Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ.22896/842/11.10.2011 «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.3996/2011»: Αναγνώριση χρόνων στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων

(«Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.3996/2011»: Αναγνώριση χρόνων στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα,      11 / 10 / 2011
Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.22896 / 842                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 – 3368185
    
   
ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.3996/2011»: Αναγνώριση χρόνων στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων

   
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
   
Στο άρθρο 62 του ανωτέρω νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην αναγνώριση χρόνων στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και τον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Παρ. 1

Με την εν λόγω ρύθμιση αποκτούν δικαίωμα λήψης της Ειδικής Προσαύξησης οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που δεν έχουν λάβει ή δεν δικαιούνται μέχρι την ισχύ της εν λόγω ρύθμισης, παροχή λόγω της συνταξιοδότησής τους και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Η Ειδική Προσαύξηση χορηγείται εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. και δεν έχουν μεταφέρει το χρόνο αυτό σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
   
Ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 8 του ν.3518/2006, αφαιρουμένου τυχόν χρόνου ασφάλισης στον Ε.Λ.Π.Π. που συμπίπτει με ασφάλιση και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, εκτός τυχόν χρόνου ασφάλισης στον Ε.Λ.Π.Π. που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 43/3/715/1981 Υπουργικής απόφασης.
   
Η ανωτέρω ρύθμιση έχει εφαρμογή και σε όσους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
   
Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της Ειδικής Προσαύξησης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, και η παροχή χορηγείται από την πρώτη του επομένου της αίτησης μήνα.
    
Παρ. 2

1. Με την εν λόγω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. να αναγνωρίσουν στην Ειδική Προσαύξηση και στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν εξαιρεθεί από την ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π., λόγω της παράλληλης ασφάλισής τους στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εν λόγω αναγνώριση είναι τα ανωτέρω πρόσωπα να έχουν διακόψει την παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα και να μην έχουν δικαιωθεί ή να μην δικαιωθούν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή το Δημόσιο. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών για τις ανωτέρω αναγνωρίσεις στην Ειδική Προσαύξηση καθώς και στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α.

Στις περιπτώσεις που έχουν καταβληθεί εισφορές στον Ε.Λ.Π.Π. για χρονικό διάστημα που συμπίπτει με παράλληλη ασφάλιση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, το ανωτέρω χρονικό διάστημα συνυπολογίζεται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με την προϋπόθεση και στην περίπτωση αυτή, ότι έχει διακοπεί η παράλληλη ασφάλιση και ο ασφαλισμένος ή συνταξιούχος δεν έχει δικαιωθεί ή δεν θα δικαιωθεί σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Η Ειδική Προσαύξηση στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται αυτοτελώς, χωρίς τον υπολογισμό του διανυθέντος χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
   
Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της Ειδικής Προσαύξησης στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, και η παροχή χορηγείται από την πρώτη του επομένου της αίτησης μήνα.
   
2. Δεδομένου ότι στην προαναφερόμενη ρύθμιση προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής των εισφορών για την αναγνώριση του χρόνου εξαίρεσης από την ασφάλιση στον Ε.Λ.Π.Π., παρακαλούμε να έχουμε την προβλεπόμενη από την εν λόγω ρύθμιση γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ.   
                                           
 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο