Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2005 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. 17279/2.9.2005 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 712) και κατάργηση της υπ' αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1674)

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 712) και κατάργηση της υπ' αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1674))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 17279

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 11387/Σ1/2158 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 712) και κατάργηση της υπ' αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1674).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 159), του οποίου το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2β του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38).

β) Του άρθρου 68 παρ. 4 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α' 113), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 2α του ν. 2469/1997.

γ) Του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α' 191) και ιδίως του άρθρου 9 παρ. 1 αυτού.

δ) Του άρθρου 33 παρ. 5 εδ. γ ν. 2429/1996 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπων και άλλων κατηγοριών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 155), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 ν. 2328/ 1995.

ε) Του α.ν. 1092/1938 «Περί Τύπου», (ΦΕΚ Α' 68), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 2 ν. 10/1975 «Περί καταργήσεως του ν.δ. 346/1969 περί Τύπου, επαναφοράς εν ισχύι των υπό τούτου καταργηθεισών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων μέχρις εκδόσεως νέου και ολοκληρωμένου περί Τύπου και Δημοσιογραφίας νόμου (ΦΕΚ Α' 34).

στ) Του ν. 1178/1981 «Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων», (ΦΕΚ Α' 187).

ζ) Της υπ' αριθμ. 3142/Ε/11.2.03 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών» (ΦΕΚ Β' 142), όπως εκάστοτε ισχύει.

η) Των υπ' αριθμ. 17901/Ε3/3731/5.8.2003 (ΦΕΚ Β' 1175), 5078/Ε3/23725/6.11.2003 (ΦΕΚ Β' 1674), 2571/Ε/6.2.2004 (ΦΕΚ Β' 308), 16657/Ε/10.9.2004 (ΦΕΚ Β 1431) και 21605/24.11.2004 (ΦΕΚ Β 1741) κοινής υπουργικής απόφασης «Παράταση απόφασης καθορισμού ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών».

θ) Της υπ' αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 όπως ισχύει», (ΦΕΚ Β' 712).

ι) Της υπ' αριθμ. 23726/Ε3/5077 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 όπως ισχύει», (ΦΕΚ Β' 1674).

ια) Του άρθρου 1 παρ. 2 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α' 102) με το οποίο αντικαταστάθηκαν η παρ. 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137).

ιβ) Του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (ΦΕΚ Α' 116).

ιγ) Του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», (ΦΕΚ Α' 112) όπως αυτό ισχύει.

ιδ) Του π.δ. 137/6.6.1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», (ΦΕΚ Α' 107), όπως αυτό ισχύει.

ιε) Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 84).

ιστ) Της υπ' αριθμ. Υ93/26.5.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β' 789).

ιζ) Της υπ' αριθμ. 14650/ΔΙ0Ε85/17.3.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών», (ΦΕΚ Β' 519).

ιη) Της υπ' αριθμ. 18674/4176/29.3.2004 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών», (ΦΕΚ Β' 535).

κ) Του άρθρου 29A του ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38).

2. Την ανάγκη εξορθολογισμού και της αρτιότερης οργάνωσης του συστήματος διανομής των εντύπων.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

1. Η διάταξη της παρ. 2 της υπ' αριθ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας του εντύπου.

α) Εφημερίδες πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός εκδιδόμενες.

β) Περιοδικά πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου εκδιδόμενα: βα) εντός της εβδομάδος ββ) πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός βγ) πέραν του μηνός και εντός τριμήνου.

γ) Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εφημερίδων και περιοδικών πρέπει να μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και οι συντάκτες τους μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου.

δ) Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Επι-κοινωνίας, που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στα ΕΛ.ΤΑ.».

2. Οι διατάξεις των εδαφίων α', β', γ' και δ', της παρ. 3 της υπ' αριθ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 ΚΥΑ αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«3. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας του εντύπου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περιοδικά οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 15 εδ. β' του ν. 2328/1995, καθώς και περιοδικά επαγγελματικού, κλαδικού, συνδικαλιστικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, οικολογικού, θρησκευτικού, ποικίλου περιεχομένου, έντυπα επιμελητηρίων και λοιπά διάφορα, τα οποία εκδίδονται: α) εντός της εβδομάδος β) πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός γ) πέραν του μηνός και εντός τριμήνου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και οι λοιπές πέραν της εβδομάδος και μέχρι μηνός, εκδιδόμενες εφημερίδες που δεν υπάγονται στις προηγούμενες κατηγορίες.

Για τα έντυπα αυτά χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας βεβαίωση ισχύος ενός (1) έτους που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στα ΕΛ.ΤΑ.».

3. Επανέρχεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου ε' της παρ. 3 της υπ' αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης, ως κατωτέρω:

«Ειδικότερα για τα πρωτοεκδιδόμενα έντυπα της δεύτερης και τρίτης παραγράφου θα χορηγείται βεβαίωση μετά την έκδοση και του τετάρτου φύλλου ή τεύχους, η οποία θα ισχύει για δύο ή ένα χρόνο, αντίστοιχα. Η βεβαίωση θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους για το οποίο εκδίδεται, εφόσον τηρούνται οι υπό της απόφασης αυτής καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της επανέκδοσης ή της απώλειας της τακτικότητας έκδοσης η βεβαίωση θα χορηγείται μετά την έκδοση και του τέταρτου φύλλου ή τεύχους. Για την αλλαγή περιοδικότητας και έδρας των εντύπων απαιτείται άδεια από το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας.»

4. Η περίπτωση ε' της παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 11387/Σ1/2158/19.5.2003 αντικαθίσταται ως εξής:

ε) «Να έχουν ποικιλία ύλης και να μην καλύπτουν το μισό και πλέον του συνόλου της ύλης με ένα και μόνο δημοσίευμα. Η ύλη να είναι επίκαιρη, να μην αναφέρεται σε μεταγενέστερα από την ημερομηνία έκδοσης γεγονότα και να μην αποτελεί κατά κύριο λόγο αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού), η οποία είτε έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο του ίδιου ή διαφορετικού εκδότη, είτε έχει δημοσιοποιηθεί από πρακτορείο ειδήσεων που λειτουργεί νόμιμα. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Στην περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αντιγραφή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, τα οποία εκδίδονται την ίδια ημέρα ως αντιγραφή νοείται το κείμενο και των δύο εντύπων. Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραχθείσα ύλη δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό 10% του συνόλου της δημοσιογραφικής ύλης και πρέπει να συνοδεύεται από την αναφορά στην πηγή».

5. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 11387/Σ1/2158/19.5.2003 ως εξής:

«Με τον όρο ένθετο νοείται κάθε κείμενο ή κάθε είδους έντυπο συρραμμένο ή μη στο σώμα της εφημερίδας ή του περιοδικού, αριθμημένο - με αυτοτελή αρίθμηση - ή όχι, το οποίο περιέχει ανεξάρτητο καθ' ύλην περιεχόμενο, ακόμα και εάν γίνεται παραπομπή σε αυτό, στο κυρίως σώμα της εφημερίδας ή του περιοδικού ή αντίστροφα και το οποίο αποσπώμενο αποτελεί ξεχωριστό έντυπο.»

6. Καταργείται η υπ' αριθμ. 23726/Ε3/5077/6.11.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορών και Επικοινωνιών - Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο