Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: 34858/717/21.7.2011 Ενημέρωση για την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011

(Ενημέρωση για την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 21/7/2011
Αριθμ. Πρωτ.: 34858/717
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2, ΤΚ 10191 Παπάγου
Πληροφορίες: Γεώργιος Συννεφάκης
τηλ: 210-508529 /213 130 8529
fax: 210-6508550
e-mail: [email protected]

Θέμα: Ενημέρωση για την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011

Σας γνωρίζουμε ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.. 3919/2011 (2-3-2011) με θέμα «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άακηση επαγγελμάτων» αναφέρεται ότι: « ... η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Από το χρονικό εκείνο σημείο και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο εδάφιο, το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής, των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία,».

Βάσει των ανωτέρω, από 2-7-2011 για τα επαγγέλματα του ραδιοηλεκτρολόγου Α', ραδιοηλεκτρολόγου Β', ραδιοτεχνίτη και βοηθού ραδιοτεχνίτη ισχύει η αναγγελία ενάρξεως συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι ως νόμιμα δικαιολογητικά θεωρούνται όλα όσα μέχρι την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση της άδειας (π.χ. πτυχίο, φωτογραφίες, παράβολο, επιτυχία σε εξετάσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας όπως προκύπτουν από τα: Ν.Δ. 2624/1953, Β.Δ. 510/1971, Ν. 2873/2000, Π.Δ. 258/2003). Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τις κατά τόπους Δνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώθει για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος.

Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών
Σωκράτης Κατσίκας
 
Ακριβές Αντίγραφο
Σ. Παπαθανασοπούλου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο