Σχόλια

Το ΣτΕ με την 551/2019 απόφασή του ακυρώνει την παρούσα.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-08-2011 ]

Αριθμ. Υ1/Γ.Π/οικ 93828/18.8.2011 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

(Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ1/Γ.Π/οικ 93828

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 356/1974 (ΦΕΚ 90/τΑ) «Περί Κωδικός εισπράξεως Δημοσίου Εσόδων»

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ98/ΤΑ).

3. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ112/τΑ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και λοιπές διατάξεις».

4. Το Νόμο 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α/23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.

5. Το Νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 17, κεφάλαιο Ζ΄ «μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, τροποποίηση των νόμων 3730/2008 και 3370/2005».

6. Το Νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π οικ. 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25−08−2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010.

8. Το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ152/τ.Α΄/1−7−2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015, άρθρο 45.

9. Την Υγειονομική Διάταξη Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24−9−83) όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

10. Το Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄/62/20.04.1994) για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο καζίνο και άλλες διατάξεις.

11. Την αριθμ. 88202 (ΦΕΚ τ.Β΄/1286/30.6.2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ − ΚΑΖΙΝΟ

Ο χώρος καπνιζόντων εντός των στεγασμένων κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τμ. και των ΚΑΖΙΝΟ πρέπει:

α. Να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τον υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι του καταστήματος.

β. Να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους μη καπνιζόντων με κατάλληλη σήμανση.

γ. Στους λοιπούς χώρους των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική άνω των 300 τ.μ. και των ΚΑΖΙΝΟ, πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το ειδικό τέλος ορίζεται σε 200,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο εμβαδού του χώρου καπνιζόντων και καταβάλλεται σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

β. Η υποβολή της αίτησης/δήλωσης απόδοσης του ετήσιου τέλους χώρων καπνιζόντων μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά με την καταβολή του τέλους και σε Τράπεζες, είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

γ. Η δημιουργία χώρου καπνιζόντων αποδεικνύεται με την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους (πληρωμή σχετικού παραβόλου είτε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

δ. Η χρήση χώρου καπνιζόντων έχει ισχύ για ένα έτος και ανανεώνεται για κάθε έτος μετά τη λήξη της.

ε. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης απόφασης ο χρόνος καταβολής του ειδικού τέλους ορίζεται έως την 30η Νοεμβρίου 2011. Για κάθε έτος ανανέωσης το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους.

στ. Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ζ. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του ειδικού τέλους παύει και η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων.

η. Για τους λοιπούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση 104720/2010 ΦΕΚ1315/τ.Β/25-08-2010.

θ. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους θα κατατίθενται σε στον κωδικό αριθμό εσόδων 1253 «ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων» του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο