλητού κόστους, λαμβάνεται υπόψη το κόστος αυτό.
β) Η τιμολόγηση της ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του (€/MWh), λαμβάνει υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των συμβατικών μονάδων βάσης κατά το έτος αναφοράς. Ως συμβατικές μονάδες βάσης αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος νοούνται οι μονάδες παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 70% του έτους αναφοράς. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν περιλαμβάνονται οι περίοδοι συντήρησης ή βλάβης των μονάδων. Το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής υπολογίζεται σε ετήσια βάση, λαμβανομένων υπόψη των εξής μεταβλητών στοιχείων κόστους: αα) καυσίμου,
ββ) λειτουργίας και συντήρησης και γγ) αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων που αντιστοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού. Ως τιμή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων λαμβάνεται μια εκτιμώμενη τιμή με βάση τις μέσες τιμές αγοράς στις διεθνείς αγορές δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση που στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί προβλέπεται, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ειδικός τρόπος υπολογισμού του πλήρους μεταβλητού κόστους λειτουργίας των μονάδων βάσης, το οποίο ενσωματώνει τα ως άνω διακριτά στοιχεία μεταβλητού κόστους, λαμβάνεται υπόψη το κόστος αυτό.
γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται, σε μηνιαία βάση, η διαθεσιμότητα ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού που συνδέεται στο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, υπολογίζεται ως το 1/12 του αθροίσματος των εξής παραγόντων:
αα) της ετήσιας επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στην απόσβεση του εκτιμώμενου κεφαλαιουχικού κόστους κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, νεοεισερχόμενου συμβατικού σταθμού παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 13 του Νόμου, ισχύος και τεχνολογίας αντίστοιχης με τις ανάγκες του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος του νησιού, και
ββ) του ετήσιου σταθερού κόστους λειτουργίας του νεοεισερχόμενου συμβατικού σταθμού.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας επιβάρυνσης που αναφέρεται στην περίπτωση α', ως εύλογη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων θεωρείται η απόδοση επενδυτικού σχεδίου ισοδύναμου κινδύνου και ως χρόνος οικονομικής ζωής της επένδυσης λαμβάνεται ο εύλογος χρόνος που ο σταθμός θεωρείται λειτουργικός.

Άρθρο 29
Τιμολόγηση

1. Η τιμολόγηση, για τη διαθεσιμότητα ισχύος του σταθμού, την ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από τις ελεγχόμενες μονάδες του σταθμού και την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Νόμου, και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο αυτό.

2. Οι τιμές είναι ενιαίες για όλους τους Υβριδικούς Σταθμούς που λειτουργούν στο ίδιο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία και λειτουργούν με τους ίδιους όρους και περιορισμούς. Η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει με απόφασή της που αναρτάται στην ιστοσελίδα της, τις τιμές που ισχύουν για υβριδικούς σταθμούς που συνδέονται σε συγκεκριμένο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα, καθώς και τους αντίστοιχους όρους και περιορισμούς λειτουργίας των σταθμών.

3. Οι τιμές που καθορίζονται στην άδεια παραγωγής δύνανται να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 30
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό στα μη Δια συνδεδεμένα Νησιά, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα:
α. Για την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης, εξετάζεται αν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, ταυτίζονται ή είναι συμβατά με τα δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27. Αν υπάρχουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω στοιχεία, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.
β. Για την αξιολόγηση της συμβατότητας του Υβριδικού Σταθμού με το Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για την ασφάλεια και ευστάθεια της λειτουργίας του, εξετάζεται αν το μέγεθος και ο σχεδιασμός του σταθμού, καθώς και ο προτεινόμενος τρόπος λειτουργίας του είναι συμβατά με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ αιτείται την γνώμη του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διαβιβάζοντάς του όλα τα αναγκαία στοιχεία. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδε δεμένων Νησιών, εκτιμά τη συμβατότητα του σταθμού και του προτεινόμενου τρόπου λειτουργίας του, με τη λειτουργία του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος του νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του στη ΡΑΕ εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από την παραλαβή των στοιχείων. Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόμου ορίζεται σε 100%, με την επιφύλαξη διαφορετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία.
γ. Για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού, εξετάζεται αν, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα της τεχνικοοικονομικής Μελέτης, πληρούνται οι περιορισμοί που τίθενται από το Νόμο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Για την πλήρωση του όρου σχετικά με τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ του σταθμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 26 του άρθρου 2 του Νόμου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μονάδες ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού που δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουργούν παράλληλα με αυτό και τροφοδοτούν απ' ευθείας τις αποθηκευτικές μονάδες του Υβριδικού Σταθμού, δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό.
Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθμός από το δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ώρες κατά τις οποίες η υπολογιζόμενη σε ωριαία βάση διαφορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι θετική. Η διαφορά αυτή ορίζεται ως η ηλεκτρική ενέργεια που απορρόφησε ο σταθμός από το δίκτυο μείον την ενέργεια που παράγεται από μονάδες ΑΠΕ του υβριδικού σταθμού και αποθηκεύεται.
Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του σταθμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας του αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος, κατά τις οποίες ο σταθμός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διασφάλιση της επάρκειας δυναμικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθμών ΑΠΕ.
δ. Η μείωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Νόμου, υπολογίζεται με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικοοικονομικής Μελέτης που υποβάλλεται από τον αιτούντα και δεν πρέπει να υπολείπεται του 40% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού.
ε. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης και την εξέταση της λειτουργίας του σταθμού ελέγχεται η ελάχιστη αποθηκευμένη ενέργεια που ο σταθμός πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της εγγυημένης ισχύος σε περιόδους ανεπαρκούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ του σταθμού. Η ελάχιστη ενέργεια αυτή εκφράζεται σε MWh παραγωγής των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του σταθμού και θα πρέπει να αποτρέπει την εν γένει απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας συμβατικών μονάδων για τη διασφάλιση της παροχής εγγυημένης ισχύος του Υβριδικού Σταθμού.
στ. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης εξετάζεται εάν η λειτουργία του Υβριδικού σταθμού επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των σταθμών ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένα στο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα και δεν αποτελούν μέρος του Υβριδικού.

2. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόμενων έργων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών του συστήματος.

3. Αν ένας από τους ανωτέρω περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν πληρούται η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 31
Διόρθωση τεχνικοοικονομικής μελέτης

Αν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα τεχνικοοικονομική μελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει ο αιτών κατά την εκπόνηση της, η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει την υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας, νέας τεχνικοοικονομικής μελέτης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 32
Στοιχεία άδειας παραγωγής

Πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Νόμου, η άδεια παραγωγής για Υβριδικό Σταθμό στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Το είδος και το μέγεθος όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των μονάδων πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης.
β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
γ) Την τιμή με την οποία τιμολογείται, σε μηνιαία βάση, η διαθεσιμότητα της εγγυημένης ισχύος από τον Υβριδικό Σταθμό (€/MW).
δ) Την τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού (€/MWh).
ε) Την τιμή με την οποία τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το δίκτυο, για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του (€/MWh).
στ) Τους όρους της σύμβασης πώλησης με τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις μονάδες παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού.
ζ) Τους όρους απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης.
η) Τις ώρες του έτους, κατά τις οποίες ο Υβριδικός Σταθμός υποχρεούται να παρέχει την εγγυημένη του ισχύ.
θ) Το ποσοστό της ισχύος λειτουργίας των αποθηκευτικών μονάδων του σταθμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Νόμου.
ι) Την επιλογή διενέργειας ή μη συμψηφισμού, σε ωριαία βάση, που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περίπτωση ε' του Νόμου.
ια) Την ελάχιστη αποθηκευμένη ενέργεια που ο σταθμός θα πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστημα, σύμφωνα με την περίπτωση ε'του άρθρου 30.
Ιβ) Την προθεσμία για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης και της Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του παραγωγού και του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΠΕ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Άρθρο 33
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής για σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε νησιά που συνδυάζονται με εγκατάσταση μονάδας παραγωγής νερού μέσω αφαλάτωσης, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 3 του Νόμου, όπως ισχύει, υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό και το Παράρτημα 2. Με την αίτηση ο αιτών οφείλει να υποβάλει συμβάσεις για την πώληση του παραγόμενου νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης μεταξύ του αιτούντος και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οικείου ή των οικείων ΟΤΑ.

2. Ειδικά για την κατάρτιση της ειδικής τεχνικοοικονομικής μελέτης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 2, λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο προγραμματισμός λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ και των μονάδων αφαλάτωσης. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της λειτουργίας όλων των μονάδων του σταθμού σε ετήσια βάση και για κάθε ώρα κατανομής. Στα αποτελέσματα της μελέτης αυτής περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες και ευκρινή διαγράμματα της παραγόμενης ή απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε μονάδα του σταθμού (μονάδες ΑΠΕ, μονάδα αφαλάτωσης, τυχόν μονάδα αποθήκευσης κλπ), καθώς και της αποδιδόμενης και απορροφούμενης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αποτυπώνουν την ωριαία λειτουργία του σταθμού σε ετήσια βάση. Τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης διατίθενται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατ' αναλογία με τις διατάξεις του άρθρου 27.

3. Για την κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Μέρος 6 του Παραρτήματος 1, λαμβάνονται, επιπλέον, υπόψη τα έσοδα από τη δραστηριότητα πώλησης του παραγόμενου νερού, βάσει των σχετικών συμβάσεων που υποβάλλονται με την αίτηση, καθώς και το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο για τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης κατά τις ώρες ανεπαρκούς παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ. Σε περίπτωση που στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί λειτουργεί αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίζεται Οριακή Τιμή Συστήματος μέσα από διαδικασία Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, η ως άνω εκτίμηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία του έτους αναφοράς.

Άρθρο 34
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για σταθμό ΑΠΕ που συνδυάζεται με μονάδες αφαλάτωσης κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 3 του Νόμου, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα:
α. Εξετάζεται αν, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό του Σταθμού, καθώς και τα αποτελέσματα της ειδικής τεχνικοοικονομικής μελέτης που υποβάλλεται σύμφωνα με το Μέρος 2 του Παραρτήματος 2, ικανοποιούνται οι περιορισμοί που τίθενται από το Νόμο και τους κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείρισης Δικτύου και Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Για την πλήρωση του όρου σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων ΑΠΕ σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ της μονάδας αφαλάτωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 3 του Νόμου, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι μονάδες ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο. Οι μονάδες ΑΠΕ του Σταθμού που δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουργούν παράλληλα με αυτό και τροφοδοτούν απευθείας τη μονάδα αφαλάτωσης, ενδεχομένως μέσω αποθηκευτικών συστημάτων, δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό.
β. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ειδικής τεχνικοοικονομικής μελέτης που υποβάλλεται, είναι δυνατή η λειτουργία του σταθμού ΑΠΕ και της μονάδας αφαλάτωσης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού και χωρίς να επηρεάζεται, σε αξιοσημείωτο βαθμό, η λειτουργία των αδειοδοτημένων, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στη ΡΑΕ, σταθμών ΑΠΕ. Στην έννοια των αδειοδοτημένων σταθμών περιλαμβάνεται η χορήγηση άδειας παραγωγής ή δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

2. Για την αξιολόγηση της συμβατότητας του προτεινόμενου σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού στο οποίο θα εγκατασταθεί, καθώς επίσης και για την ασφάλεια και ευστάθεια της λειτουργίας του, η ΡΑΕ αιτείται τη γνώμη του αρμόδιου Διαχειριστή, διαβιβά ζοντάς του όλα τα αναγκαία στοιχεία. Ο Διαχειριστής, εκτιμά τη συμβατότητα του σταθμού και του προτεινόμενου τρόπου λειτουργίας του, με τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του στη ΡΑΕ εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από την παραλαβή των στοιχείων.

3. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόμενων έργων της κατηγορίας αυτής, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών σε νερό.

4. Αν ένας από τους ανωτέρω περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη χορήγηση τη άδειας δεν ικανοποιείται, η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

5. Από την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής για σταθμό ΑΠΕ που συνδυάζεται με μονάδα αφαλάτωσης κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 3 του Νόμου, η ΡΑΕ δεν αξιολογεί ή διακόπτει την αξιολόγηση τυχόν άλλων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας παραγωγής και αφορούν το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα νησιού ή με τις οποίες διαπιστώνεται γενικότερα σύγκρουση για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 35
Διόρθωση τεχνικοοικονομικής μελέτης

Αν, κατά την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι η υποβληθείσα ειδική τεχνικοοικονομική μελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία, την ακρίβεια των οποίων δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει ο αιτών κατά την εκπόνηση της, ή κατά την κρίση της απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων και δεδομένων, η ΡΑΕ μπορεί να ζητήσει την υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας, νέας ή συμπληρωματικής τεχνικοοικονομικής μελέτης. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

Άρθρο 36
Στοιχεία άδειας παραγωγής

Πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Νόμου, η άδεια παραγωγής για σταθμό ΑΠΕ που συνδυάζεται με μονάδα αφαλάτωσης κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 3 του Νόμου, περιλαμβάνει επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Το είδος και το μέγεθος όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Το είδος, τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, το μέγεθος και τα βασικά χαρακτηριστικά των μονάδων της αφαλάτωσης που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
γ) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των τυχόν συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
δ) Τον αντισυμβαλλόμενο φορέα για την διάθεση του νερού στις οικείες συμβάσεις που προσκομίστηκαν με την αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Άρθρο 37
Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από ηλιοθερμικούς σταθμούς

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής για ηλιο θερμικούς σταθμούς κατά την έννοια της παρ. 14 του άρθρου 2 του Νόμου, υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό, καθώς και στο Παράρτημα 6.

2. Για την αξιολόγηση της αίτησης ως προς την χρήση ενέργειας που προέρχεται από φυσικό αέριο, LPG, ντίζελ, βιοντίζελ ή άλλα βιοκαύσιμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση ε' του Νόμου, λαμβάνεται υπόψη η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για την χρήση του βοηθητικού καυσίμου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων για Ηλιοθερμικούς Σταθμούς. Για την εξέταση τήρησης της μέγιστης ενέργειας βοηθητικού καυσίμου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, το αναφερόμενο στις ως άνω διατάξεις νόμου ποσοστό ορίζεται ως ο λόγος της ετήσιας θερμικής ενέργειας που παράγεται από τη χρήση των συμβατικών καυσίμων (φυσικό αέριο, LPG, ντίζελ) προς την ετήσια θερμική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας (ηλιακό πεδίο).

3. Η άδεια παραγωγής από ηλιοθερμικούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πέραν των προβλεπομένων στο Παράρτημα 8 γενικών όρων περιλαμβάνει και τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος 9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
Αξιολόγηση αιτήσεων που αφορούν σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Άρθρο 38

1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό καθώς και στο Παράρτημα 7.

2. Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής σε σταθμούς ΣΗΘΥΑ καθώς και οι αιτήσεις τροποποίησης που εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3734/2009, αξιολογούνται ως προς την ενεργειακή τους αποδοτικότητα σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων για Σταθμούς ΣΗΘΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3734/2009.

3. Ο αιτών για την τεκμηρίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου υποβάλλει, με τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα 1  Μέρος 3, και τη Φόρμα υποβολής δεδομένων ισοζυγίων από ΣΗΘΥΑ με συμβατικά καύσιμα που προβλέπεται στο Παράρτημα 7.

4. Οι άδειες παραγωγής για σταθμούς ΣΗΘΥΑ περιλαμβάνουν τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 39

1. Η άδεια παραγωγής μεταβιβάζεται με απόφαση ΡΑΕ, εφόσον δεν παραβιάζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού.

2. Με τη μεταβίβαση της άδειας παραγωγής, ο νέος κάτοχος της άδειας υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 40
Διαδικασία μεταβίβασης άδειας παραγωγής

1. O κάτοχος της άδειας παραγωγής υποβάλει στη ΡΑΕ αίτηση μεταβίβασης της άδειας στην οποία αναφέρεται το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια. Με την αίτηση του κατόχου της άδειας παραγωγής συνυποβάλλεται δήλωση αποδοχής μεταβίβασης από το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια. Η ανωτέρω αίτηση και δήλωση συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 5.

2. Η ΡΑΕ μπορεί να ζητά εγγράφως εντός τακτής προθεσμίας από τον κάτοχο της άδειας παραγωγής και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια, την παροχή πληροφοριών και συμπληρωματικών στοιχείων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης μεταβίβασης. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης και η ΡΑΕ απορρίπτει την αίτηση.

3. Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί περίληψη της υποβαλλόμενης αίτησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ΡΑΕ κοινοποιεί τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, στον κάτοχο της άδειας παραγωγής και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η άδεια, θέτοντας προθεσμία για την από μέρους τους απάντηση.

4. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η ΡΑΕ επεξεργάζεται την αίτηση μεταβίβασης σύμφωνα με το κριτήριο στ' του άρθρου 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ

Άρθρο 41
Υποχρεώσεις κατόχου άδειας παραγωγής

1. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να τηρεί τους ειδικούς και τους γενικούς όρους της άδειας, καθώς και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα αυτή.

2. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων. Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής και μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται:
α) Να ενημερώνει τη ΡΑΕ για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, με την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά εξάμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 4 και περιλαμβάνει:
αα) αναλυτικά στοιχεία της Άδειας Παραγωγής με αναφορά σε τυχόν τροποποιήσεις,
ββ) περιγραφή του σταδίου αδειοδότησης του έργου με υποβολή αντιγράφων των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων,
γγ) περιγραφή προβλημάτων ή δυσχερειών που παρουσιάστηκαν κατά την αδειοδοτική διαδικασία και ενέργειες για την άρση αυτών,
δδ) κάθε έγκριση ή άδεια ή αρνητική γνωμοδότηση που λαμβάνει στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων,
εε) χρονοδιαγράμματα εργασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και αποκλίσεις από προηγούμενα δελτία προόδου και αιτιολόγηση αυτών,
στστ) κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία σχετικά με την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας και την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου.
β) Να παρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή έγγραφο εφόσον του ζητείται, καθώς και διευκρινήσεις σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από τους όρους της άδειας παραγωγής και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον νόμο και τον παρόντα Κανονισμό.
γ) Να ενημερώνει μετά τη λήψη της άδειας εγκατάστασης για την έναρξη και λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

3. Η πρώτη έκθεση περιλαμβάνει αντίγραφα των δημοσιεύσεων περιλήψεως της άδειας παραγωγής εκτός εάν τα στοιχεία αυτά είχαν γνωστοποιηθεί νωρίτερα στη ΡΑΕ. Από κάθε έκθεση προόδου θα πρέπει να προκύπτει ότι ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη πραγματοποίηση του έργου.

4. Μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας ο κάτοχος της άδειας παραγωγής οφείλει εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους να ενημερώνει τη ΡΑΕ σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος:
α) την ετήσια παραγωγή ενέργειας και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του Σταθμού που καταγράφηκε κατά το διάστημα αυτό,
β) το ετήσιο ποσοστό μη διαθεσιμότητας του Σταθμού και τους λόγους στους οποίους οφείλεται,
γ) τυχόν προβλήματα λειτουργίας του Σταθμού που οφείλονται στο Σύστημα ή το Δίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 42
Προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας παραγωγής

Η άδεια παραγωγής ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της. Η άδεια παραγωγής ανακαλείται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος δεν προέβη αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Νόμου.
β) Μετά από διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του έργου, ή αδυναμίας έγκαιρης υλοποί ησής του.
γ) Αν πραγματοποιείται μεταβολή η οποία έχει ως συνέπεια την μη ικανοποίηση κάποιου από τα κριτήρια του άρθρου 13.
δ) Λόγω παύσης, για οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια παραγωγής.
ε) Αν η χορήγηση της άδειας παραγωγής βασίσθηκε σε εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία.
στ) Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της άδειας παραγωγής, προσηκόντως υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από απόφαση αρμόδιου οργάνου, ή εκπροσώπου.
ζ) Ειδικότερα για σταθμούς ΑΠΕ σε νησιά που συνδυάζονται με μονάδα αφαλάτωσης κατά την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Νόμου:
αα) Σε περίπτωση λύσης της προβλεπόμενης σύμβασης μεταξύ του κατόχου της άδειας παραγωγής και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ή του οικείου ή των οικείων ΟΤΑ, χωρίς την εκκίνηση διαδικασιών σύναψης εκ νέου σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα.
ββ) σε περίπτωσης μη κατασκευής της μονάδας αφαλάτωσης ή μη κατασκευής της κατά τους όρους της σύμβασης και της άδειας παραγωγής.

Άρθρο 43
Διαδικασία Ανάκλησης

1. Σε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των όρων της άδειας παραγωγής, καθώς στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42, η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας πράξη διαπίστωσης παράβασης ή αδυναμίας υλοποίησης, στην οποία περιγράφεται η παράβαση ή/και ζητούνται διευκρινίσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.

2. Η έγγραφη απάντηση του αδειούχου πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του. Η επίκληση εκ μέρους του αδειούχου, καθυστέρησης στην έκδοση εγκρίσεων και αδειών από αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο εξέτασης των ισχυρισμών του αδειούχου σχετικά με την παράβαση, ή την καθυστέρηση ως προς την αδειοδοτική διαδικασία του έργου, μπορεί να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις ή την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων.

4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση εμπρόθεσμης απάντησης του κατόχου της άδειας παραγωγής με την οποία δεν αντικρούεται η τέλεση της παράβασης ή/και δεν παρέχονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις, η ΡΑΕ ανακαλεί την Άδεια. Αν από τα προσκομιζόμενα στοιχεία αντικρούεται η τέλεση της παράβασης ή τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί ως προς την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου, η ΡΑΕ εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για την συνδρομή λόγων μη ανάκλησης της άδειας.

5. Η ΡΑΕ δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στην εξέταση των λόγων ανάκλησης, στο πλαίσιο παρακολούθησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 41.

6. Η απόφαση της ΡΑΕ για ανάκληση της άδειας παραγωγής κοινοποιείται στον κάτοχό της, γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Άρθρο 44

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Οδηγού αξιολόγησης Αιτήσεων και του Κανονισμού υπερισχύει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 45
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα 1 έως και 10.

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο