Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 36/20.7.2011 Ασφάλιση οδηγών – μετόχων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)

(Ασφάλιση οδηγών – μετόχων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 20/7/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/63/60066

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ. : 210 - 5285569
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 36

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση οδηγών – μετόχων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)»

Με την αρ. πρωτ. 15713/2-9-04 εγκύκλιο τέως ΤΣΑ, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ΔΧ λεωφορείων, οι οποίοι απασχολούνται ως οδηγοί, είτε στα λεωφορεία τους, είτε στα λεωφορεία τρίτων υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Επισημαίνεται ότι ως ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ΔΧ λεωφορείων, νοούνται και οι μέτοχοι εταιρειών, που κατέχουν ΔΧ λεωφορεία, δεδομένου ότι θεωρούνται ιδιοκτήτες σε ποσοστά ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν.

Ως εκ τούτου, τόσο οι “παλαιοί” όσο και οι “νέοι” ασφαλισμένοι υπάγονται, μέχρι σήμερα, υποχρεωτικά μόνο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (δεν λογίζονται ως έχοντες δύο ιδιότητες, καθόσον υπερισχύει η ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή μετόχου ΔΧ λεωφορείου της ιδιότητας του οδηγού).

Με την αριθμ. 64/10 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους- που έχει υιοθετηθεί από την Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης- σχετικά με την ασφαλιστική κατάταξη των μετόχων του ΟΑΣΘ που απασχολούνται στον Οργανισμό αυτό και ως οδηγοί, γνωμοδοτήθηκε ότι:

-Ο ΟΑΣΘ αποτελεί Οργανισμό, όχι Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.

-Τα λεωφορεία με τα οποία εκτελείται το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΘ ανήκουν κατά κυριότητα, χρήση και εκμετάλλευση στον ΟΑΣΘ.

-Οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ δεν είναι συνιδιοκτήτες, ούτε έχουν τη χρήση και εκμετάλλευση των λεωφορείων.

-Όσοι εκ των μετόχων απασχολούνται στον ΟΑΣΘ και ως οδηγοί – με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- έχουν ως εργοδότη τον Οργανισμό και δεν είναι παράλληλα συνιδιοκτήτες, ούτε έχουν χρήση και εκμετάλλευση των λεωφορείων.

Ως εκ τούτου, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη μισθωτή εργασία.

Μετά τη γνωμοδότηση αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για την ιδιότητά τους ως μετόχων (και όχι συνιδιοκτητών) ενώ για την ιδιότητα του οδηγού (εξαρτημένη εργασία) υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΙΣΧΥΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο ισχύουν από την 26-4-2011, ημερομηνία του εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης (Γ.Γ.Κ.Α. Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτ/νων, Τμήμα Α΄) και εντεύθεν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

-“Παλαιοί” ασφαλισμένοι, μέτοχοι του ΟΑΣΘ και ταυτόχρονα οδηγοί του Οργανισμού, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα εξαίρεσης ως προς τον Κλάδο Υγείας, κατά τα γνωστά.

-“Νέοι” ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μετά την 26/4/11 έχουν δικαίωμα επιλογής φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 2084/1992, αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σε όσους ασκήσουν το δικαίωμα εξαίρεσης θα πρέπει να επιστραφούν τυχόν καταβληθείσες εισφορές, κατά τα γνωστά.

-“Νέοι” ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μέχρι και την 25/4/11, έχουν δικαίωμα επιλογής φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός εξαμήνου από την έναρξη της ασφάλισης στο ΙΚΑ. Εάν παρά το προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς (υποχρεωτική ασφάλιση ΟΑΕΕ) έχουν παραμείνει παράλληλα και στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δύνανται να εξαιρεθούν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992,ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εξάμηνη προθεσμία από την έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας. Η εξαίρεση όμως δεν μπορεί να ανατρέξει πέραν της 26/4/11.

Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι την 26/4/11 είναι ισχυρός και οι εισφορές δεν επιστρέφονται.

Τυχόν υπάρχουσες εκκρεμείς υποθέσεις θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τον ΟΑΣΘ για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών του ώστε να προσέλθουν, εφόσον επιθυμούν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ το συντομότερο.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους μετόχους-οδηγούς του ΟΑΣΘ για τη νέα ασφαλιστική αντιμετώπιση προκειμένου να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παλαιοί) ή την εξαίρεσή τους (νέοι).

Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο