Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1997 ]

ΠΟΛ.1068/24.2.1997 Παραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1996

(Παραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1996 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαραλαβή και επεξεργασία δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1996 1023282/318/ΔΕV-Β/ΠΟΛ.1068/24.2.1997

Οπως είναι γνωστό, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται:

α) μέσα σε 55 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και

β) μέσα σε 130 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται ανάλογα με τον τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες (Απόφαση αριθ. 1000461/6453/2061/0014/Υπ. Οικονομικών). Οι δηλώσεις αυτές, επεξεργάζονται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Προκειμένου να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία της παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για επεξεργασία, παρακαλούμε να υποβάλετε κατά διαστήματα δελτίο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα αριθμ. 1, ως εξής:

1. Το δελτίο αυτό να υποβληθεί στις 26 Φεβρουαρίου, 7 Μαρτίου, 17 Μαρτίου, 31 Μαρτίου, 11 Απριλίου, 23 Απριλίου, 13 Μαϊου, 23 Μαϊου και 30 Μαϊου 1997.

2. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες: Ολες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας, στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με FAX το συνημμένο δελτίο (υπόδειγμα αριθμ. 1) στις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. που υπάγονται. Οσες από τις Δ.Ο.Υ. δεν διαθέτουν FAX, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων με τηλεγράφημα στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας τους. Οι Γραμματείες των Διευθύνσεων Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Νομαρχιών, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των FAX ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των Δ.Ο.Υ. της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, θα την αποστέλλουν με FAX στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β', αριθμοί FAX: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο (FAX) ή τηλεγράφημα θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής του FAX ή του τηλεγραφήματος. Για τη συμπλήρωση του δελτίου σας γνωρίζουμε ότι: Στην ένδειξη Α' αναφέρεται ο αριθμός των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που παραλήφθηκαν,
στην ένδειξη Β' το ποσό Φ.Π.Α. που εισπράχθηκε και στην ένδειξη Γ' ο αριθμός των δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν σταλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

4. Η αποστολή των FAX ή των τηλεγραφημάτων κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις.

5. Οι αποστολές των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για επεξεργασία, θα γίνονται με έγγραφο (ως το συνημμένο υπόδειγμα αριθμ. 2). Κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δηλώσεις Φ.Π.Α. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. προς εκκαθάριση να ακολουθεί συνεχή και ομαλή
ροή, χωρίς κενά, ώστε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. να συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

6. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., κάθε Δ.Ο.Υ. να μας στείλει κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών. Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

7. Με το τελευταίο δελτίο (30.5.1997), οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας να συντάξουν πίνακα, στον οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός δηλώσεων που παραλήφθηκε και τα συνολικά ποσά φόρου που καταβλήθηκαν. Ο πίνακας αυτός να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας (FAX: 52.44.156 ή 52.30.289).

8. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. παρακαλείται να γνωρίζει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών -  Τμήμα Β' τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν επεξεργασθεί (συνημμένο υπόδειγμα αριθμ. 3).

9. Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ. στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον και με επιτόπιες επισκέψεις τους στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές για την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο