Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2011 ]

Αριθ. Δ5Α 1121325 ΕΞ 30.8.2011 Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011), μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα

(Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011), μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα 30 Αυγούστου 2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1121325 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ 12η ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
- Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μαυραντωνάκη
Τηλέφωνο : 210 33.75.323
FAX : 210 52.43.369
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011), μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α΄) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Ο.Υ. κλπ».

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011).

5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με ΠΟΛ.1167/2.8.2011 (ΦΕΚ 1835/Β΄), με την οποία καθορίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος.

6. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 11, του Ν. 2362/1995, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές κλπ.

8. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α΄/10.4.1997) «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).

9. Τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν.3888/2010, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών, να καθορίσει με αποφάσεις του, μεταξύ άλλων, την διαδικασία είσπραξης.

10. Την Δ5 1113759 ΕΞ 2011/11−8−2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος.

11. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια (διότι εξαρτάται από το πλήθος των συναλλαγών) για την αμοιβή των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

12. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ και Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

13. Την αριθμ. Δ6Α 1051527/ΕΞ 2011/31−3−2011 (ΦΕΚ 748/Β΄/6−5−2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3Β του Ν.2362/1995(Α΄247) σε συνδυασμό με την παρ. 12γ του αρθρ. 49 του Ν.3943/2011 (Α΄66) θα ασκεί ο Γεν. Γραμματέας δημοσιονομικής Πολιτικής Ηλίας Πεντάζος μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

1. α. Την ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος στις:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3. ALPHA BANK
4. GENIKI Bank
5. ATTICA BANK
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7. EUROBANK − EFG
8. FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
9. MARFIN EGNATIA BANK
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11. PROTONBANK
12. MILLENNIUM BANK
13. ATE BANK
14. T BANK
15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
16. PROBANK
17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
18. CITIBANK
19. HSBC
20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ
21. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
22. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
− ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

καθώς και σε όσες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα εισέλθουν στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση αυτή και αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτήν.

β. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί την είσοδό του στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση αυτή, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία εισόδου. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με την υπογραφή δήλωσης εισόδου, με την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

γ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί την έξοδό του από το σύστημα, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ένα μήνα πριν την επιθυμούμενη ημερομηνία διακοπής της συμμετοχής της στο σύστημα, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέτει ικανό χρόνο για την ενημέρωση των φορολογουμένων, αναφορικά με τη μη συμμετοχή τους στο σύστημα.

2. Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται με ενιαίο ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα για πληρωμή που θα αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., με το ολικό ποσό με την ένδειξη «Ο» και του ποσού της δόσης με την ένδειξη «Δ».

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να το ανακτά από την σχετική ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/ της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οκονομικών και να εκτυπώνει, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή, ακριβές αντίγραφο αυτού, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτότυπου και θα αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την καταβολή των αναγραφομένων ποσών.

3. Η είσπραξη του ποσού που προκύπτει από το ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα θα γίνεται από τις Τράπεζες μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

4. Το αρχείο πληρωμών θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα περιέχει την ταυτότητα πληρωμής (ΑΦΜ, είδος οφειλής, ημερομηνία πληρωμής κ.τ.λ.).

Η ΔΙΑΣ Α.Ε. σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής, θα δίνουν στη 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ., πλήρη στοιχεία της πληρωμής για την τακτοποίησή της.

5. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών θα γίνεται με εντολή της ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασμός 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τράπεζα Ελλάδος στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο ημερολόγιο πληρωμών χρεώνοντας το λογαριασμό 200/1/21010 Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών».

6. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. θα αποστέλλει με FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ημερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης με ονομασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών εισφορών και τελών επιτηδεύματος των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011», με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και αντίτυπο της εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος στη 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ημερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασμό 111−753.

7. Επί πλέον η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε μήνα τις εισπράξεις των ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω Δ.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ημερήσιες καταστάσεις του μήνα σε δύο (2) αντίτυπα και την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση για την λογιστική τακτοποίησή της.

8. Οι Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποδίδουν τα ποσά των προαναφερόμενων εισπράξεων στο Ελληνικό Δημόσιο την επόμενη ημέρα της είσπραξής τους.

9. Η Γ.Γ.Π.Σ. (Δ/νση 30η Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), με βάση τα στοιχεία εισπράξεων που παραλαμβάνει από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και σε συνδυασμό με τους χρηματικούς καταλόγους που έχει δημιουργήσει, κατανέμει τις εισπράξεις των συγκεκριμένων εσόδων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

10. Εφ’ όσον οι Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερημερίας επί των ποσών αυτών.

Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΔΙΑΣ Α.Ε. ή του πιστωτικού ιδρύματος, το Ελληνικό Δημόσιο θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με τον τόκο υπερημερίας, καταλογιζόμενο από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.

Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.

Οι Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν αποστέλλουν στο Δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών τους, ευθύνονται έναντι των πελατών τους για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής.

11. Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,07 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή των Τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων για πληρωμή μέσω καταστήματος (χρέωση λογαριασμού ή μετρητά) θα είναι 0,40 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. και για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (όπως WEB, ATM) θα είναι 0,20 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΔΙΑΣ Α.Ε. εκτός εάν ορίζεται άλλως.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23 110 του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Για την καταβολή της αμοιβής υποβάλλονται από την ΔΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών της ΔΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αμοιβών των Τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων τον επόμενο μήνα της είσπραξης στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κλιμάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέχεια προωθούνται στην 5η Δ/νση Οικονομικού μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωμής.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύσει από 1/9/2011, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο