Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-1997 ]

ΠΟΛ.1060/11.2.1997 Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της ιδιαίτερης αποζημίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ.797/1971, λόγω μείωσης της αξίας εναπομείναντος τμήματος ακινήτου που απαλλοτριώθηκε.

(Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της ιδιαίτερης αποζημίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ.797/1971, λόγω μείωσης της αξίας εναπομείναντος τμήματος ακινήτου που απαλλοτριώθηκε. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1017369/260/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & Ε.Φ.

ΠΟΛ: 1060

ΘΕΜΑ: Μη υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου της ιδιαίτερης αποζημίωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.δ. 797/1971 λόγω μείωσης της αξίας εναπομείναντος τμήματος ακινήτου που απαλλοτριώθηκε.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ.797/1971, σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου, από την οποία το εναπομείναν στον ιδιοκτήτη τμήμα υφίσταται σημαντική υποτίμηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για χρήση για την οποία προορίζεται, παρέχεται ιδιαίτερη αποζημίωση στον ιδιοκτήτη, η οποία προσδιορίζεται με την ίδια απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης και καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση.
Η Διοίκηση, ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη, έκανε δεκτό ότι η καταβαλλόμενη, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ιδιαίτερη αποζημίωση, υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Κ.Τ.Χ. και δεν εμπίπτει στην απαλλαγή, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 17 του ισχύοντος Συντάγματος, γιατί αυτή δεν καταβάλλεται ως αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια, αλλά σαν συνέπεια της απαλλοτρίωσης αυτής (Υπ. Οικ. 1027289/1741/0014/15.6.1990).

2. Ο Αρειος Πάγος, όμως, με την αρ. 144/1995 απόφασή του, έκρινε ότι η ιδιαίτερη αποζημίωση, που καταβάλλεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ.797/1971, δεν υπόκειται σε φόρο ή τέλος και επομένως ούτε και σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ισχύοντος Συντάγματος, επειδή πηγάζει επίσης από την απαλλοτρίωση, είναι άμεσο και αναγκαίο επακολούθημα αυτής και μόνο δια του υπολογισμού και της ιδιαίτερης αυτής αποζημίωσης μπορεί ο ιδιοκτήτης να αποκτήσει ισοδύναμο ακίνητο προς την αξία του κατακερματισθέντος ακινήτου με την πράξη απαλλοτρίωσης.

3. Υστερα από τα ανωτέρω, η αποζημίωση που καταβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.Δ.797/1971, λόγω μείωσης της αξίας του εναπομείναντος τμήματος ακινήτου που απαλλοτριώθηκε, δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.

4. Υστερα από τα ανωτέρω, κάθε διαταγή αντίθετου περιεχομένου ανακαλείται. Τέλη χαρτοσήμου που έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο για την ανωτέρω περίπτωση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες, επιστρέφονται στους δικαιούχους με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής της σχετικής αξίωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο