Σχόλια

Βλέπε και απόφαση Δ5Α 1057057 ΕΞ 5.4.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2011 ]

Αρ. Πρωτ.: Δ5 1105529 ΕΞ 25.7.2011 Συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.

(Συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 25 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Δ5 1105529 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ 31η ΕΚΜ/ΣΗΣ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ Η/Υ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπέη
Τηλέφωνο: 210 33.75.179
FAX : 210 52.26.027
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128A/) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α 145/17.6.2011) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70Α/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του ν. 3871/2010 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου» όπως τροποποιήθηκε.

6. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α'/10.4.1997) «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 157Α/25.6.2003).

7. Την Δ5 1044917 ΕΞ2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην προώθηση και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.

8. Την αριθμ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11-7-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών κ. Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ και Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων των παρακάτω τραπεζών και εταιρειών:

ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΚΑΡΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

01

ΝΑΙ

ΝΑΙ

EFG EUROBANK ERGASIASA.E.

02

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ALPHA BANK

03

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

04

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

05

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΒΑΝΚ

06

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

07

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

08

ΝΑΙ

ΝΑΙ

MARFIN EGNANTIA BANK

09

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ATTICA BANK

10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

11

ΝΑΙ

ΝΑΙ

MILLENNIUM BANK

12

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

13

ΝΑΙ

ΝΑΙ

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

14

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

15

ΝΑΙ

ΝΑΙ

FIRST BUSINESS BANK ( FBB )

16

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΛΤ

17

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

18

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

19

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

21

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

22

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

23

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

24

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

25

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

26

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

27

ΝΑΙ

ΝΑΙ

HELLAS PAY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ

28

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

29

ΟΧΙ

ΝΑΙσύμφωνα με τους όρους της ΠΟΛ.1104/9.5.2011 και της Δ5 1044917 ΕΞ2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη προώθηση και λειτουργία του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.

Ημερομηνία έναρξης σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων, ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2011.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την υπογραφή της παρούσης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο