Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-1997 ]

ΠΟΛ.1073/26.2.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων

(Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1023952/931/327/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1073

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α0018/10-2-97 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 εγκύκλιο που εκδόθηκε από την 18η Διεύθυνση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων του Υπουργείου μας, σχετικά με τον εφοδιασμό με καύσιμα των αλιευτικών και λοιπών πλοίων, για ενημέρωσή σας.

Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο, όσον αφορά την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των ως άνω πλοίων, ορίζεται ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/1987 Α.Υ.Ο. Οσον αφορά την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των καυσίμων των σκαφών που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο, αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 της εν λόγω απόφασης.

Υστερα από την άρνηση των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών να εφοδιάζουν τα ως άνω σκάφη με καύσιμα και λιπαντικά με άμεση απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθρου 33 της ως άνω Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απαλλαγή από Φ.Π.Α. παρέχεται με την τήρηση του ειδικού διπλοτύπου δελτίου με τον τίτλο "ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α." (άρθρο 22, παράγρ. 1, περιπτ. γ' του Ν.1642/1986).

Εφοδιασμός αλιευτικών και λοιπών πλοίων Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997
Υστερα από το, από 24.12.1996, υπόμνημα του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, σύμφωνα με το οποίο δηλώνουν ότι διακόπτουν την προμήθεια καυσίμων με το σύστημα της συμψηφιστικής ατέλειας, στα αλιευτικά και λοιπά πλοία, όπως αυτό προβλέπεται από την Τ.3300/1984 Α.Υ.Ο. και με σκοπό να μη δημιουργηθούν προβλήματα στους ιδιοκτήτες των πλοίων αυτών, οι οποίοι μέχρι σήμερα παρελάμβαναν καύσιμα σύμφωνα με τη διαδικασία της συμψηφιστικής ατέλειας, σας ανακοινώνουμε τα εξής:

Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατός ο εφοδιασμός των πλοίων με καύσιμα Ναυτιλίας (υποκείμενα σε φορολογικές επιβαρύνσεις), όπως αυτό προβλέπεται από την αριθμ. 652/1996 Κ.Υ.Α. "Περί προδιαγραφών διαδικασίας χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου" και εφόσον το συγκεκριμένο πλοίο δικαιούται απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής του φόρου με διαδικασία που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τον παραπάνω λόγο και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, παρακαλείσθε, αφενός, να πληροφορήσετε τους ενδιαφερομένους για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και, αφετέρου:

α) Να συνεχίσετε να παραδίδετε τα καύσιμα, τα οποία θα αγοράζονται σε τιμή που θα περιλαμβάνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με την έκδοση από μέρους σας του δελτίου παράδοσης καυσίμων, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 57 της Τ.3300/1984 Α.Υ.Ο. και το οποίο θα φυλάσσεται από την υπηρεσία σας μαζί με αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου πώλησης των καυσίμων (τιμολόγιο) και β) Να αναγράφονται στο θεωρημένο βιβλίο ατέλειας του πλοίου οι παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων, ο υπολογισμός των οποίων, όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη, θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο. αρ. Δ.1319/125/Α.0018/17.10.1996.

Εξυπακούεται ότι, όσον αφορά την απαλλαγή των καυσίμων από το Φ.Π.Α., θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αρ. Π.8271/4879/ Α.Υ.Ο., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο