Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2011 ]

Αριθ. 2/35715/0026/25.5.2011 Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

(Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 2/35715/0026

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α. 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α. 141).
β) Των άρθρων 2, 5 και 9 του νόμου 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α. 18).
γ) Του άρθρου 24 παρ. 14 του ν. 3879/2010 «Δια Βίου Μάθηση, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μετεγγραφές κ.λπ. θέματα Υπουργείου Παιδείας» (Α 163).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

2. Την αριθμ. 121/25.5.1992 απόφαση του Υπουργού τέως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Β 371), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (Β. 2408).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την ανάγκη καθορισμού δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), και έχουν αναληφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δαπανών, που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και έχουν αναληφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως ακολούθως:

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης (μορφή Ε.Α.Π), σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το Διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: α. Στοιχεία δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, κ.λπ.), ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν, ωρομίσθιο, δικαιούμενο ποσό, κρατήσεις, σύνολο κρατήσεων, παρακρατούμενο φόρο και καθαρό πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους. Η κατάσταση θεωρείται από τον αρμόδιο Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, ο οποίος και βεβαιώνει την διδασκαλία που έχει παρασχεθεί από τους δικαιούχους κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται αυτή. Σε περίπτωση που η κατάσταση πληρωμής δε φέρει τη βεβαίωση και θεώρηση του Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, αυτή θεωρείται από τον Δ/ντή Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συνοδεύεται από την αντίστοιχη παλαιά κατάσταση, που φέρει τα ζητούμενα στοιχεία.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, περί μη πληρωμής της σχετικής δαπάνης από τον Ο.Ε.Ε.Κ., είτε με χρηματικό ένταλμα είτε μέσω πάγιας προκαταβολής.

4. Απόφαση του Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, με την οποία καθορίστηκαν τα προσόντα του προσληφθέντος ωρομίσθιου προσωπικού (άρθρο 19 παρ. Α2 της αριθμ. 121/25.5.1992 απόφασης του Υπουργού τέως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β. 371), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε).

5. Πίνακες κατάταξης των ωρομίσθιων εκπαιδευτών, που έχουν καταρτιστεί από την αρμόδια επιτροπή (αρθρ. 19 παρ. Α 4 της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου), βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη αυτών.

6. Σύμβαση εργασίας − πρόσληψης.

7. Ωρολόγιο πρόγραμμα του οικείου ΙΕΚ, στο οποίο θα αναγράφονται τα μαθήματα που είχε διδάξει ο δικαιούχος εκπαιδευτής, ανά τμήμα και ανά ώρα, θεωρημένο από τον αρμόδιο Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ.

8. Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων, στις οποίες θα δηλώνεται ότι: α) η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο (άρθρ. 19 παρ. Γ αρ. 1 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης) και β) δεν έχουν υπερβεί κατά το υπόψη χρονικό διά στημα το προβλεπόμενο ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών και σχετικών αποζημιώσεων [άρθ. 104 παρ. 2 του Συντάγματος, του άρθ. 22 παρ. 3 του ν. 1400/1983 (Α. 156) και του άρθρου 14 του ν. 2703/1999 (Α. 72)], προκειμένου για υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (αρθ1 παρ.6 ν. 1256/1982 (Α.65) και του άρθρου 14 του ν. 2703/1999 (Α. 72)].

9. απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. ή του ΔΣ αυτού, κατά περίπτωση, για την ένταξη των εκπαιδευτών στις κατηγορίες του άρθρου 19 παρ. Δ, περ. 1 (II) της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση ωρομίσθιων εκπαιδευτών που είχαν προσληφθεί για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων.

10. Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, περί της ανάγκης πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω πίνακες ή ειδικότητας της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτησή τους, σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης ωριαίας διδασκαλίας (άρθρ. 19 παρ. Α6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο