Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2011 ]

ΠΟΛ.1158/21.7.2011 Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα

(Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 21/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄ - Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο : 210 3610030 - 3640870
FΑΧ : 210 3615052

ΠΟΛ 1158


ΘΕΜΑ: Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπεριπτώσεις γστ΄ και γιγ΄), ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄/26.5.1992), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 2, καθώς και της περίπτωσης δ΄ της παρ. 18 του άρθρου 18α΄ του Π.Δ. 186/1992.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/A΄/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/25.6.2001) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β΄/17.11.2005) «περί των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743/Β΄/10.6.2003) «περί της καθιέρωσης υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του Ν. 1809/1988, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο» και της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794/Β΄/19.6.2003) «περί της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΕΚ 380/Β΄) «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/11.7.2011) απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

9. Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με σκοπό την περαιτέρω επέκταση χρήσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 της υπ’ αριθμ. (Α.Υ.Ο.Ο.) 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΕΚ 380/Β΄) απόφασης, αναφορικά με τη «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα», εφαρμόζονται ανάλογα για τις εξής περιπτώσεις φορολογικών στοιχείων:

α) Τα Δελτία Αποστολής που εκδίδονται λόγω χονδρικής πώλησης και

β) Τα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία αξίας, που επέχουν θέση τιμολογίου και εκδίδονται συνενωμένα με Δελτία Αποστολής.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, τίθενται οι εξής προϋποθέσεις:

α) Τα ως άνω φορολογικά στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται με φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988) και β) Το χάρτινο αντίτυπο, που αποτελεί νόμιμο συνοδευτικό στοιχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., συνοδεύει τα αγαθά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., μέχρι την παράδοση αυτών στον τελικό παραλήπτη.

3. Τα χάρτινα αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, μετά την ολοκλήρωση της διακίνησης και παράδοσης των αγαθών και των αντιτύπων αυτών στον τελικό παραλήπτη (πελάτη), καθώς και τη λήψη από τον τελευταίο των ηλεκτρονικών αρχείων «*− a.txt» και «*− b.txt», μπορεί να μην διαφυλάσσονται, με την προϋπόθεση ότι από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά αρχεία προκύπτουν όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα Δελτία Αποστολής και στα συνενωμένα με αυτά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., μεταξύ των οποίων είναι και η ώρα έναρξης αποστολής ή παράδοσης των αγαθών, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά αρχεία το σύνολο των δεδομένων, που περιέχονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο, κατά τον Κ.Β.Σ., του χάρτινου αντίτυπου, μπορεί να μη διαφυλάσσονται τα χάρτινα αντίτυπα, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον, επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα παραστατικά διαφυλάσσονται και με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1053293/347/ΠΟΛ.1123/29.4.1998 (ΦΕΚ 461/Β΄).

4. Η δυνατότητα μη διαφύλαξης των χάρτινων αντιτύπων των φορολογικών στοιχείων, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, παρέχεται και για τα ληφθέντα μέχρι το χρόνο ισχύος της απόφασης αυτής, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ίδια απόφαση (παρ. 2 και 3).

5. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος ή για λογαριασμό του επιτηδευματία, τα οποία είναι εγκαταστημένα σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται η χρήση Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), με μια από τις μεθόδους που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 18α΄ του Π.Δ. 186/1992, εφόσον η ακολουθούμενη εκάστοτε μέθοδος, αναφέρεται ρητά στο οικείο συμφωνητικό, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18α΄ του Κ.Β.Σ.

6. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο