Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/111/19.7.2011 Αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση του Εργοδότη» ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης

(Αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση του Εργοδότη» ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 19/7/2011
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/111

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
: ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 – 247
: 210 52 15 193
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αλλαγή της διαδικασίας χρήσης του εντύπου «Βεβαίωση του Εργοδότη» ως αποδεικτικού απασχόλησης – ασφάλισης».
ΣΧΕΤ. : Τα με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/60/22-4-2002 & Γ99/1/133/13-2-2003 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών για την κατάργηση της θεώρησης των Βεβαιώσεων Εργοδότη και τον ανασχεδιασμό της σχετικής διαδικασίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρθ. 1 του Ν. 2972/2001, ορίζεται ότι εάν τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά στοιχεία δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του αιτήματος του ασφαλισμένου (για χορήγηση ασφ/κής ικανότητας ή απονομή παροχών), λόγω καθυστέρησης στην ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας, ο ασφαλισμένος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση του Εργοδότη για μία ή περισσότερες μισθολογικές περιόδους το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να συμπίπτει με τις εγγραφές της αντίστοιχης ή των αντίστοιχων Α.Π.Δ.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είχαν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες προς τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τα ως άνω Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Οι εν λόγω οδηγίες για τη χρήση του εντύπου Βεβαίωση του Εργοδότη αφορούσαν το αρχικό στάδιο εφαρμογής του θεσμού των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, κατά το οποίο πράγματι προέκυπτε η ανάγκη αποτύπωσης του περιεχομένου των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων επί του συγκεκριμένου εντύπου, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, της ενημέρωσης του Ατομικού Λογαριασμού του Ασφαλισμένου και της σταδιακής εγκατάστασης των λειτουργιών της Α΄ και Β΄ Φάσης του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Ήδη διαπιστώνεται ότι οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν τη χρήση του συγκεκριμένου εντύπου πλέον έχουν εκλείψει και τούτο διότι:

1. Οι λειτουργίες της Α΄ και Β΄ Φάσης του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έχουν εγκατασταθεί στο σύνολο των Υποκαταστημάτων και σε σημαντικό αριθμό Παραρτημάτων (όσον αφορά αυτές και της Β΄ Φάσης).

2. Θεσμοθετείται η κατάργηση της διαδικασίας εκτύπωσης και αποστολής των Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

3. Οι Ατομικοί Λογαριασμοί των ασφαλισμένων θα είναι πλέον διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στους ίδιους, καθώς και σε πιστοποιημένους φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, η Εργατική Εστία, η Εργατική Κατοικία, οι Υπηρεσίες Μεταναστευτικής Πολιτικής κλπ.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία θεώρησης των Βεβαιώσεων του Εργοδότη όπως περιγραφόταν στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα:

- Επιβαρύνουν σημαντικά τις εργασίες των υποκαταστημάτων αποστερώντας σημαντικό αριθμό υπαλλήλων από την ενασχόλησή τους με τα κύρια καθήκοντα όπως είναι ο επιτόπιος και ο ουσιαστικός έλεγχος των εργοδοτών.

- Εγκυμονεί – όπως έχει ήδη διαπιστωθεί – σοβαρούς κινδύνους καταδολίευσης του δικαιώματος απονομής παροχών με τη χρήση εικονικού, κατά το περιεχόμενο, εντύπου Βεβαίωσης του Εργοδότη.

Αποφάσισε:

1. Την κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης των Βεβαιώσεων του Εργοδότη από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

2. Την ανάκληση, από λήψεως του παρόντος, των οδηγιών των ανωτέρω Γενικών Εγγράφων.

3. Τον ανασχεδιασμό της διαδικασίας χρήσης των Βεβαιώσεων του Εργοδότη ως ακολούθως:

Α) Για τις εργασίες των Παροχών Ασθενείας, Μητρώου Ασφαλισμένων και Ειδικών Θεμάτων (αναγνωρίσεις χρόνων, προαιρετική ασφάλιση κλπ)

Οι Βεβαιώσεις Εργοδότη που προσκομίζονται:

- Θα λαμβάνονται χωρίς θεώρηση από τα Τμήματα Εσόδων.

- Εάν αφορούν τρίμηνο για το οποίο έχει υποβληθεί ΑΠΔ αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί (δεν έχει ενημερωθεί ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου) ή έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της, θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Τμήμα Εσόδων για ενέργειες οριστικοποίησης της εγγραφής (διόρθωση λαθών) ή καταλογισμό.

- Εάν αφορούν το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο δεν έχει υποβληθεί ΑΠΔ οι παροχές θα χορηγούνται μετά την υποβολή & επεξεργασία της ΑΠΔ.

Β) Για τις εργασίες ανακεφαλαίωσης και απονομής σύνταξης

Οι Βεβαιώσεις Εργοδότη που προσκομίζονται:

- Θα λαμβάνονται χωρίς θεώρηση από τα Τμήματα Εσόδων.

- Στην περίπτωση απονομής σύνταξης, μπορεί να χορηγείται προσωρινή σύνταξη με Βεβαίωση, αλλά η ανακεφαλαίωση για την οριστική απονομή σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίζεται σε Βεβαιώσεις. Στη συνέχεια, εάν μέχρι την ωρίμανση του φακέλου για έκδοση οριστικής απόφασης δεν έχει ενημερωθεί ο Λογαριασμός του Ασφαλισμένου με τις ημέρες που αναγράφονται στη Βεβαίωση, αυτή θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων είτε για επεξεργασία της ΑΠΔ, είτε για σύνταξη ΠΕΕ αν δεν έχει υποβληθεί ΑΠΔ.

Τέλος, εάν αλλάξει η συχνότητα υποβολής ΑΠΔ και από τρίμηνη γίνει μήνας, οι Βεβαιώσεις Εργοδότη δεν θα χρησιμοποιούνται για θεμελίωση οποιουδήποτε δικαιώματος, μπορούν να διατηρήσουν δηλωτικό χαρακτήρα της απασχόλησης από τον εργοδότη.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να δοθεί με υπογραφή από ένα αντίγραφο του Γενικού Εγγράφου σ’ όλους τους υπαλλήλους των Τμημάτων Παροχών Ασθενείας, Μητρώου Ασφαλισμένων, Ειδικών Θεμάτων και Συντάξεων.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο