Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2003 ]

1062241/02.07.2003 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των αποσβέσεων επί παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία μεταβιβάζονται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3091/2002.

(Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των αποσβέσεων επί παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία μεταβιβάζονται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3091/2002.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1062241 /2.7.2003

Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των αποσβέσεων επί παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία μεταβιβάζονται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3091/2002

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.3091/2002, προβλέπεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δεν μπορούν να εκπέσουν οι αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων τους τα οποία αγοράζονται από 1.1.2003 από εξωχώρια εταιρεία.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 15-18 του ν.3091/2002 επιβλήθηκε ειδικός φόρος επί των ακινήτων ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής που παρατηρείται συνήθως σε ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν καμία δραστηριότητα στη χώρα όπου εδρεύουν, αλλά ούτε - κατά κανόνα - και στη χώρα όπου βρίσκονται τα ακίνητα τα οποία κατέχουν.

3. Επιπλέον, ο νομοθέτης, θέλοντας να δώσει κίνητρα για τη μεταβίβαση ακινήτων ιδιοκτησίας εξωχώριων εταιρειών σε ημεδαπές, κατά κανόνα, επιχειρήσεις, προέβλεψε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του πιο πάνω νόμου, την απαλλαγή - υπό προϋποθέσεις - από το φόρο υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτή (άρθρο 28 του ν.2238/1994), από τον προβλεπόμενο με το νόμο αυτό ειδικό φόρο καθώς και από το ήμισυ του φόρου δωρεάς ή μεταβίβασης, κατά περίπτωση.

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η μη αναγνώριση προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών κυρίως επιχειρήσεων, των ακινήτων που αγοράζουν αυτές από εξωχώριες εταιρείες, αποθαρρύνει τις υποψήφιες προς αγορά επιχειρήσεις να επωφεληθούν των κινήτρων που χορηγούνται με το ν.3091/2002 και αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με το παρόν γίνεται δεκτό, ότι οι αποσβέσεις που αφορούν στα ακίνητα τα οποία μεταβιβάστηκαν ήδη ή θα μεταβιβαστούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3091/2002, θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τα αγοράζουν.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο