Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 58/7.10.2011 Ένταξη στο εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 3846/10 των: α) μελών Δασικών Συνεταιρισμών ανεξάρτητα αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα β) επαγγελματιών-εμπόρων που έχουν υπογράψει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ εκτός αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα

(Ένταξη στο εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 3846/10 των: α) μελών Δασικών Συνεταιρισμών ανεξάρτητα αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα β) επαγγελματιών-εμπόρων που έχουν υπογράψει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ εκτός αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 7/10/11
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/91/79529

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ. : 210 - 5285569
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 58

ΘΕΜΑ : «Ένταξη στο εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 3846/10 των: α) μελών Δασικών Συνεταιρισμών ανεξάρτητα αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα β) επαγγελματιών-εμπόρων που έχουν υπογράψει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ εκτός αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα»
ΣΧΕΤ: «Ν. 3996/11 άρθρο 53 παρ. 4»

Με την προαναφερόμενη σχετική διάταξη αντικαθίσταται η διάταξη του εδ. δ παρ. 1γ άρθρου 25 Ν. 3846/2010 σχετικά με την ασφάλιση των μελών δασικών συνεταιρισμών και των επαγγελματιών που έχουν συνάψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα ΕΛΤΑ.

Συγκεκριμένα:

ΜΕΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Με την προαναφερόμενη διάταξη του Ν. 3846/2010 προβλεπόταν ότι τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα σε προαιρετικές περιοχές και ασκούν (ατομικά ή ως μέλη εταιρειών) δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης, τόσο σε προαιρετικές όσο και σε υποχρεωτικές περιοχές, θα εξετάζονται με το εισοδηματικό κριτήριο.

Τα πρόσωπα αυτά εφόσον είναι «παλαιοί» ασφαλισμένοι και ασκούν παράλληλα μισθωτή ή άλλη εργασία ασφαλιστέα σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης - πλήν ΟΓΑ – υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (εδαφ. β΄ παρ. 1β άρθρο 25 Ν. 3846/2010).

Με την διάταξη του Ν. 3996/2011 προβλέπεται ότι οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι, της κατηγορίας αυτής, εξετάζονται μόνο με το εισοδηματικό κριτήριο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καμία άλλη προϋπόθεση (παράλληλη ασφάλιση, επέκταση).

Η νέα διάταξη ισχύει από 11/5/2010, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3846/2010, του οποίου η σχετική διάταξη αντικαθίσταται όπως προαναφέρεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή θα πρέπει να επανεξετασθούν με το εισοδηματικό κριτήριο που ίσχυε τον Μάιο του 2010 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 80/10 της Υπηρεσίας μας.

Ειδικότερα:

1. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση - κατ’ εφαρμογή του Ν. 3846/2010 – ως παράλληλα ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει ότι:

- Εμπίπτουν στο εισοδηματικό κριτήριο θα συνεχίζεται η ασφάλισή τους, κατά τα γνωστά.

- Δεν εμπίπτουν στο εισοδηματικό κριτήριο, θα διαγράφονται – μετά από αίτησή τους – από 11/5/10 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3846/2010) και θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση αναδρομικής εξαίρεσης, εφόσον επιθυμούν, μέχρι να επανελεγχθούν.

2. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι που δεν είχαν παράλληλη ασφάλιση, έχουν ήδη εξεταστεί με το εισοδηματικό κριτήριο σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 80/10 της Υπηρεσίας μας.

3. Οι «Νέοι» ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα επιλογής φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 κατά τα γνωστά.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΤΑ

Με την διάταξη της παρ. 4 άρθρου 53 Ν. 3996/2011 προβλέπεται ότι επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες προαιρετικών περιοχών που έχουν σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.., εξετάζονται από 5/8/11, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3996/2011, με το εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 3846/2010.

Επισημαίνεται ότι «παλαιοί» ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής εφόσον ασκούν μισθωτή ή άλλη εργασία – εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον ΟΓΑ – παράλληλα με την επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (εδαφ. β΄ παρ. 1β άρθρο 25 Ν. 3846/2010), καθόσον δεν προβλέπεται εξαίρεση γι’ αυτούς από τη συγκεκριμένη διάταξη.

Η νέα διάταξη έχει ισχύ από 5/8/2011, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3996/2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

«Παλαιοί» ασφαλισμένοι που, μέχρι 5/8/11, έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου και Υ.Δ. Ν. 1599/86 περί ύπαρξης ή μη παράλληλης ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλήν ΟΓΑ.

Ειδικότερα:

1. Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει παράλληλη ασφάλιση, θα συνεχίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση για όσο χρόνο είναι παράλληλα ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα αν πληρούν ή όχι το εισοδηματικό κριτήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω ασφάλισης σε άλλο φορέα, θα πρέπει να ενημερώνονται ότι σε περίπτωση διακοπής της παράλληλης εργασίας πρέπει να το γνωρίσουν στον ΟΑΕΕ προκειμένου να εξεταστούν με το εισοδηματικό κριτήριο, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία διακοπής της παράλληλης ασφάλισης.

Εάν διαπιστωθεί ότι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο θα συνεχίζεται η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Εάν δεν πληρούν το κριτήριο θα διαγράφονται από την ημερομηνία διακοπής της δεύτερης δραστηριότητας και θα χορηγείται βεβαίωση εξαίρεσης, μέχρι να επανελεγχθούν.

2. Εάν από τον έλεγχο δεν προκύψει παράλληλη ασφάλιση θα εξετασθούν με τα εισοδηματικό κριτήριο που ισχύει κατά τον Αύγουστο του 2011.

3. «Παλαιοί» ασφαλισμένοι που, ενδεχομένως, έχουν ήδη εξετασθεί με εισοδηματικό κριτήριο, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 80/10 της Υπηρεσίας μας (είτε υπήχθησαν στην ασφάλιση, είτε εξαιρέθηκαν).

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

1. «Νέοι» ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση σε άλλο φορέα πλην ΟΓΑ – ΝΑΤ, έχουν ασκήσει δικαίωμα επιλογής φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν. 2084/1992.

2. «Νέοι» ασφαλισμένοι που, μέχρι 5/8/11, έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (δεν έχουν παράλληλη ασφάλιση) ή έχουν ενδεχομένως κριθεί ήδη με εισοδηματικό κριτήριο, θα αντιμετωπισθούν όπως οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη του/της προϊσταμένου/ης το προσωπικό της μονάδας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο