Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-08-2011 ]

Αρ. πρωτ.: B123290/9.6.2011 Διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης (ΝΘΕ)

(Διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης (ΝΘΕ))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ημερομηνία : 09/06/2011
Αρ. Πρωτ. : B123290

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
ΤΚ 16610, ΑΛΙΜΟΣ
ΠΛ.: Μ. Κοντοβάς,
ΤΗΛ.: 210-9989146

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης (ΝΘΕ).

Σε συνέχεια προηγουμένων οδηγιών μας, σχετικά με προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων και μετά από ερωτήματα Υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Ποσό επιχορήγησης

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, όπως ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α. των προγραμμάτων, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, (όπως ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α. των προγραμμάτων) εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές, (όπως ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α. των προγραμμάτων) των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται (όπως ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α. των προγραμμάτων).

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του ποσού, όπως ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα π.χ. 739,56 ευρώ, 1300,00 ευρώ κλπ. Κατόπιν των παραπάνω:

i . το ποσό επιχορήγησης δεν αφορά σε επιχορήγηση τυχόν άλλων καλύψεων των εργαζομένων π.χ. κάλυψη σε ταμεία προνοίας όπως το ΤΑ.Π.Ι.Τ. κλπ.

ii. τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, μπορούν να αναζητηθούν από τον δικτυακό τόπο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) ως εξής: www.teait.gr , Oδηγός Εργοδότη. Κατόπιν επιλέγουμε από την αριστερή στήλη την αντίστοιχη κατηγορία υπαλλήλων όπου ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι π.χ. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε, Οδηγός εργοδότη (ΤΕΑΥΦΕ), Εγκύκλιος (Τρόπος υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της υποβολής καταστάσεων ασφαλίστρων).

Για την κατηγορία υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων όπου ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ., και δεν είναι αναρτημένη στον ανώτερο ιστότοπο, εγκύκλιο με τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σας αποστέλλουμε τον παρακάτω πίνακα υπολογισμού ως προς τη συμμετοχή της επιχείρησης ( εργοδοτική εισφορά ) και τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ( εργατική εισφορά ):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 3,6% 3,6% 7,2%
(μέχρι 31/12/1992)      
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (από 01/01/1993) 3% 3% 6%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΒΑΡΕΑ (από 01/01/1993) 3,75% 4,25% 8%


Για την κατηγορία του προσωπικού των εργοδοτών που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε., και δεν είναι αναρτημένη στον ανώτερο ιστότοπο, εγκύκλιο με τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, σας γνωρίζουμε ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1.1 & 2 της συλλογικής σύμβασης εργασίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων για τα έτη 2009 και 2010, το ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθού στο οποίο υπολογίζεται η εισφορά 4%, το οποίο αφορά υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν ασφαλισθεί στο ανωτέρω ταμείο ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992, διαμορφώνεται ως εξής:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑ 4%
01/01/2009 – 31-8-2009 1.026 ευρώ 41,04 ευρώ
1/09/2009 – 30-4-2010 1.039 ευρώ 41,56 ευρώ
1/05/2010 – 31/12/2010 1078 ευρώ 43,12 ευρώ


β) για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί στο ανωτέρω ταμείο ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης από την 1-1-1993 και έπειτα, το ποσοστό εισφοράς είναι 3%, δίχως να υπάρχει ανώτατο όριο μισθού.

iii. για τους επιχορηγούμενους / εργαζόμενους που απασχολούνται ως ημερομίσθιοι, το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται για το σύνολο των πραγματικών ακαθάριστων αποδοχών που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του ποσού όπως ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα αντίστοιχα π.χ. 739,56 ευρώ, 1300,00 ευρώ, 991,20 ευρώ κλπ, εφόσον τηρούν τους όρους και τις δεσμεύσεις του κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πραγματοποιθεισών ημερών ασφάλισης ακόμη και στις περιπτώσεις που για ορισμένους μήνες πραγματοποιούν πέραν των 25 ημέρων ασφάλισης π.χ. 26 ή 27 κλπ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για τους επιχορηγούμενους ημερομισθίους, δεν υπολογίζεται αναλογία των πραγματοποιθεισών ημερών ασφάλισης στις περιπτώσεις που πραγματοποιούν πέραν των 25 ημερών ασφάλισης.

Β. Διακοπή της επιχορήγησης σε μη συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος τόσο στις περιπτώσεις όπου έχει καταβληθεί οποιαδήποτε ποσό επιχορήγησης όσο και στις περιπτώσεις όπου δεν έχει υπάρξει καταβολή επιχορήγησης, θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Κ.Υ.Α, αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα κοινοποιούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας της επιχείρησης, όπως επίσης και ενημερωτικό έγγραφο για την -τυχόν- ένσταση που θα υποβάλει η επιχείρηση κατά των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ή οργάνου όπου θα εξετάζεται η ένσταση του.

Για τις περιπτώσεις που οι επιχορηγούμενοι ασφαλίζονται για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος), και που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) εκδίδοντας δύο ξεχωριστά τιμολόγια. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης διακοπής της επιχορήγησης, θα εκδίδεται απόφαση στην οποία θα ορίζεται ξεχωριστά, τόσο το αναλογούν πόσο επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (από το ποσό επιχορήγησης για τα επικουρικά ταμεία εκτός ΕΤΕΑΜ) όσο και το αναλογούν ποσό επιστροφής στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, δηλαδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Οργανισμού προς τις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Μ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο