Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-1997 ]

ΠΟΛ.1041/31.1.1997 Υπερχεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις

(Υπερχεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Ιανουαρίου 1997
Αριθ. Πρωτ.: 1013973/1073/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 04/02/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1041

ΘΕΜΑ: Υπερχρεωμένες και προβληματικές επιχ/σεις.

Οπως είναι γνωστό, το άρθρο 49 Ν.1892/1990 προέβλεπε ότι: "Στις περιπτώσεις πώλησης ή κάθε άλλου είδους μεταβίβασης επιχειρήσεων ή της πλειοψηφίας των μετοχών των επιχειρήσεων αυτών, που ανήκουν στα κάθε είδους Ν.Π. του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη της ισχύος
του παρόντος διατάξεις του Ν.1256/1982, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, που βεβαιώνονται μετά την πώληση ή τη μεταβίβαση, αλλά ανάγονται σε προηγούμενο αυτής χρονικό διάστημα, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ο.Α.Ε. και την πωλήτρια Τράπεζα του δημόσιου τομέα...".

Ακολούθως, μετά από ερωτήματα Δ.Ο.Υ., εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 651/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία, ερμηνεύοντας το παραπάνω άρθρο, μεταξύ άλλων, δέχεται ότι οι παρακρατούμενοι και αποδοτέοι στο Δημόσιο φόροι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση της διάταξης αυτής, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές φορολογικό
υποκείμενο δεν είναι η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση, αλλά τρίτα πρόσωπα και απλώς η επιχείρηση ενεργεί σαν όργανο του Δημοσίου για την παρακράτηση, η οποία παρακράτηση αποτελεί εκπλήρωση φορολογικής υποχρέωσης τρίτων και όχι του υπόχρεου για παρακράτηση.

Στη συνέχεια και με αφορμή άλλα ερωτήματα, ζητήθηκε η άποψη του Ν.Σ.Κ. για το εάν χρέη προερχόμενα όχι από φόρους αλλά από εισφορές - ποινές που επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων απορρεουσών από εξαγωγική δραστηριότητα μιας εταιρίας, θα μπορούσαν να υπαχθούν στις διατάξεις του αρ. 49
Ν.1892/1990.
Το Ν.Σ.Κ., με την 617/1994 γνωμοδότηση, δέχτηκε ότι, επειδή τα χρέη αυτά χαρακτηρίζονται από τον προϋπολογισμό σαν "Λοιπά μη φορολογικά έξοδα", δεν εμπίπτουν στην προαναφερόμενη διάταξη.

Ακολούθως, το αρ. 49 Ν.1892/1990 αντικαταστάθηκε, δυνάμει του αρ. 2 παρ. 9 Ν.2302/1995 και για το λόγο αυτό και με αφορμή ερωτήματα που γεννήθηκαν σε διάφορες Δ.Ο.Υ., ενόψει και του γεγονόος ότι απειλείται πειθαρχική δίωξη κατά του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που δεν εφαρμόζει την παραπάνω διάταξη, επαναφέραμε
το θέμα θέτοντας υπόψη του Ν.Σ.Κ τα νέα ερωτήματα. Το Ν.Σ.Κ. εξέδωσε την υπ'αριθμ. 612/1996 γνωμοδότησή του, με την οποία, μεταξύ άλλων, δέχεται ότι:

α. Η νέα διάταξη, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 59 Ν.1892/1990 επαναλαμβάνει την καταργηθείσα και δεν περιέλαβε στην έννοιά της τους παρακρατούμενους φόρους και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
β. Για την περίπτωση που το Δημόσιο ασκεί τριτανακοπή κατά της συμφωνίας του αρ. 44 Ν.1892/1990, με την πλήρωση των όρων του άρθρου αυτού η Δ.Ο.Υ. πρέπει να προχωρήσει στην προβλεπόμενη διαγραφή, χωρίς να επηρεάζεται από την άσκηση της τριτανακοπής.

Εάν εν των μεταξύ χωρήσει και μεταβίβαση της επιχείρησης και εφόσον η επιχείρηση αυτή υπάγεται στις διατάξεις του αρ. 59 του ίδιου νόμου, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν (σύμφωνα πάντα με την κατά τα ανωτέρω ερμηνεία τους), πάλι χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή τους από την άσκηση της τριτανακοπής κατά της συμφωνίας του άρθρου 44 Ν.1892/1990.

γ. Η νέα διάταξη (δηλ. το αρ. 49 Ν.1892/1990, όπως ισχύει μετά την κατά τα ανωτέρω αντικατάστασή του) ρυθμίζει με την παρ. 2 την τύχη των φορολογικών επιβαρύνσεων των ήδη μεταβιβασθεισών επιχειρήσεων.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι όλες οι μνημονευόμενες γνωμοδοτήσεις έχουν γίνει δεκτές από τον Υπουργό των Οικονομικών και σας κοινοποιούνται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο