Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2011 ]

Υπ. Εργασίας αρ. πρωτ.: 80000/οικ.17343/2145/26.7.2011 Καθορισμός πόρων του Λογαριασμού παροχών σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α΄150))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 26/7/2011
Αρ. Πρωτ.:80000/οικ.17343/2145

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Κων/να Παπανικολάου
Ιωάννα Μπίρμπα
Τηλέφωνο : 210 3368224, 210 3368160


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α΄150)

Για τις ρυθμίσεις των αναφερόμενων στο θέμα διατάξεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3918/2011 (Α΄31) συστήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), στον οποίο, από 02/09/2011 εντάσσονται οι Κλάδοι Υγείας ως προς τις παροχές σε είδος των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ. Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παροχών των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών, εξακολουθούν να χορηγούνται από τους Φορείς αυτούς.

Για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών, ως προς τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα, συστήθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α΄10) λογαριασμοί στους κατ΄ ιδίαν Φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Xρήμα» με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια».

Με την ίδια διάταξη προσδιορίζεται ο σκοπός κάθε Λογαριασμού, καθορίζονται οι πόροι αυτού και οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα χορηγούνται οι παροχές σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτού.

Σκοπός κάθε Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους των Φορέων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, καθώς και στους εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτών.

Η χορήγηση των εν λόγω παροχών εξακολουθεί να διέπεται, σύμφωνα από τα οριζόμενα της ίδιας παραγράφου, αντίστοιχα από τον Κανονισμό Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του α.ν. 1846/1951, τον Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΟΑΕΕ και τον Κανονισμό Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ.

Οι ανωτέρω Κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ, ως προς τις παροχές σε χρήμα, και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κλάδων Υγείας ως προς τις παροχές σε είδος και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση των Δ.Σ. των οικείων Φορέων. Αναφορικά δε με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Λογαριασμών από Υγειονομικές Επιτροπές, σας ενημερώνουμε ότι θα εξυπηρετούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 1α, 1β, και 1γ της παρ. 5 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, καθορίζονται και οι πόροι κάθε Λογαριασμού, οι οποίοι αναλυτικά έχουν ως εξής:

Πόροι του Λογαριασμού παροχών σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι:

1. Τα έσοδα του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

α) Εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη σε συνολικό ποσοστό 1,20%, το οποίο υπολογίζεται επί των πάσης φύσεων αποδοχών των ασφαλισμένων και κατανέμεται κατά 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων και 0,80% σε βάρος των εργοδοτών,

β) Ποσοστό 1% ως εργοδοτική εισφορά του άρθρου 38 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, για τους ασφαλισμένους εργατοτεχνίτες οικοδόμους,

γ) Ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1-1-1993.

2. Τα έσοδα από τη συμμετοχή του Κράτους στη χρηματοδότηση της ειδικής πρόβλεψης για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας της μητρότητας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Τα έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

Πόροι του Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ο.Α.Ε.Ε. είναι:

1. έσοδα του Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ από εισφορές, ήτοι:

α) Ποσοστό 0,50% επί του ποσού της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας επί παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι 31/12/1992),

β) Ποσοστό 0,50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993,

γ) Ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι με την παρ. 4 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, ορίζεται πως η συνολική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, ανέρχεται σε ποσοστό 7,65% και υπολογίζεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, που στην περίπτωση των παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι την 31/12/1992) επί του ποσού της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω εισφορά κατανέμεται σε ποσοστό 7,15% για παροχές σε είδος και σε ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήμα.

2. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

Πόροι του Λογαριασμού παροχών σε χρήμα του Ο.Γ.Α. είναι:

1) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας του ΟΓΑ από εισφορές: ποσοστό 0,20% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι και

2) Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

Με την περίπτωση 2 της παρ. 5 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι για την είσπραξη των εισφορών των Λογαριασμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.3918/2011, σύμφωνα με τις οποίες οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.

Με την περίπτωση 4 της ίδιας παραγράφου καθορίζεται ότι τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων των Λογαριασμών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες, για τους επί μέρους φορείς, διατάξεις.

Με σκοπό τη δημιουργία μητρώου ασφαλισμένων-συνταξιούχων και εργοδοτών από τον ΕΟΠΥΥ ως νέου φορέα, θεσπίστηκε η παρ. 23 του ως άνω άρθρου σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ κάθε αναγκαίο πληροφοριακό στοιχείο.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΠΥΥ, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, έχει πρόσβαση μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού σας, για το σκοπό άντλησης, συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων, που έχουν σχέση με παροχές και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο