Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2003 ]

Αριθ. 31217/8.4.2003 Τροποποίηση της 31092/4.7.2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(Τροποποίηση της 31092/4.7.2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 31217

Τροποποίηση της 31092/4.7.2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85).

2.Το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/17.5.02).

3. Το Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας».

4. Την με αρ. 31092/4.7.2002 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 859/Β/9.7.2002).

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 212/69 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112/Α/69), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

6. Την υπ. αριθμ. 11003 83/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

7.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα καλύπτεται με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

αποφασίζουμε:

1. Το υπό της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της απόφασής μας υπ' αριθ.31092/4.7.2002 [ ΦΕΚ 859/Β/ 4.7.2002] προσδιοριζόμενο ύψος οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται εφεξής στο ποσό των πέντε χιλιάδων [5.000 ] €.

2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1 της ίδιας ανωτέρω απόφασης μας τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Ως μακροχρόνιοι άνεργοι, δικαιούχοι κατά την παραπάνω διάταξη, θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνον, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης».

3. Το υπό του άρθρου 2 της προαναφερόμενης απόφασης μας ύψος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων αναπροσαρμόζεται εφεξής στο ποσό των διακοσίων [200] €.

4. Η περίπτωση [α] του άρθρου 4 της ίδιας ανωτέρω απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής : «α] επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας [ανανεούμενο ανά μήνα] από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών προ της υποβολής της σχετικής αίτησης βρισκόταν σε κατάσταση διαρκούς ανεργίας πέραν του δωδεκαμήνου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή, η προσκόμιση δελτίου ανεργίας θα προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, από την οποία να προκύπτει η δηλούμενη από τον αιτούντα, στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, κατάσταση διαρκούς ανεργίας του [ανά μήνα ]».

5. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης [ γ ] του άρθρου 4 της ίδιας ανωτέρω απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θ αναφέρει ότι δεν υποχρεούτο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσόν των πέντε χιλιάδων [5.000] €, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του».

6. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης [γ] του άρθρου 4 της ίδιας ανωτέρω απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ο δικαιούχος θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημα του δεν υπερέβη το ποσόν των πέντε χιλιάδων [5.000] €, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του».

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο