Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2011 ]

ΠΟΛ.1152/14.7.2011 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010

(Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

Ταχ. Δ/νση: Кαр. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κοτρότσου
Μ. Βελάωρα
Τηλέφωνο : 210 3375885-6
FAX: 210 3375041
e-mail: [email protected]уо.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1152

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010»

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της 1027411/842/ΔΜ/26.02.1998 (193/Β) ΑΥΟ, όπως ισχύουν σήμερα, ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

2) Οι διατάξεις της παρ. 9 του ιδίου ως άνω άρθρου και Απόφασης, ορίζουν μεταξύ άλλων, ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους δήμους και στις κοινότητες, ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών μονάδων ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της έδρας τους.

3) Οι διατάξεις της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 ΑΥΟΟ, όπως ισχύουν σήμερα, ορίζουν τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

4) Με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και στις κοινότητες να συστήνουν δημοτικά ή κοινοτικά Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. Τα αναφερόμενα πρόσωπα καταργούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5) Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, που περιέρχονται σε κάθε δήμο. Για κάθε περίπτωση συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. ή κοινωφελών επιχειρήσεων το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω Απόφασης, το νέο Ν.Π.Δ.Δ. που δημιουργείται υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Αντίστοιχα η επιχείρηση που προκύπτει υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.

Ύστερα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που προσκομίζεται στην υπηρεσία σας, δημοσιευμένη απόφαση δημοτικού συμβουλίου η οποία αφορά συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ./ κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ./κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, θα προβαίνετε α) στην έναρξη εργασιών του νέου προσώπου με προέλευση έναρξης «συγχώνευση» και β) στη διακοπή εργασιών των συγχωνευόμενων προσώπων με αιτία διακοπής «συγχώνευση», συσχετίζοντας παράλληλα (με την αντίστοιχη σχέση από τον σχετικό πίνακα τιμών) τον ΑΦΜ του προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με τους ΑΦΜ των προσώπων που διακόπτονται.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη Γραμματείας  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο