Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2011 ]

Αριθμ. 16682/7.9.2011 Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας

(Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 16682

Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως αυτό ισχύει.
β) του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116).
γ) του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το π.δ. 73/2011 (ΦΕΚ Α΄ 178).
δ) των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147).
στ) του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
ζ) του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).
η) της υπ’ αριθ. 3227/30.01.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 148).
θ) της υπ’ αριθ. 14403/1.8.2011 υπουργικής απόφασης «Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011» (ΦΕΚ Β΄ 1702).
ι) της από 16 Απριλίου 2010 σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και των ΕΛ.ΤΑ. αναφορικά με τη διακίνηση και διανομή στο εσωτερικό της χώρας των εντύπων εφημερίδων και περιοδικών.
ια) του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).
ιβ) της υπ’ αριθ. Υ350/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).
ιγ) της υπ’ αριθμ. Υ353/8.07.2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Ηλία Μόσιαλου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).
ιδ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

2. Την ανάγκη προσδιορισμού ποσοτικών κριτηρίων αναφορικά με τη διακίνηση των εντύπων, προκειμένου να καθορισθεί ενιαίος αριθμός διακινουμένων αντιτύπων, καθώς και την ανάγκη εξορθολογισμού και αρτιότερης οργάνωσης του συστήματος διανομής των εντύπων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και για τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας για τις εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδονται στην Ελλάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και μια φορά το τρίμηνο, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ως εξής:

1. Εφημερίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007.

α) Ημερήσιες εφημερίδες

Κλιμάκια βάρους - Γραμμάρια Ειδικό τιμολόγιο - ΕΥΡΩ
20 0,055
100 0,083
250 0,134
500 0,254
1000 0,524
2000 0,981


Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνηση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ έκδοση.

Κλιμάκια βάρους - Γραμμάρια Ειδικό τιμολόγιο - ΕΥΡΩ
20 0,062
100 0,095
250 0,164
500 0,313
1000 0,647
2000 1,245


Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνηση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ έκδοση.

2. Λοιπές εφημερίδες − Περιοδικά

α) Εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.).

β) Άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ’ επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.


Κλιμάκια βάρους - Γραμμάρια Ειδικό τιμολόγιο - ΕΥΡΩ
20 0,062
100 0,095
250 0,168
500 0,330
1000 0,751
2000 1,536

Το ανωτέρω τιμολόγιο ισχύει για τη διακίνηση μέχρι τετρακοσίων (400) αντιτύπων κατ’ έκδοση.

ΙΙ. Οι εφημερίδες οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (περίπτωση 1 α και β) και των οποίων οι ιδιοκτήτες ταυτόχρονα είναι ή δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), υπάγονται στο εκάστοτε και κατά περίπτωση ευνοϊκότερο γι’ αυτές ειδικό τιμολόγιο διακίνησης.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 3227/30.01.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 148).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο