Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1997 ]

ΠΟΛ.1061/17.2.1997 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων

(Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων 1019748/299/ΔΕΥ-Β/ΠΟΛ.1061/17.2.1997

Οπως είναι γνωστό, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, των άρθρων 62 και 64 Ν.2238/1994, υποβάλλονται κάθε χρόνο από το μήνα Ιανουάριο μέχρι και 15 Απριλίου.
Οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων, εκκαθαρίζονται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).
Προκειμένου να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία της παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση, παρακαλούμε να υποβάλετε κατά διαστήματα δελτίο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, ως εξής:


1. Το Δελτίο αυτό να υποβληθεί στις 28 Φεβρουαρίου, 7 Μαρτίου, 14 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, 28 Μαρτίου, 4 Απριλίου, 11 Απριλίου, 18 Απριλίου, 2 Μαϊου και 23 Μαϊου 1997. Επί πλέον, στο δελτίο της τελευταίας ημερομηνίας 23 Μαϊου 1997, θα αναφέρονται και οι παραληφθείσες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

2. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες: Ολες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας, στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με FAX το συνημμένο δελτίο, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. που υπάγονται. Οσες από τις Δ.Ο.Υ. δεν διαθέτουν FAX, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων, με τηλεγράφημα στην αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού
Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας τους. Οι Γραμματείες των Δ/νσεων Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Νομαρχιών, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των FAX ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των Δ.Ο.Υ. της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του Προϊσταμένου τους, θα την αποστέλλουν με FAX στη Διεύθυνσή μας, αριθμοί FAX: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο (FAX) ή τηλεγράφημα, θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής του FAX ή του τηλεγραφήματος. Για τη συμπλήρωση του δελτίου σας γνωρίζουμε ότι:

Στην ένδειξη Α' αναφέρεται ο αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. που παραλήφθηκαν, στην ένδειξη Β' ο αριθμός των δηλώσεων εταιριών άρθρου 64 Ν.2238/1994 και στην ένδειξη Γ' ο αριθμός των δηλώσεων φυσικών προσώπων που έχουν σταλεί στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

4. Η αποστολή των FAX ή των τηλεγραφημάτων, κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις.

5. Οι αποστολές των δηλώσεων φυσικών προσώπων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση του φόρου, θα γίνονται με έγγραφο (ως το συνημμένο υπόδειγμα). Κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δηλώσεις Φ.Ε. Αρχικές δηλώσεις που επεστράφησαν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ. για διόρθωση, λόγω λανθασμένης συμπλήρωσής τους, δεν θα υπολογίζονται πάλι ως νέα παραλαβή και αποστολή. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. προς εκκαθάριση, να ακολουθεί συνεχή και ομαλή ροή, χωρίς κενά, ώστε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. να συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, για την έγκαιρη βεβαίωση του φόρου.

6. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., κάθε Δ.Ο.Υ. να μας στείλει κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών. Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

7. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., προς διευκόλυνση των φορολογουμένων αρμοδιότητάς τους, προσωπικά ή τηλεφωνικά, για την ορθή σύνταξη των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να μεριμνήσουν για τη λειτουργία "Γραφείου Πληροφοριών και Ενημέρωσης Πολιτών", το οποίο θα στελεχωθεί από ένα ή δύο
ενημερωμένους και υπεύθυνους υπαλλήλους.

8. Με τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εταιριών άρθρου 64 Ν.2238/1994, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας να συντάξουν πίνακα, στον οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός δηλώσεων που παραλήφθηκε, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη (κωδ. 108, Ε5), ο φόρος και η προκαταβολή φόρου. Ο πίνακας αυτός θα υποβληθεί
στα FAX 52.44.156 ή 52.30.289, το αργότερο μέχρι 17.3.1997. Η ίδια διαδικασία να επαναληφθεί και για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την 28.5.1997.

9. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. παρακαλείται να γνωρίζει στη Δ/νση Ελέγχων Τμήμα Β' τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί και έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ως το συνημμένο υπόδειγμα.

10. Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ., στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον και με επιτόπιες επισκέψεις τους στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές, για την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων.

Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 και υποβολή στοιχείων 1020342/247/ΔΕΥ-Β/18.2.1997

Σχετ.: 1019748/299/ΔΕΥΒ-Β'/ΠΟΛ.1061/17.2.97

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα τον αριθμό τηλεφώνου και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή υπαλλήλων του "Γραφείου Πληροφοριών και Ενημέρωσης Πολιτών" που συστήσατε, σύμφωνα με την παρ. 7 της ανωτέρω εγκυκλίου, αναφορικά με την ενημέρωση για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο