Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ 10.10.2012 και την ΠΟΛ.1043/2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2011 ]

ΠΟΛ.1188/6.9.2011 Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών

(Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2011

Θέμα: Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών.

ΠΟΛ 1188

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 6 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31−3− 2011).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν 2318/1995 “ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ”.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 350/11−7−2011 (ΦΕΚ 1603 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου».

4. Το Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

7. Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προυπολογισμό, (Κ.Α.Ε. 0871), η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί,

Αντί του Κ.Α.Ε. 0893 τέθηκε το ορθό Κ.Α.Ε. 0871. Διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ Β' 2258/11-10-2011)

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσόν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.


(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΔΕΛ Α 1139948 ΕΞ 10.10.2012 και την ΠΟΛ.1043/2018)

2) Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή προστίμου, καθώς και εν γένει κάθε πράξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1043/2018)

3) Κατ’ εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον μιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 1 της παρούσας.

Άρθρο 2

1) Ο δικαστικός επιμελητής που θα κάνει την επίδοση ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής η τελωνειακής αρχής (ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ − Δ.Ο.Υ.− ΤΕΛΩΝΕΙΑ) βάσει του πίνακα επιμελητών που έχει διαβιβασθεί στις παραπάνω αρχές, σύμφωνα με την αριθμ. 1108971/ΔΕ−Α΄/29.7.2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2) Σε περίπτωση που η επίδοση πρόκειται να γίνει σε τόπο εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της φορολογικής
η τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την πράξη, η προς επίδοση πράξη μαζί με τη σχετική παραγγελία διαβιβάζεται στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, για τον ορισμό από αυτήν δικαστικού επιμελητή.

3) Αν ο δικαστικός επιμελητής που ορίστηκε δεν προσέλθει στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την με οιονδήποτε τρόπο ειδοποίηση του για να παραλάβει τα επιδοτέα έγγραφα με τις σχετικές παραγγελίες, ορίζεται άλλος επιμελητής. Αν και αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η επίδοση ενεργείται με υπάλληλο της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής.

Άρθρο 3

Κάθε φορολογική ή τελωνειακή αρχή τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη ο χρόνος παραδόσεως στον επιμελητή του επιδοτέου εγγράφου και ο χρόνος παραδόσεως από τον επιμελητή της σχετικής έκθεσης επίδοσης.

Άρθρο 4

1) Η δαπάνη για την πληρωμή των δικαστικών επιμελητών για την επίδοση των πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 βαρύνει το Δημόσιο.

Η πληρωμή διενεργείται με βάση κατάσταση και τα λοιπά δικαιολογητικά αμοιβής του που υποβάλλεται από τον δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, αφού προηγουμένως ελεγχθεί για την ακρίβεια των δεδομένων της.

Η κατάσταση περιλαμβάνει αναλυτικά ανά υπόχρεο τις επιδοθείσες πράξεις, την ημερομηνία επίδοσης το καταλογισθέν ανά πράξη ποσό καθώς και το σύνολο των δημιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων.

2) Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς για οποιοδήποτε λόγο είτε άσκησης προσφυγής, είτε μη  προσέλευσης, για πράξη που επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή, η κατάσταση που συντάσσεται από το δικαστικό επιμελητή με τα δικαιολογητικά αμοιβής του, αποτελεί το νόμιμο τίτλο είσπραξης με βάση τον οποίο το σχετικό ποσό βεβαιώνεται εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας συμβιβασμού, από την αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή αρχή σε βάρος του υπόχρεου κατά τα ισχύοντα και καταβάλλεται εφάπαξ.

Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο