Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2011 ]

Αριθμ. 6715/29/25.8.2011 Καθορισμός του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

(Καθορισμός του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αριθμ. 6715/29/2011

Καθορισμός του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 32/2002 «Οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και καθήκοντα οργάνων του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υ.Ε.Ν.» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 35/2004 (Α 29),
β. της παραγράφου 3δ του άρθρου 14 του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α 309) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3849/2010 (Α 80),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98),
δ. του π.δ. 112/2007 «Καθορισμός του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, της διαδικασίας, του τρόπου υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων» (Α 144),
ε. του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α 35), στ. του άρθρου 32 π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α 149),

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής όλων των βαθμών υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. ως ακολούθως:

α) Για πρώτη φορά εντός ενενήντα (90) ημερών από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους,

β) Για κάθε έτος μέχρι την 30η Ιουνίου ή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).

2. Η αριθ. 6754.2/2/2007 από 29.01.2007 (Β 143/05−02−2007) προγενέστερη σχετική υπουργική απόφαση, καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο