Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2011 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12 1113908 ΕΞ 11.8.2011 Διαχείριση των αποδείξεων δαπανών κωδ.049, για δηλώσεις οικον. έτους 2011 που έχουν υποβληθεί ή έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση της παρούσης

(Διαχείριση των αποδείξεων δαπανών κωδ.049, για δηλώσεις οικον. έτους 2011 που έχουν υποβληθεί ή έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση της παρούσης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Αυγούστου  2011
Αρ.πρωτ.: Δ12 1113908 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες :Θανάσης Σαφαρής
Τηλέφωνο: 210 3375314-5-6
FAX:  210 3375001    
        
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αποδείξεων δαπανών κωδ.049, για δηλώσεις οικον. έτους 2011 που έχουν υποβληθεί ή έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έκδοση της παρούσης.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1094/28.4.2011 εγκυκλίου μας με την οποία δίναμε οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των αποδείξεων δαπανών της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες :

1. Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα  συσταθεί τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Υποδιευθυντή Φορολογίας ως πρόεδρο και ως μέλη τον επόπτη ελέγχου και τον προϊστάμενο του τμήματος φορολογίας εισοδήματος.

2. Η πιο πάνω επιτροπή θα επιλέξει κατά την κρίση της δείγμα προς έλεγχο των φακέλων με τις αποδείξεις δαπανών που έχουν κατατεθεί, με κριτήριο την αναλογία του ποσού των αποδείξεων σε σχέση με το ποσό του εισοδήματος που έχει δηλωθεί και  εφόσον είναι εφικτό, την ωφέλεια που προκύπτει λόγω των πιο πάνω αποδείξεων.

3. Το δείγμα θα προσδιορισθεί ως εξής:

α. Για τις Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση μέχρι 10.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 50 φακέλους αποδείξεων

β. Για τις Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση μέχρι 20.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 100 φακέλους αποδείξεων

γ. Για τις Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση μέχρι 30.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 200 φακέλους αποδείξεων.

δ. Για τις Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνουν σε ετήσια βάση πάνω από  30.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 300 φακέλους αποδείξεων.

4. Το δείγμα των φακέλων με αποδείξεις που θα επιλεγεί θα ελεγχθεί και εφόσον παρουσιαστούν σημαντικές αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα στους φακέλους αυτούς των ποσών των αποδείξεων, θα επιλεγεί και δεύτερο δείγμα για έλεγχο.

5. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι που έχουν επιλεγεί για έλεγχο και έχουν ελεγχθεί μαζί με τους  υπόλοιπους  φακέλους θα παραδοθούν για ανακύκλωση σε συνεργασία με τους Δήμους που βρίσκεται η κάθε Δ.Ο.Υ..
 
6. Για την καταστροφή των φακέλων αυτών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 276/2000 αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.

7. Σε κάθε παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης των προς ανακύκλωση αποδείξεων υπόδειγμα του οποίου σας επισυνάπτουμε.
   
8. Για τον έλεγχο των αποδείξεων για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων  και δικτυακών υποδομών είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή, θα ακολουθήσει νεώτερη διαταγή μας.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας
Ι. Καπελέρης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο