Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1997 ]

ΠΟΛ.1062/17.2.1997 Διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1037/1997 εγκύκλιο διαταγή μας

(Διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1037/1997 εγκύκλιο διαταγή μας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1020150/38/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Γ'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1062

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στην ΠΟΛ. 1037/1997 εγκύκλιο διαταγή μας.

Σε συνέχεια της αριθ. 1013730/32/Γ0013/ΠΟΛ.1037/4.2.1997, με την οποία σας δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή του εντύπου Ε9, σας διευκρινίζουμε τα εξής:


1. Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε, με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και έχει παραδώσει τη χρήση του ακινήτου σ' αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη παράδοσης, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για
την υποβολή του Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο μη εργολαβικό, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή. Οταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το
οριστικό συμβόλαιο, υπόχρεος για υποβολή του Ε9 είναι ο πωλητής.

2. Στον πίνακα 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ στη θέση αριθμός τέκνων θα γραφεί ο αριθμός των ανηλίκων άγαμων τέκνων, τα οποία: α) δεν έχουν ακίνητα, β) έχουν ακίνητα που έχουν περιέλθει σε αυτά από δωρεά, γονική παροχή ή αγορά. Δεν αναγράφεται, όμως, ο αριθμός των ανηλίκων άγαμων τέκνων, τα οποία έχουν ακίνητα που έχουν περιέλθει σ' αυτά από κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου.

3. Στη στήλη 5 του πίνακα 1 του εσωτερικού του εντύπου, θα αναγραφεί η ένδειξη "εντός οικισμού", όταν υπάρχει ακίνητο μέσα σε οικισμό και δεν απαιτείται η αναγραφή των υπολοίπων δρόμων που το περικλείουν και ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου, π.χ. ο φορολογούμενος έχει οικόπεδο εντός οικισμού στην κοινότητα Λουτράκι Κυδωνίας στο Δήμο Χανίων. Στη στήλη 5 θα αναγράψει τη φράση "εντός οικισμού".

4. Στη στήλη 10 του εσωτερικού πίνακα 1 του εντύπου αναφέρονται οι κατηγορίες των ακινήτων.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: Θεωρείται το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μια μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέση στάθμευσης κ.λπ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα, σχήμα 1) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα οριζόντια ή κάθετα στο ίδιο οικόπεδο (σχήμα 2).
Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα που ανήκουν, όμως, σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν, κατά τα λοιπά, τις παραπάνω προϋποθέσεις (σχήματα 3 και 4).
Δεν θεωρούνται μονοκατοικίες οι περιπτώσεις που ακολουθούν:

α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.

γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.

Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Θεωρούνται δύο αυτοτελείς εφαπτόμενες κατοικίες - επαγγελματικές στέγες οριζόντιες (σχήματα 2 και 3) ή κάθετες (σχήματα 1 και 4), ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί ή όχι πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, π.χ.

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στην ίδια στήλη (10) στον κωδικό 8 δεν περιλαμβάνονται βιοτεχνίες που στερούνται οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας, οι οποίες αναγράφονται στον κωδικό 3.

5. Οταν υπάρχει μεζονέτα (εσωτερική επικοινωνία) αναγράφεται: α) στη στήλη 11 (όροφος) του πίνακα 1 (εσωτερικού του εντύπου) ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου (μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, 1ο όροφο και 2ο όροφο θα αναγραφεί ο κωδικός 2) και β) στη στήλη 12 το σύνολο των τ.μ. της μεζονέτας σε μία σειρά (ισόγειο 70μ2, 1ος όροφος 50μ2, 2ος όροφος 50μ2, σύνολο 170μ2 σε μία σειρά).

6. Δεν θεωρείται βοηθητικός χώρος ο ανοικτός χώρος της πυλωτής. Συνεπώς, οι χώροι στάθμευσης σε πυλωτή δεν θεωρούνται βοηθητικοί χώροι και δεν αναγράφονται στο Ε9.
Αντίθετα, θεωρούνται βοηθητικοί χώροι και οι αποθήκες που βρίσκονται στο ισόγειο μονοκατοικίας.

7. Σε περίπτωση που υπάρχει μονοκατοικία ή διπλοκατοικία, η οποία βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τότε μόνο αναγράφεται σε μία σειρά στη στήλη 15 η επιφάνεια όλων των υφισταμένων κτισμάτων που βρίσκονται στο οικόπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων χώρων, εκτός των βοηθητικών χώρων, ανεξάρτητα ιδιοκτήτου.

8. Σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα με διαφορετική παλαιότητα, δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά. Το ίδιο ισχύει και για κτίσμα που έχει αποπερατωθεί μέρος αυτού και το υπόλοιπο είναι ημιτελές.

9. Σε περίπτωση που υπάρχει αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα - επαγγελματική στέγη πολυκατοικίας) σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, για διευκόλυνση των φορολογουμένων, δεν θα αναγράφεται η επιφάνεια του οικοπέδου στη στήλη 14, ούτε το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην οριζόντια ιδιοκτησία (στήλη 17).
Αντίθετα, όμως, σε περίπτωση που το δηλούμενο είναι κτίσμα που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και βρίσκεται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, στις στήλες 17, 18 και 19 αναγράφεται στην ίδια σειρά, μέσα σε παρένθεση, εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) και το ποσοστό επί του οικοπέδου που αναλογεί στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Επίσης, στη στήλη 14 αναγράφεται η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.

10. Ως μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν με οποιοδήποτε τρόπο, π.χ. βραχώδεις. Συνεπώς, αγρός που δεν έχει καλλιεργηθεί για πολλά έτη, π.χ. 20-30 χρόνια, δεν θεωρείται μη καλλιεργήσιμη έκταση, αλλά θα συμπεριληφθεί στη μονοετή καλλιέργεια.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο