Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-1997 ]

ΠΟΛ.1059/14.2.1997 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997

(Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1018514/294/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1059

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997.

Ενόψει υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, καθώς και των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.2238/1994 με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νέου νομοσχεδίου, που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή και διαφοροποιούν τις οδηγίες που δόθηκαν για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997 που ήδη είχαν εκτυπωθεί και διανεμηθεί, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν κατά τις διατάξεις του Ν.2238/1994, ορίζεται ως εξής:

α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι τρία (3) μέτρα στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών, που προσαυξάνεται με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών για κάθε μέτρο μήκους πάνω από τα τρία (3) μέτρα.

β) Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη, με χώρο ενδιαίτησης η τεκμαρτή δαπάνη υπολογίζεται βάσει των μέτρων ολικού μήκους του σκάφους ως εξής:

Ετήσια τεκμαρτή
Μήκος σκάφους δαπάνη διαβίωσης
(σε δραχμές)

Μέχρι 8 μέτρα 3.300.000
πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 5.900.000
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 8.600.000
πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 11.500.000
πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 14.700.000
πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 18.300.000
πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 22.400.000
πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 27.100.000
πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 32.500.000
πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 38.700.000
πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 45.800.000
πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 53.900.000
πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 63.100.000
πάνω από 32 μέτρα 70.500.000

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς αγώνες. Για τη μείωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση, που χορηγείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από (5) έτη και μέχρι δέκα (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και είκοσι τοις εκατό (20%), αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη. Προκειμένου για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή δύο (2). Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για το τεκμήριο της δαπάνης. Οι διατάξεις της περίπτωσης β', εκτός αυτών που αναφέρονται στην ακινησία των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

2. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του Ν.2364/1995 ορίζεται ότι, η δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση οικιακών συσκευών ή συστημάτων χρήσης φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκπίπτεται κατά το 75% του συνόλου της από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Εξάλλου, σύμφωνα με την επιστήμη, αλλά και την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νοούνται:

- η αιολική ενέργεια, που αξιοποιεί την κινητική ενέργεια του ανέμου, κυρίως με ανεμογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλα συστήματα μετατροπής της σε άλλες αξιοποιήσιμες μορφές,

- η ηλιακή ενέργεια, που αξιοποιείται με ενεργητικά ηλιακά, ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά και παθητικά ηλιακά συστήματα,

- η γεωθερμική ενέργεια, που αξιοποιείται μέσω συστημάτων παραγωγής θερμότητας ή ηλεκτρισμού,

- η μικροϋδραυλική ενέργεια, που αξιοποιείται μέσω μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών ή άλλων συστημάτων μετατροπής της σε άλλες αξιοποιήσιμες μορφές,

- η ενέργεια που παράγεται από αξιοποίηση βιομάζας και, τέλος,

- η ενέργεια που παράγεται από την αξιοποίηση της μηχανικής ενέργειας των κυμάτων και της παλλίροιας.

Συνεπώς, επειδή στην έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνεται και η ηλιακή, το σύνολο της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να αναγραφεί στην ένδειξη 3 του πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) στους κωδικούς αριθμούς 055-056, κατά περίπτωση. Το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα αφαιρέσει το 75% της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο