Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2011 ]

Αριθ. 9249/9.10.2011 Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

(Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 9249

Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Ε και 63 ΣΤ του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και ισχύει.

2. Τα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 13Α του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 27), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και ισχύει.

3. Την ανάγκη ενεργοποίησης του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009, όπως αυτός ισχύει, στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και με σκοπό την συγκέντρωση του κεφαλαίου που απαιτείται για τον σχηματισμό του, παρέχεται, υπό μορφή δανείου, πίστωση, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης κεφαλαίων (χρηματικών ποσών ή κινητών αξιών) που ανήκουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ανωτέρω Ταμείου.

Η πίστωση αυτή ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ήμισυ των σημερινών διαθεσίμων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων.

2. Η ανωτέρω πίστωση ενεργοποιείται, εν μέρει ή στο σύνολό της, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, στις οποίες καθορίζεται το είδος και το ύψος των κεφαλαίων για τα οποία θα γίνει χρήση της πίστωσης από το Σκέλος Εξυγίανσης.

3. Κατά το μέρος που γίνεται χρήση της πίστωσης από το Σκέλος Εξυγίανσης οφείλεται τόκος ίσος με την καθαρή μέση ετήσια απόδοση αντιστοίχων διαθεσίμων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων. Ο τόκος υπολογίζεται και κεφαλαιοποιείται την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους με βάση το χρονικό διάστημα και το χρηματικό ποσό για το οποίο γίνεται χρήση της πίστωσης.

4. Η αποπληρωμή των κεφαλαίων για τα οποία έγινε χρήση της πίστωσης και η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα γίνεται, εν όλω ή εν μέρει, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ από τα εκάστοτε διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης που προκύπτουν από τις εισφορές που καταβάλουν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 13Α § 2 ν. 3746/2009 (Α 27) ή και από εισπραττόμενα από το προϊόν της εκκαθάρισης ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13Α § 4 του ν. 3746/2009 και 63 ΣΤ παρ. 3 του ν. 3601/2007 (Α 178). Η ολοσχερής αποπληρωμή των κεφαλαίων, για τα οποία έγινε χρήση της πίστωσης και η ολοσχερής εξόφληση των οφειλόμενων τόκων πρέπει να έχει συντελεστεί το αργότερα μέσα σε δέκα πέντε έτη από τη δημοσίευση της παρούσας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ, με τη σύνθεση που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3746/2009, όπως αυτός ισχύει, επιλαμβάνεται των θεμάτων των σχετικών με την παροχή και την αποπληρωμή της πίστωσης, το είδος των κεφαλαίων (χρηματικών ποσών ή κινητών αξιών) για τα οποία γίνεται χρήση της πίστωσης και τον χρόνο στον οποίο είναι διαθέσιμα στο Σκέλος Εξυγίανσης τα χρηματικά ποσά για τα οποία γίνεται χρήση της πίστωσης.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο