Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2011 ]

Αριθμ. οικ. 2/62042/ΓΔΔΕ/1.9.2011 Καθορισμός φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

(Καθορισμός φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ2/62042/ΓΔΔΕ

Καθορισμός φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α. 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

2. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213).

3. Το Π.Δ. 402/1988(ΦΕΚ Α΄ 187), «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. Υ 350/8−7−2011 (ΦΕΚ Β 1603) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού»,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

1. Κεντρική Υπηρεσία− Γενικές Γραμματείες− Ειδικές Γραμματείες

2. Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
α. Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)
β. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
γ. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
δ. Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
ε. Κεφάλαια σποροπαραγωγής

4. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:
α. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
β. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
γ. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
δ. Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.)
ε. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης−ΚΕ.Γ.Ε.)
Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
στ. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.)
ζ. Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας

5. Ανώνυμες εταιρείες:
α. Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.)
β. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. Α.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο