Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2011 ]

Υπ. Εργασίας αρ. πρωτ.: Φ.80000(ΣΥΣΠΥ)/οικ.18685/2295/2.8.2011 Σχετικά με το θέμα της υπογραφής των ενιαίων συμβάσεων των Φ.Κ.Α. με τους Παρόχους Υγείας

(Σχετικά με το θέμα της υπογραφής των ενιαίων συμβάσεων των Φ.Κ.Α. με τους Παρόχους Υγείας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 2/8/2011
Αρ. Πρωτ.: Φ.80000(ΣΥΣΠΥ)/οικ.18685/2295

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ.
ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΘ. & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄& Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη
Β. Μαμμωνά
Τηλέφωνο : 210-3368164
210-3368162
Fax: 210-3368162


ΘΕΜΑ: Σχετικά με το θέμα της υπογραφής των ενιαίων συμβάσεων των Φ.Κ.Α. με τους Παρόχους Υγείας.
ΣΧΕΤ: Το αρ. Φ80000(ΣΥΣΠΥ)/οικ.13619/1655/6-6-2011 προηγούμενο έγγραφό μας.

Στη συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας διαβιβάστηκαν τα 16 σχέδια ενιαίων συμβάσεων, οι όροι των οποίων εγκρίθηκαν από το ΣΥΣΠΥ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 5 του ν.3863/2010 και είναι υποχρεωτικοί για όλους τους φ.κ.α. και επειδή:

- Παρήλθε ο μήνας εντός του οποίου ο φορέας σας έπρεπε να τροποποιήσει σύμφωνα με τα παραπάνω τις ισχύουσες συμβάσεις του ή να υπογράψει νέες και

- υποβάλλονται ερωτήματα στην υπηρεσία μας για το αν δικαιολογείται η τροποποίηση ήδη ισχυουσών συμβάσεων ή πρέπει να γίνει διακοπή τους και να υπογραφούν νέες, σύμφωνα με το έγγραφό μας,

Θέτουμε υπόψη σας διευκρινιστικά τα ακόλουθα:

α. Είναι νομικώς δυνατή τόσο η τροποποίηση των ισχυουσών συμβάσεων (εφόσον είναι πρόσφατες κυρίως μετά το ν. 3655/2008) όσο και η κατάργηση των παλαιών και υπογραφή νέων (εφόσον είναι πολύ παλιές και ως εκ τούτου είναι απόλυτα δικαιολογημένη η υπογραφή νέων με όρους επικαιροποιημένους).

β. Όσον αφορά τους όρους των συμβάσεων αυτοί παραμένουν κατά βάση ως εγκρίθηκαν από το ΣΥΣΠΥ κατά κατηγορία παρόχων υγείας, πλην των διορθώσεων που αποφασίσθηκαν κατά την 4η /1-8-2011 συνεδρίαση του ΣΥΣΠΥ και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στον όρο 10 το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β) αντικαθίσταται ως εξής: « Η πληρωμή του ιατρού γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: α) Ο όρος 14 τροποποιείται ως εξής: «14. Η υποβολή των συνταγών στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ γίνεται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του επόμενου μήνα από την εκτέλεση των συνταγών. Την έκτη (6) εργάσιμη ημέρα οι συνταγές μεταφέρονται από εταιρεία ταχυμεταφοράς στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) όσον αφορά το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για άμεση σάρωσή τους ή στην αντίστοιχη Μονάδα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. όσον αφορά τους λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Οι λογαριασμοί των φαρμακοποιών – φαρμακείων υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Ταμείο.»

β) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του όρου 15 διαγράφεται η φράση «μη επιτρεπομένης της υπογραφής ατομικής σύμβασης μεταξύ ΤΑΜΕΙΟΥ και Φαρμακοποιών.»

γ) Στον όρο 16 διαγράφεται το τρίτο εδάφιο «Στον εσώκλειστο………. Ζ) πληρωτέο ποσό.»

δ) Στον όρο 17 και στο δεύτερο εδάφιο η προθεσμία των 30 ημερών για εξόφληση των λογαριασμών γίνεται 45 ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 3965/2011.

ε) Στον όρο 22 και στο δεύτερο εδάφιο μετά τη φράση «Ρητά συμφωνείται ότι ο Π.Φ.Σ. υποχρεούται….» προστίθεται η φράση «.. όταν αυτό του ζητηθεί από το Ταμείο…..».

3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Στον όρο 22 το όγδοο εδάφιο τροποποιείται ως ακολούθως: « Το Ταμείο υποχρεούται μετά την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά είναι ακριβή και χωρίς αμφισβητήσεις, να προβαίνει στην εξόφληση του σχετικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

4) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: α) Στο τέλος του όρου 1 από τη φράση "Αδείας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών" να διαγραφεί η λέξη "Αθηνών".

β) Στον όρο 4.1 οι λέξεις "Νοσηλεία 14 ημερών" αντικαθίστανται "Νοσηλεία έως 14 ημερών".

5) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ: Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2 του όρου 5 συμπληρώνεται ως: «Φόροι ( πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό)….». Η περίπτωση 3 του ίδιου όρου αντικαθίσταται ως: «3. Το Ταμείο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Κλινική τις δαπάνες νοσηλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

6) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Στον όρο 10 το δεύτερο και τρίτο εδάφια αντικαθίστανται ως εξής: "Το Ταμείο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Κέντρο τις δαπάνες νοσηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Φόροι (πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό), τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ' εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν το ΚΕΝΤΡΟ."

7) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Στο τέλος του όρου 4.1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: " Η πληρωμή του Κέντρου γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

8) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: Στον όρο 3.3 και μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται: "Το Ταμείο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Θεραπευτήριο τις δαπάνες αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

9) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ: α) από τον τίτλο της σύμβασης διαγράφονται οι λέξεις «νοσοκομείων και κλινικών»

β) Το πρώτο εδάφιο του όρου 5 αντικαθίσταται με "Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει στο δεύτερο συμβαλλόμενο τη νόμιμη αμοιβή, όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Κρατικού τιμολογίου."

γ) Ο όρος 6 συμπληρώνεται στο τέλος με τη φράση " ή προμηθευτές που έχουν εγγράψει τα προϊόντα τους στο εγκεκριμένο μητρώο του ΕΚΕΒΥΛ με τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών."

δ) Στον όρο 7 διαγράφονται οι λέξεις "…από τις προμηθεύτριες εταιρείες,…".

ε) Στον όρο 23 συμπληρώνεται το δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη των λέξεων «(Υ3β/Γ.Π./οικ.37564/2007/Β, 423)», προστίθεται τρίτο εδάφιο «Η πληρωμή της Μ.Χ.Α. γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.», και συμπληρώνεται το τέταρτο εδάφιο: «Φόροι (πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό), τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την κλινική.»

10) ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: α) στον όρο 1 και στη δεύτερη σειρά μετά τη λέξη «ΤΑΜΕΙΟΥ…» να προστεθούν «με την προσήκουσα επιμέλεια και τους κανόνες της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης και τον κώδικα δεοντολογίας των  φυσικοθεραπευτών….».

β) Ο όρος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το εργαστήριο πρέπει να έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και να πληροί τις προδιαγραφές του π. δ. 29/1987 (Α΄, 8) περί ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, όπως ισχύει.»

γ) Στον όρο 5 και στην Τρίτη σειρά μετά τη λέξη «. …εργαστήριό του.» τίθεται τελεία και διαγράφονται τα λοιπά αναγραφόμενα μέχρι το τέλος του όρου αυτού.

δ) Στο τέλος του όρου 10 προστίθεται η πρόταση «…ή σε συγκεκριμένους φυσικοθεραπευτές για την εκτέλεση των φυσικοθεραπευτικών πράξεων.»

ε) Στον όρο 14 το εδάφιο δεύτερο διαγράφεται και το εδάφιο τρίτο μεταφέρεται και προστίθεται μετά το τρίτο εδάφιο του όρου 16..

στ) Στον όρο 15 το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β) αντικαθίσταται ως εξής: « Η πληρωμή του φυσιοθεραπευτή γίνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011, όπως εφαρμόζεται σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 9 του νόμου « Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.»

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις συμβάσεις που περιέχεται σε σχετικό όρο η φράση «Φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την κλινική.» αυτή τροποποιείται ως: «Φόροι (πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό), τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ’ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την κλινική.»

Επίσης, η προβλεπόμενη ποινική ρήτρα που αναφέρεται σε κάθε σύμβαση και που αντιστοιχεί στο 50% των οφειλομένων νοσηλίων κ.λ.π. του προηγούμενου μήνα με την ίδια ως άνω απόφαση του ΣΥΣΠΥ, ορίζεται στο 25% των οφειλομένων νοσηλίων κ.λ.π…

11) Τέλος, ως προς τη σύμβαση των Φ.Κ.Α. με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ στο πλαίσιο Ολοήμερης Λειτουργίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3868/2010, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του ν. 3984/2011 (Α΄, 150), η εν λόγω σύμβαση θα υπογράφεται πλέον από το Διοικητή του κάθε Νοσοκομείου και τον Πρόεδρο ή Διοικητή του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει η προσαρμογή του σχεδίου σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείσθε άμεσα και απαρέγκλιτα μέχρι 12/8/2011 να έχετε ολοκληρώσει την υπογραφή των συμβάσεων, που σας έχουν διαβιβασθεί με το πιο πάνω σχετικό έγγραφό μας, αφού προηγουμένως τις συμπληρώσετε με βάση τις προαναφερόμενες διευκρινίσεις, και να υποβάλετε στην Γ.Γ.Κ.Α. αντίγραφο αυτών, προκειμένου να ενσωματωθεί στο κείμενο δεσμεύσεων, που απορρέει από το μνημόνιο και υποχρεούται το Υπουργείο μας να καταθέσει στις 22/8/2011.

Το παρόν έγγραφο συνυπογράφεται και από το Νομικό Σύμβουλο της Γ.Γ.Κ.Α.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο