Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 23726/Ε3/5077/6.11.2003 και την Κ.Υ.Α. 17279/2.9.2005.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2003 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του Ν. 2328/95, όπως ισχύει

(Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του Ν. 2328/95, όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 11387/Σ1/2158

Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του Ν. 2328/95, όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/94 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του".

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/93 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου & Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171/74.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/6.6.1996 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της".

4. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 4 του Ν. 2065/1992 "Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις", όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 "Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις", του οποίου το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2β του Ν. 2469/1997.

6. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1092/1938 "Περί Τύπου", όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 1178/1981 "Περί αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλων τινών διατάξεων".

8. Τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 άρθρο 9 παρ. 1 και Ν. 2429/1996 άρθρο 33 παρ. 5 εδ. γ' .

9. Τις διατάξεις των Ν. 2251/1994 και Ν. 2429/1996, όπως ισχύουν.

10. Την 3142/Ε/11.2.03 κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών".

11. Την 15851/24.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών "ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών".

12. Την 1100383/1330/Α0006/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

13. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 13 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 68 του Ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν τα πιο κάτω έντυπα.

1. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

α) Οι ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν και μέσω Πρακτορείων Διανομής Τύπου.

β) Οι εβδομαδιαίες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν και μέσω Πρακτορείων Διανομής Τύπου.

γ) Οι ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (Ν.Δ. 1263/1972, όπως ισχύει).

δ) Οι μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (Ν. 4286/1963, όπως ισχύει).

2. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας του εντύπου.

α) Εφημερίδες πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός εκδιδόμενες.

β) Περιοδικά πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου εκδιδόμενα: βα) εντός της εβδομάδος ββ) πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός βγ) πέραν του μηνός και εντός τριμήνου.

γ) Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εφημερίδων και περιοδικών πρέπει να μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και οι συντάκτες τους μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου.

δ) Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Επι-κοινωνίας, που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στα ΕΛ.ΤΑ.

(Η παράγραφος 2 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 17279/2.9.2005)

3. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας του εντύπου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περιοδικά οικονομικού και πολιτικού χαρακτήρα που δεν εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 15 εδ. β' του ν. 2328/1995, καθώς και περιοδικά επαγγελματικού, κλαδικού, συνδικαλιστικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, οικολογικού, θρησκευτικού, ποικίλου περιεχομένου, έντυπα επιμελητηρίων και λοιπά διάφορα, τα οποία εκδίδονται: α) εντός της εβδομάδος β) πέραν της εβδομάδος και εντός μηνός γ) πέραν του μηνός και εντός τριμήνου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και οι λοιπές πέραν της εβδομάδος και μέχρι μηνός, εκδιδόμενες εφημερίδες που δεν υπάγονται στις προηγούμενες κατηγορίες.

Για τα έντυπα αυτά χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας βεβαίωση ισχύος ενός (1) έτους που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στα ΕΛ.ΤΑ.

(Τα εδάφια α', β', γ' και δ' της παραγράφου 3 τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την Κ.Υ.Α. 17279/2.9.2005)

Ειδικότερα για τα πρωτοεκδιδόμενα έντυπα της δεύτερης και τρίτης παραγράφου θα χορηγείται βεβαίωση μετά την έκδοση και του τετάρτου φύλλου ή τεύχους, η οποία θα ισχύει για δύο ή ένα χρόνο, αντίστοιχα. Η βεβαίωση θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους για το οποίο εκδίδεται, εφόσον τηρούνται οι υπό της απόφασης αυτής καθοριζόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της επανέκδοσης ή της απώλειας της τακτικότητας έκδοσης η βεβαίωση θα χορηγείται μετά την έκδοση και του τέταρτου φύλλου ή τεύχους. Για την αλλαγή περιοδικότητας και έδρας των εντύπων απαιτείται άδεια από το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας.

(Το εδάφιο ε' της παραγράφου 3 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 23726/Ε3/5077/6.11.2003)

(Το εδάφιο ε' της παραγράφου 3 τέθηκε όπως επανήλθε σε ισχύ ως ανωτέρω με την Κ.Υ.Α. 17279/2.9.2005 μετά την κατάργηση της
Κ.Υ.Α. 23726/Ε3/5077/6.11.2003 )

Προκειμένου να υπαχθεί μία εφημερίδα ή ένα περιοδικό στα ευνοϊκά τιμολόγια των εκδοτών, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

α) Η κυκλοφορία τους να είναι τακτική, δηλαδή να εκδίδονται ανελλιπώς σε τακτά χρονικά διαστήματα καθοριζόμενα εκ των προτέρων με ανώτατο χρονικό όριο το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά. Η περιοδικότητα να αναγράφεται σε αυτά κατά τρόπο σαφή.

β) Να εκδίδονται στην Ελλάδα, να αναγράφουν τόπο και ημερομηνία έκδοσης, αρίθμηση τευχών, περιοδικότητα έκδοσης (εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερα, μηνιαία κ.λπ.), συνεχή αρίθμηση σελίδων κατά τεύχος ή κατά τόμο ετήσιο, να μη φέρουν περισσότερους του ενός αριθμούς έκδοσης. Τα διάφορα τεύχη να μην αποτελούν περιεχόμενο βιβλίου ή βιβλίων.

Επιτρέπεται συνένωση τευχών σε ένα ενιαίο σώμα, δύο φορές το χρόνο, ανάλογα με την περιοδικότητα του εντύπου, ως εξής:

- εβδομαδιαίο έως μήνα (πλην των εβδομαδιαίων εφημερίδων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4286/63)
- δεκαπενθήμερο έως μήνα
- μηνιαίο έως δίμηνο
- διμηνιαίο έως τρίμηνο

γ) Στην ταυτότητα να αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή και του υπεύθυνου του Τυπογραφείου. Ας σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ ο εκδότης και ο διευθυντής μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν τη μόνιμη κατοικία και διαμονή τους στην Ελλάδα και δεν καλύπτονται οπωσδήποτε από ασυλία, ετεροδικία ή άλλο λόγο που να αίρει το αξιόποινο ή να παρακωλύει την ποινική αυτών δίωξη. Η σύμπτωση των ιδιοτήτων του εκδότη, ιδιοκτήτη και διευθυντή στο αυτό πρόσωπο επιτρέπεται.

δ) Να κυκλοφορούν με τον ίδιο τίτλο και να μην ενσωματώνουν σε ενιαίο τεύχος δύο ή περισσότερα περιοδικά με διαφορετικό τίτλο.

ε) Να έχουν ποικιλία ύλης και να μην καλύπτουν το μισό και πλέον του συνόλου της ύλης με ένα και μόνο δημοσίευμα. Η ύλη να είναι επίκαιρη, να μην αναφέρεται σε μεταγενέστερα από την ημερομηνία έκδοσης γεγονότα και να μην αποτελεί κατά κύριο λόγο αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου (εφημερίδας ή περιοδικού), η οποία είτε έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο του ίδιου ή διαφορετικού εκδότη, είτε έχει δημοσιοποιηθεί από πρακτορείο ειδήσεων που λειτουργεί νόμιμα. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Στην περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αντιγραφή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, τα οποία εκδίδονται την ίδια ημέρα ως αντιγραφή νοείται το κείμενο και των δύο εντύπων. Σε κάθε περίπτωση, η αναπαραχθείσα ύλη δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό 10% του συνόλου της δημοσιογραφικής ύλης και πρέπει να συνοδεύεται από την αναφορά στην πηγή.

(Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 17279/2.9.2005)

στ) Να μην έχουν ένθετα, με εξαίρεση το δελτίο εγγραφής συνδρομητού και τη σχετική ανακοίνωση για την είσπραξη της συνδρομής. Με τον όρο ένθετο νοείται κάθε κείμενο ή κάθε είδους έντυπο συρραμμένο ή μη στο σώμα της εφημερίδας ή του περιοδικού, αριθμημένο - με αυτοτελή αρίθμηση - ή όχι, το οποίο περιέχει ανεξάρτητο καθ' ύλην περιεχόμενο, ακόμα και εάν γίνεται παραπομπή σε αυτό, στο κυρίως σώμα της εφημερίδας ή του περιοδικού ή αντίστροφα και το οποίο αποσπώμενο αποτελεί ξεχωριστό έντυπο. Τα τυχόν ένθετα που συναποστέλλονται με τις εφημερίδες ή τα περιοδικά των εκδοτών θα τιμολογούνται ξεχωριστά, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια. Εξαίρεση του μέτρου αυτού προκύπτει μετά από συναπόφαση του Υπουργείου Τύπου & Μ.Μ.Ε. και των ΕΛ.ΤΑ. και αφορούν στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο Τύπο.

(Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 17279/2.9.2005)

ζ) Να μην καλύπτονται με διαφημίσεις, άμεσες ή έμμεσες (Ν. 2251/1994 και Ν. 2429/1996) αγγελίες, ισολογισμούς εταιρειών, διαγωνισμούς, ανακοινώσεις, διακηρύξεις, προκηρύξεις, περισσότερες από το 50% του συνόλου της ύλης.

η) Να κατατίθενται σε δέσμες βάρους δύο (2) κιλών, ταξινομημένα με τα πέντε ψηφία του Ταχ. Κώδικα και δεσμοποιημένα με τα τρία πρώτα αυτού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς κατάθεση περιοδικών εντύπων υπερβαίνει τα 5.000 φύλλα κατά κατάθεση, ο εκδότης θα καταθέτει σύμφωνα με το δρομολόγιο του διανομέα, ύστερα από σχετική υπόδειξη και διευκόλυνση από πλευράς ΕΛ.ΤΑ. Η κατάθεση της κάθε έκδοσης θα γίνεται εφάπαξ και σε συγκεκριμένο Ταχ. Γραφείο που επιθυμεί ο εκδότης (κυρίως Κομβικά Κέντρα και Κεντρικά Ταχ. Γραφεία). Ειδικές περιπτώσεις θα ρυθμίζονται κατόπιν συνεργασίας των ΕΛ.ΤΑ. με τον εκδότη και σχετική προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Τύπου & Μ.Μ.Ε.

Τα Ταχυδρομικά Γραφεία κάνουν δεκτά τα ημερήσια έντυπα εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, τα εβδομαδιαία και δισεβδομαδιαία εντός της επόμενης εβδομάδας της έκδοσής τους, τα δεκαπενθήμερα εντός του μήνα έκδοσής τους και τα μηνιαία - διμηνιαία - τριμηνιαία εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της περιοδικότητάς τους. Από την τελευταία περίπτωση εξαιρούνται τα έντυπα με επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο τα οποία γίνονται δεκτά από τα Ταχυδρομικά Γραφεία εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιοδικότητάς τους.

θ) Να μην εκδίδονται από ιδιωτική επιχείρηση ή για λογαριασμό ιδιωτικής επιχείρησης, της οποίας η κύρια δραστηριότητα δεν είναι οι εκδόσεις και της οποίας τα έντυπα αποτελούν αυτοπροβολή ή αυτοδιαφήμιση της επιχείρησης ή του προσώπου που τα εκδίδει, ανεξάρτητα από το ποσοστό διαφήμισης επί του συνόλου της ύλης.

ι) Να μην είναι κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, κώδικες.

κ) Οι έκτακτες εκδόσεις δεν εντάσσονται στο ειδικό τιμολόγιο των εκδοτών, αλλά τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμολογιακές διατάξεις των ΕΛ.ΤΑ.

Η μη ύπαρξη των παραπάνω προϋποθέσεων και η μη τήρηση των όρων, συνεπάγεται τη μη ένταξή τους στο ειδικό τιμολόγιο των εκδοτών ή την άρση ένταξής τους αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική βεβαίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο